Τι έχει γίνει μέχρι τώρα για την αποκατάσταση του Τεμπλονιού

Τι έχει γίνει μέχρι τώρα για την αποκατάσταση του Τεμπλονιού

Αντιπροέδρος του ΣΥΔΙΣΑ, επί τρεις θητείες δήμαρχος Κερκυραίων, ο Χρύσανθος Σαρλής καταθέτει τη λεπτομερή του μαρτυρία για την εξέλιξη του έργου, «αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου».

05
Σεπτεμβρίου / 2021

Τροφή στη μακρά συζήτηση που χρόνια κρατεί για το θέμα, σε μια περίοδο που δικαιολογημένα θεωρείται κομβική, εφόσον από την αποκατάσταση του χώρου εξαρτάται εν πολλοίς και η δημιουργία των νέων εκεί εγκαταστάσεων.

Εκτός βεβαίως της πεποίθησης ότι η αποκατάσταση είναι ηθική υποχρέωση της διοίκησης γενικά απέναντι στους κατοίκους της περιοχής.

Α) Η μελέτη (η επίπονη προσέγγιση του στόχου)
Για την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, εκπονήθηκε η μελέτη αποκατάστασης κυττάρων ΧΥΤΑ Τεμπλονίου η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 21-3/25.7.2018 απόφαση του Δ.Σ του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κέρκυρας (πρώην ΣΥΔΙΣΑ Κέρκυρας).
Αντικείμενο της μελέτης αποτελούσε η αποκατάσταση του απορριμματικού ανάγλυφου των κυττάρων Γ΄ και Β΄ με την διαμόρφωση των πρανών τους, η συναρμογή των κυττάρων Γ΄ και Α΄ για αύξηση της χωρητικότητας του ΧΥΤΑ, η επιλογή των στρώσεων του συστήματος αποκατάστασης, έργα οδοποιίας και λοιπές εργασίες.

Το έργο, ποσού 3.478.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α προκηρύχθηκε με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΧΥΤΑ Τεμπλονίου», με την από 27.12.2018 διακήρυξη και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε για το πόσο των 2.805.000 ευρώ και ΦΠΑ 673.200 ευρω με την αριθ. 11-2/28.8.2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κέρκυρας, η ένωση εταιρειών «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε» και «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – WATT Α.Ε», η δε σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 2/7/2019, με διάρκεια εννέα (9) μήνες από την υπογραφή.
Μετά την εγκατάστασή της στο ΧΥΤΑ, η ανάδοχος ένωση των ανωτέρω εταιρειών, προέβη σε αναγνωριστική αυτοψία για εντοπισμό των υπό εκτέλεση εργασιών σε όλη την έκταση του γηπέδου του έργου καθώς και σε πρόδρομες δοκιμαστικές τομές και εδαφομηχανική ανάλυση στις προβλεπόμενες θέσεις έδρασης των έργων αντιστήριξης, που ορίζονται από την οριστική μελέτη στην εξωτερική περίμετρο των κυττάρων Β΄ και Γ΄. Εν συνεχεία με το αριθ. 1214/14.8.2019 έγγραφό της η ανάδοχος του έργου ένωση εταιρειών, γνωστοποίησε στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κέρκυρας την διαπίστωση ερπυσμών διαφορικών καθιζήσεων και κατολισθήσεις απορριμμάτων δυτικά – βόρεια και ανατολικά του κυττάρου Γ΄ και σε όλη την περίμετρο του κυττάρου Β’ με αποτέλεσμα, την περαιτέρω αποσταθεροποίηση των πρανών του απορριμματικού ανάγλυφου και την αύξηση των κλίσεών του, την μετακίνηση, ολίσθηση και κατακρήμνιση απορριμμάτων εντός της συγκεκριμένης περιοχής των κυττάρων, την μείωση της συνοχής του εδάφους με ρηγμάτωση κατά τόπους και εκδήλωση φαινομένων ερπυσμού στα δυτικά του κυττάρου Γ΄ και στα ανατολικά του κυττάρου Β΄ την εκτεταμένη χύδην απόθεση σύμμεικτων απορριμμάτων σε σωρό, βόρεια του κυττάρου Β΄ και ανατολικά του κυττάρου Γ΄ επί της έκτασης που είχε στεγανοποιηθεί και προορίζετο για την κομποστοποίηση του διαχωριζομένου οργανικού κλάσματος της ενδιάμεσης διαχείρισης και την κατάληψη της βόρειας περιμετρικά ζώνης του κυττάρου.
               

Στα πλαίσια αυτών των διαπιστώσεων, η ανάδοχος του έργου ένωση των ανωτέρω εταιρειών με το ίδιο έγγραφό της πρότεινε την διαφοροποίηση του σχεδιασμού και της κατασκευής συγκεκριμένων σημείων της τεχνικής μελέτης του έργου.
                Ειδικότερα, η ανάδοχος του έργου, πρότεινε τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:
                α) Την περιμετρική στήριξη των κυττάρων Β΄ και Γ΄ με οπλισμένα σκυρόδετα στοιχεία αντί των προβλεπομένων από την τεχνική μελέτη συρματοκιβωτίων και της οπλισμένης γης, παραθέτοντας αιτιολογημένα 11 λόγους για την διαφοροποίηση αυτή.
                β) Την σημειακή μετατόπιση της περιμετρικής αντιστήριξης και της περιμετρικής οδό στη δυτική πλευρά του κυττάρου Β΄ για εδαφομηχανικούς λόγους και λόγους στατικής επάρκειας και αντιστήριξης παραθέτοντας αιτιολογημένα 7 λόγους – πλεονεκτήματα για την διαφοροποίηση αυτή.
                γ) Κατασκευή αναχώματος / χωμάτινου φράγματος στο κατώτερο σημείο συναρμογής του κυττάρου Β΄ με το κύτταρο Α΄ και της καταργουμένης εσωτερικής οδού.
                δ) Τοποθέτηση δύο (2) αγωγών, ενός σε χρήση και ενός για λόγους ασφαλείας, ανθεκτικών στη διάβρωση και στην πίεση, μηχανικά σταθερών και υδραυλικά επαρκών για την παροχέτευση δια της βαρύτητας των παραγομένων στραγγισμάτων (υγρών αποβλήτων), των αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων της τελικής διαχείρισης της ΟΕΔΑ, προς την εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων, στην υπόβαση της καταργουμένης οδού.
ε) Μεταφορά και διάθεση των αποτεθειμένων χύδην απορριμμάτων στην βόρεια πλευρά και σε επαφή με το κύτταρο Β΄, μέχρι εξάντλησης της υπολειπόμενης διαθέσιμης χωρητικότητας που έχει υπολογιστεί στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά το σχεδιασμό του έργου.
στ) Τροποποίηση της τελικής κάλυψης του ενοποιημένου ΧΥΤΑ.
               
3) Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κέρκυρας (ΣΥΔΙΣΑ) μετά από εξέταση των προτάσεων της Αναδόχου του έργου, συμφώνησε ότι οι προτάσεις είναι προς το συμφέρον της ταχείας και άρτιας τεχνικώς εκτέλεσης του έργου, ενώ δεν επιφέρουν αύξηση στο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της κοινοπραξίας ΕΠΤΑ Α.Ε - ENVIC Ε.Π.Ε – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΤΗΣ που εκπόνησε την οριστική μελέτη του έργου.
                Προς το σκοπό αυτό (ο ΣΥΔΙΣΑ Κέρκυρας) έστειλε στην κοινοπραξία των παραπάνω μελετητών το υπ’αριθ. 1243/19.8.2019 έγγραφο με το οποίο ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της μελέτης του έργου.
                Με το από 9.9.2019 έγγραφό της η κοινοπραξία μελετητών ζήτησε από την ανάδοχο του έργου, ένωση εταιρειών να εκπονήσει τις απαραίτητες μελέτες που θα τεκμηριώνουν τις προτάσεις της, ώστε να γνωμοδοτήσει επ’αυτών.
                Με το με αριθ. 1772/22.11.2019 έγγραφο, υποβλήθηκαν στον ΣΥΔΙΣΑ κα την κοινοπραξία μελετητών οι τροποποιήσεις των σημείων της Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής του έργου από την ανάδοχο του έργου και με το από 11.12.2019 έγγραφό της η κοινοπραξία των μελετητών έδωσε την σύμφωνη γνώμη της στην τροποποίηση των εν λόγω σημείων της τεχνικής μελέτης.
                Ακολούθησε η κατάθεση στις 19.12.2019 Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού του έργου με τον οποίο τεκμηριώνεται ότι δεν επέρχονται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και συνεπώς εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με την ισχύουσα ΑΕΠΟ (απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων), στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του ΥΠΕΝ (Υπουργείου Περιβάλλοντος) και η διαβίβαση με το αριθ. 1782/23.12.2019 του φακέλου συμμόρφωσης, προς γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
                Το τελευταίο με το υπ’ αριθ. 34/28.2.2020 έγγραφό του γνώρισε εις τον ΣΥΔΙΣΑ Κέρκυρας ότι για να αποφανθεί επί του θέματος της τροποποίησης μελέτης, πρέπει πρώτα η αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρ/ικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης, να εγκρίνει την τροποποίηση αυτή.
               

Η τελευταία ζήτησε από τον ΣΥΔΙΣΑ αντί της υποβολής Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού να υποβληθεί στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του ΥΠΕΝ εκ νέου ως τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, υποβολή η οποία εγένετο στις 2.4.2020 οπότε εκδόθηκε η υπ’αριθ. 56906/27.4.2020 εγκριτική απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρ/ικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας για να ακολουθήσει η αριθ. 21/28.5.2020 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ι.Ν (πράξη 3η/2020, θέμα 1ο). Β) ΤΟ ΕΡΓΟ (Η εκτέλεση του έργου της αποκατάστασης)
                Έτσι εις τα πλαίσια της τροποποιητικής μελέτης της οριστικής μελέτης του έργου «Αποκατάσταση των κυττάρων ΧΥΤΑ Τεμπλονίου» από το θέρος 2020 άρχισε να εκτελείται στην ουσία και στα πλαίσια της τροποποιημένης μελέτης το έργο της αποκατάστασης.
                Α) Για την αποκατάσταση του περιμετρικού ανάγλυφου χρησιμοποιήθηκαν πέντε αλλεπάλληλες στρώσεις (στρώση εξομάλυνσης από εδαφικά υλικά μεγίστου κόκκου πάχους 0,20 m, στρώση προστασίας από άμμο πάχους 0,10 m στρώση στεγανοποίησης από γεωμεμβράνη πάχους 1,5 mm, στρώση προστασίας από άμμο πάχους 0,10 m, στρώση αποστράγγισης από γεωσύνθετο στραγγιστήριο) και θα ακολουθήσει στρώση επιφανείας πάχους 0,90 m αποτελουμένη από στρώση φυτοχώματος πάχους 0,30 m και στρώση λεπτόκοκκου εδαφικού υλικού πάχους 0,60 m ενώ ενδιάμεσα των δύο τελευταίων στρώσεων τοποθετείται τρισδιάστατο γεώπλεγμα αντιδιαβρωτικής προστασίας.
               
Με βάση τις εδαφικές και γεωτεχνικές παραμέτρους της περιοχής μελέτης ακολουθήθηκε η διαμόρφωση των πρανών των στρώσεων αποκατάστασης του απορριμματικού ανάγλυφου με μέγιστη κλίση 40% και η επαναδιευθέτηση της απορριμματικής μάζας, ώστε να εξασφαλιστεί η ευστάθεια των στρώσεων αποκατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό ο συνολικός εν δυνάμει όγκος πλήρωσης του απορριμματικού ανάγλυφου ανήλθε σε 144.000 m3 συμπεριλαμβανομένου του πάχους των στρώσεων.
                Ο όγκος του πάχους των στρώσεων συνολικού πάχους 1,30 m ανήλθε σε 64.000 m3. Για την διαμόρφωση του τελικού αποκατεστημένου ανάγλυφου μετακινήθηκαν 50.000 m3 υφισταμένου απορριμματικού υλικού επανατοποθετήθηκαν εντός του χώρου του ΧΥΤΑ και απορρίφθηκαν εντός του χώρου νέα απορρίμματα όγκου 29.000 m3 στα πλαίσια της υπολειπόμενης αποθηκευτικής ικανότητας (28.856 m3 ) όπως αυτή υπολογίστηκε στη συγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΧΥΤΑ για την περιοχή συναρμογής των κυττάρων Α και Β.
                Β) Κατασκευάστηκαν οπλισμένα σκυρόδετα τοιχεία διατομής Γ για την περιμετρική αντιστήριξη του συνόλου της απορριμματικής μάζας των κυττάρων Β και Γ έπειτα από την διαμόρφωση των κλίσεων των πρανών αυτής και την διατήρηση των οδών πρόσβασης. Αναπτύχθηκαν οκτώ τύποι τοιχίων αντιστήριξης όπως αυτοί και οι διαστάσεις τους (στατικό ύψος, πάχος κορμού, πάχος/πλάτος πέδιλου, πάχος/ύψος χαλινου) παρουσιάζονται στους σχετικούς πίνακες της τροποποιημένης μελέτης.
               

Η τεχνική περιγραφή της τροποποιητικής μελέτης αφιερώνει 15 σελίδες περιγραφής των τοιχείων αντιστήριξης ανά τύπο τοιχείου περιοχή του ΧΥΤΑ, σκοπούμενη λειτουργία, περιοχή συναρμογής, σύστημα αποκατάστασης.
                Το συνολικό μήκος των κατασκευασθέντων τοιχίων αντιστήριξης του συνόλου της απορριμματικής μάζας των κυττάρων Β και Γ ανέρχεται σε 646 μέτρα.
                Γ) Κατασκευάστηκε ανάχωμα συναρμογής του κυττάρου Α΄ με το κύτταρο Β΄ με άξονα ανάπτυξης τη θέση αποκάλυψης της τάφρου πλήρωσης των γεωσύνθετων στρώσεων του κυττάρου Β ύψους 5 μέτρων από το φυσικό έδαφος με κλήση των πρανών του αναχώματος 1/ 2,5, το πλατω του αναχώματος έχει πλάτος 4 μέτρα. Η πλευρά του αναχώματος που συναρμόζει με το κύτταρο Α΄ αγγίζει τα 81 μέτρα και η πλευρά που συναρμόζει με το κύτταρο Β΄ τα 83 μέτρα.
                Δ) Κατασκευάστηκαν για την διαχείριση των ομβρίων υδάτων που απορρέουν στο πεδίο του ΧΥΤΑ τάφροι απορροής ομβρίων και επεκτάσεις υφισταμένων τριγωνικών τάφρων με προσθήκη νέων έργων για την διευκόλυνση απορροής των ομβρίων και την παροχέτευσή τους σε κατάλληλους αποδέκτες.
                Ειδικότερα κατασκευάστηκαν σύμφωνα με την μελέτη αποκατάστασης τάφροι στην βόρεια περιοχή ΧΥΤΑ (συνεργείο), την βορειοδυτική περιοχή ΧΥΤΑ (ΚΔΑΥ), στην δυτική – βορειοδυτική περιοχή ΧΥΤΑ (περιοχή οχετού), στη βορειοανατολική – ανατολική περιοχή ΧΥΤΑ, στη νοτιοανατολική περιοχή ΧΥΤΑ και στη νότια περιοχή ΧΥΤΑ.
                Ε) Στην υπόβαση της καταργηθείσης οδού τοποθετήθηκαν δύο αγωγοί από HDPE για την παροχέτευση των παραγομένων στραγγισμάτων των αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων τελικής διαχείρισης της ΟΕΔΑ προς την υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων (ΕΕΣ) .
                Ακόμα, εξ αιτίας της αποκάλυψης διαρροής στραγγισμάτων από υφιστάμενο φρεάτιο συλλογής στραγγισμάτων, πραγματοποιήθηκε κατάργηση του φρεατίου αυτού, τοποθέτηση αγωγού στραγγισμάτων HDPE και σύνδεση με τον αγωγό μεταφοράς για την παροχέτευση στην ΕΕΣ.
                ΣΤ' Παράλληλα κατασκευάστηκαν έργα διαχείρισης βιοαερίου, έργα οδοποιίας και έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης ΧΥΤΑ.
               
Τα ανωτέρω επιμέρους τεχνικά έργα στα πλαίσια του έργου αποκατάστασης του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου συνιστούν ολοκληρωμένη, συνολική και υψηλού επιπέδου τεχνική παρέμβαση και σε κάθε περίπτωση χωρίς προηγούμενο στην ιστορία του ΧΥΤΑ και μία από τις πιο προηγμένες και αποτελεσματικές τεχνικά παρεμβάσεις σε ΧΥΤΑ στη χώρα μας, μεταβάλλουν άρδην την εικόνα και την κατάσταση στη περιοχή και τερματίζουν την 15ετη περιβαλλοντική κρίση.
                Το έργο της αποκατάστασης του ΧΥΤΑ συμπληρώνεται από τις δύο μονάδες επεξεργασίας στραγγισμάτων συνολικής δυναμικότητας 230 m3 ημερησίως, που τέθηκαν σε λειτουργία. Η πρώτη μονάδα επεξεργασίας δυναμικότητα 50 m3 μετά από πολλά χρόνια παροπλισμού, ξεκίνησε να λειτουργεί κανονικά, μετά την αποκατάσταση της εγκατάστασης, τον Φεβρουάριο 2019.
                Η δεύτερη υπερσύγχρονη πρόσθετη μονάδα επεξεργασίας, αντίστροφης όσμωσης, δυναμικότητας 180 m3 ημερησίως εγκαταστάθηκε τον Δεκέμβριο 2020 και λειτουργεί έκτοτε.
               
Το σύστημα επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ στο Τεμπλόνι που καλύπτει το σύνολο της οριοθετημένης έκτασης της ΟΕΔΑ (ολοκληρωμένη εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων), περιλαμβάνει:
Υπόγεια δεξαμενή εξισορρόπησης των στραγγιδίων.
Αντλιοστάσιο προώθησης των στραγγιδίων στον αντιδραστήρα αποτελούμενο από 2 υποβρύχιες αντλίες δυναμικότητος 15 m3 /h
Μετρητή στάθμης με υπέρηχο.
Δεξαμενή χημικών αντιδράσεων ωφέλιμου όγκου 450 m3 .
Τις δεξαμενές Β-01, Β-201, Β-202, Β-203, Β-204, Β-205, Β-206.
Γ) Το πρόγραμμα της αποκατάστασης του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου κατάστρωσε και υλοποίησε υπό την καθοδήγηση του ΔΣ, η αποσπασμένη στο ΣΥΔΙΣΑ Κερκυρας από τον Δήμο Κερκύρας (και στη συνέχεια Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας,) ομάδα μηχανικών με επικεφαλής τον πολιτικό μηχανικό Σπύρο Κορωνάκη ο οποίος ανέλαβε τεχνικός διευθυντής στο ΣΥΔΙΣΑ τον Ιανουάριο 2018 συνεπικουρούμενο από τον Αντώνιο Μπατσάλα, μηχανικό περιβάλλοντος ΠΕ. μέχρι τον Φεβρουάριο 2020 και στην συνέχεια από τον πολιτικό μηχανικό ΠΕ Θωμά Μπατσούλη, τον χημικό μηχανικό Μπούκη, τον πολιτικό μηχανικό Κωστάντη. Ο τεχνικός διευθυντής Σπ. Κορωνάκης με τους ανωτέρω συνεργάτες του κατάστρωσε επίσης και υλοποίησε υπό την καθοδήγηση του ΔΣ, τα βήματα ολοκλήρωσης του προγράμματος της δημιουργίας της ΜΕΑ Κέρκυρας με επιστέγασμα την προέγκριση της δημοπρασίας από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ την 18η Μαΐου 2020 και την (πρώτη) προκήρυξη του έργου την 28η Μαΐου 2020, τη διαδικασία για την επίτευξη (του μεταβατικού σταδίου) της μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας, τη διαδικασία δημιουργίας σύγχρονου σταθμού μεταφόρτωσης των απορριμμάτων, την μελέτη συγχρόνου ΧΥΤΥ, την προστασία και ασφάλεια της ΟΕΔΑ Τεμπλονίου με την εγκατάσταση μεταξύ άλλων ολοκληρωμένου συστήματος πυρασφάλειας και συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ασφάλειας ΧΥΤΑ, την επαναλειτουργία της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων και την εγκατάσταση της νέας σύγχρονης πρόσθετης μονάδας επεξεργασίας.

Από την ομάδα Κορωνάκη προκηρύχτηκαν όλες οι σχετικές μελέτες και στη συνέχεια τα αντίστοιχα έργα, έγινε η επίβλεψη των μελετών και στη συνέχεια του έργου της αποκατάστασης των κυττάρων Β και Γ του ΧΥΤΑ, του έργου της μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας, του έργου του σταθμού μεταφόρτωσης, του έργου των Μονάδων Επεξεργασίας των στραγγισμάτων κλπ. Ο Κορωνάκης και οι εκάστοτε συνεργάτες του λειτούργησαν από το 2018 μέχρι και ΣΗΜΕΡΑ άοκνα με συνέπεια και σε απόλυτο συντονισμό και διαρκή συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΔΙΣΑ, υλοποιώντας σε τεχνοκρατικό επίπεδο τις σημαντικές επιτελικές αποφάσεις και κατευθύνσεις του ΔΣ. Το παραπάνω αναφερόμενο συνολικό έργο που εκτελέστηκε από το 2019 και μέχρι σήμερα από το ΣΥΔΙΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ στο Τεμπλόνι και έχει μεταβάλει ριζικά την κατάσταση στη περιοχή και ιδιαίτερα τη λειτουργία της συνολικής υποδομής και κάθε επί μέρους εγκατάστασης εις αυτή, είναι αποτέλεσμα της τεραστίας προσπάθειας που κατέβαλαν αυτά τα χρόνια η διοίκηση του ΣΥΔΙΣΑ και οι αποσπασμένοι στον τελευταίο στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Κερκυραίων, τεχνικοί, οικονομικοί και διοικητικοί δημοτικοί υπάλληλοι καθώς και οι υπηρετούντες εις αυτόν υπάλληλοι υπό διάφορες ιδιότητες.

Όσοι επιμένουν να αγνοούν την πραγματικότητα αυτή και ισχυρίζονται ότι "τίποτα δεν έγινε στο Τεμπλόνι, τίποτα δεν άλλαξε, τα πράγματα εκεί πάνε από το κακό στο χειρότερο" απλά συγκρούονται κατά μέτωπο με την πραγματικότητα, όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω, η οποία υπάρχει και λειτουργεί στο Τεμπλόνι και αποτελεί αυταπόδεικτη διάψευση αυτών των ισχυρισμών.
 
ΥΓ 1. Το έργο της αποκατάστασης έχει εκτελεστεί κατά ποσοστό 90% του προβλεπόμενου. Απομένει η πρόσθετη εισαγωγή της προβλεπόμενης ποσότητας απορριμμάτων σύμφωνα με την τροποποιημένη ΑΕΠΟ προκειμένου να προκύψει το τελικό εγκεκριμένο ανάγλυφο του αποκατεστημένου ΧΥΤΑ (καθώς και η έγκριση μεταφοράς εκτός Κέρκυρας του δραματοποιημένου υπολείμματος) τα
σχετικά περί των οποίων αιτήματα του ΣΥΔΙΣΑ εκκρεμούν από 24 Νοεμβρίου 2020 προς την ΓΓ του ΥΠΕΝ προς αποδοχή.
 
ΥΓ 2. Η πρόοδος του έργου της μονάδας επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (ΜΕΑ Κέρκυρας) μετά την ίδρυση του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων Ιονίων Νήσων ΑΕ, καθυστερεί σημαντικά. Ενώ το ΔΣ του ΣΥΔΙΣΑ και η τεχνική του υπηρεσία διαχειρίστηκαν με μεγάλη επιτυχία την αντίκρουση των προδικαστικών προσφυγών στην Αρχή ΕΞΈΤΑΣΗΣ ΠΠ και την αίτηση αναστολής στο ΣΤΕ, των ενδιαφερόμενων εταιρειών, με αποτέλεσμα την απόρριψη των περισσότερων π. π. και της αίτησης αναστολής και στη συνέχεια υπέβαλαν αμέσως (Οκτώβριος 2020) στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ το σχέδιο της επαναληπτικής προκήρυξης με τις τροποποιήσεις που όρισε η ΑΕΠΠ, η ανεξήγητη, αδικαιολόγητη, αναιτιολόγητη άστοχη και όψιμη με καθυστέρηση πέντε και πλέον μηνών(Μάρτιος 2021) μεταφορά του έργου στον νεοσύστατο Φορέα Ιονίων ΝΗΣΩΝ ΑΕ, ως αναθέτουσα αρχή, με ευθύνη της ΓΓ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, έχει καθηλώσει μέχρι τώρα την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
 
ΥΓ 3. Την 14 Ιουνίου 2021 συνήλθε σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης το ΔΣ του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΑΕ(ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νησ Ν ΑΕ) για να συγκροτήσει την επιτροπή διαγωνισμού για το έργο "κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αστικών απόβλητων Κέρκυρας". Παρόντες η Πρόεδρος του ΔΣ Ρόδη Κράτσα, ο Αντιπρόεδρος Σπ. Ιωάννου, η Αικ. Μοθωναίου (Αντιπερ/ρχης), που είχαν οριστεί από την κ. Κράτσα και όχι το περιφ. Συμβούλιο, ο Δήμαρχος Ζακύνθου Νικήτας Αρτάκης, ο Δήμαρχος Ν. Κέρκυρας Κων/νος Λέσσης και η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Μερόπη Υδραίου.
Την 7μελη επιτροπή του διαγωνισμού αποτελούν τρεις εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται από το ΤΕΕ την Περιφερειακή ένωση δήμων(ΠΕΔΙΝ) και τις εργοληπτικές οργανώσεις και τέσσερεις τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορία ΠΕ η ΤΕ με τους αναπληρωτές τους οριζόμενους από το ΔΣ της αναθέτουσας αρχής εν προκειμένω τον ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων ΑΕ. Η Πρόεδρος κ Κράτσα πρότεινε τρεις μηχανικούς με τους αναπληρωτές τους και για τον 4ο εισηγήθηκε "να ζητήσουμε ένα μέλος από τον ΣΥΔΙΣΑ Κέρκυρας". Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας πρότεινε τους πολιτικούς μηχανικους Σπύρο Κορωνάκη και Θωμά Μπατσούλη, βασικά στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας του ΣΥΔΙΣΑ ενώ ο Δήμαρχος Ν. Κέρκυρας πρότεινε δύο μηχανικούς της Δ/νσης τεχνικών έργων ΠΕ Κέρκυρας της ΠΙΝ. Εις την ψηφοφορία που ακολούθησε η κ. Υδραίου ψήφισε την πρόταση της και η Πρόεδρος κ Κράτσα και τα λοιπά μέλη του ΔΣ ψήφισαν την πρόταση του κ. Λέσση και έτσι εκλέχθηκαν αντί των Κορωνάκη και Μπατσούλη που είχαν χειριστεί μέχρι τότε όλα τα στάδια του υπό προκήρυξη έργου, οι δύο μηχανικοί της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων!!!
 
ΥΓ 4. Τα κύτταρα Α. Β και Γ έχουν εμβαδόν 31,5, 11,9 και 14,6 αντιστοίχως στρέμματα.

Κέρκυρα 29 Αυγούστου 2021

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΡΛΗΣ