Νεράντζης: Η καθυστέρηση στο κτήριο Γιαλλινά έχει ονοματεπώνυμο

Νεράντζης: Η καθυστέρηση στο κτήριο Γιαλλινά έχει ονοματεπώνυμο

Φωτό ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο νόμος για τη διαχείριση των υλικών κατεδαφίσεων έχει αλλάξει εδώ και 12 χρόνια

05
Σεπτεμβρίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο νόμος για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ υλικών (μπάζων) έχει αλλάξει εδώ και 12 χρόνια, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της παράταξης "Κέρκυρα Ψηλά" Σπύρος Νεράντζης, αναφερόμενος σε πρόσφατες δηλώσεις του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσίων στην "Ε".

Αναλυτικά η ανακοίνωση Νεράντζη:

Η καθυστέρηση των εργασιών της αποκατάστασης του κτηρίου Γιαλλινά, έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Δημοτική Αρχή και συγκεκριμένα:
1) Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκος Καλόγερος και
2) Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Μεταλληνός
 
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Κου Νίκου Καλόγερου, στον έντυπο τύπο (Εφημερίδα Ενημέρωση, 01/09/2022, σελίδα 10), τους δύο τελευταίους μήνες, το έργο  της αποκατάστασης του κτηρίου Γιαλλινά, τελεί υπό  διακοπή εργασιών μέχρι  να υπογράψει σύμβαση ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την ορθολογική διαχείριση των ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) με αντίστοιχη εξειδικευμένη εταιρεία.

«Η σύμβαση, όπως εξηγεί στην «Ε» ο Κος Καλόγερος, δεν έγινε από την αρχή καθώς δεν ήταν υποχρεωτική, στην πορεία όμως ο σχετικός νόμος άλλαξε και πλέον είναι αναγκαία.»
 
Μεγάλη ανακρίβεια!   Ο νόμος έχει αλλάξει από το 2010….Εδώ και 12 χρόνια!
 
1.Ο φορέας του έργου έχει υποχρέωση να συνάπτει ανάλογη σύμβαση  από το 2010, σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24-8-2010 Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) ....)  (Παράρτημα Νο1)

2.Επιπλέον ο φορέας του έργου έχει υποχρέωση να καταχωρεί στο ΗΜΑ τα υλικά κατεδαφίσεων που αξιοποιούνται εντός του εργοταξίου και για τα υπόλοιπα υποχρεούται να συνάπτει σύμβαση με συνεργασίας με εγκεκριμένο ΣΣΕΔ ως διαχειριστής ΑΕΚΚ (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4819/ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129/23 Ιουλίου 2021  Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων) (Παράρτημα Νο2)

3.Στην ιστοσελίδα του Δήμου μας https://recycle.corfu.gr/ylika/apoblhta-ekskafwn-kataskeywn-kai-katedafisewn-aekk/, αναφέρεται ξεκάθαρα  :
«Οι διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται, πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών ή των έργων τεχνικών υποδομών, να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή Στοιχεία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ) που θα παραχθούν από τη δραστηριότητά τους.» και μας προτρέπει :  «…μπορείτε να απευθυνθείτε στους αντίστοιχους ιδιώτες επαγγελματίες οι οποίοι είναι αδειοδοτημένοι από τον ΕΟΑΝ και μπορείτε να τους αναζητήσετε ….».
 
Οι Δήμοι έχουν υποχρέωση να εναρμονίζονται με την νομοθεσία και να συνάπτουν συμβάσεις συνεργασίας με εγκεκριμένα ΣΣΕΔ για όλα τα υλικά εσκαφών κατασκευών και  κατεδαφίσεων και ο δικός μας Δήμος δεν έχει προχωρήσει σε ανάλογη διαχείριση, επιλέγοντας την μεταφορά στην Πάλαιρο ή στην Κοζάνη ή το θάψιμο στο Τεμπλόνι.

Όλα τα παραπάνω θα μπορούσαμε να τα είχαμε προλάβει γιατί τα είχαμε επισημάνει και προσπαθήσαμε να τα συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο από το 2020, αλλά δυστυχώς ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κος Δημήτρης Μεταλληνός, δεν έφερε ποτέ το θέμα προς συζήτηση.

Επισυνάπτουμε δύο ανάλογα παραρτήματα  με τις σχετικές νομοθεσίες
Κέρκυρα 05/09/2022
Σπύρος Νεράντζης

Παράρτημα Νο1

ΚΥΑ 36259/1757/ε103/2010 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1312 24 Αυγούστου 2010
Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική δι− αχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατα− σκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) ....
 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17603
 
 Άρθρο 7 Υποχρεώσεις διαχειριστών ΑΕΚΚ
Οι διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται:


2. Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών ή των έργων τεχνικών υποδομών, οι διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται να υποβάλλουν Στοιχεία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ) που θα παραχθούν από τη δραστηριότητά τους, παρέχοντας πληροφορίες τουλάχιστον για
• το όνομα και τη Διεύθυνση του διαχειριστή
επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης του διαχειριστή με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ ή υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι θα συνεργασθεί με εγκεκριμένο σύστημα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων που θα παραχθούν από το έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
3. Ειδικότερες υποχρεώσεις των διαχειριστών ΑΕΚΚ:
 α) Ως προς τα ιδιωτικά έργα:
β) Ως προς τα δημόσια έργα:
β.3) Ο διαχειριστής των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδομών ή κτηριακών έργων μετά από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης τους οφείλει να καταθέτει, στην Υπηρεσία που επιβλέπει το έργο, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως προβλέπεται στην παρ. 3, (εδ. α.3) του παρόντος άρθρου.


Παράρτημα Νο2
 
23 Ιουλίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4819 Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.

Άρθρο 30 Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) (Τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β’ της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
3. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να καταχωρεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 53 τα σχετικά στοιχεία, όπως και τα στοιχεία που αφορούν στα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ πλην του κωδικού ΕΚΑ 17 05 04) που αξιοποιούνται εντός του εργοταξίου. Ο επιβλέπων μηχανικός για την κατασκευή του έργου φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση των προβλέψεων της ΑΕΠΟ αναφορικά με τη διαχείριση των παραγόμενων ΑΕΚΚ κατά τη φάση της κατασκευής του έργου.
3. Για τα ΑΕΚΚ πλην του κωδικού ΕΚΑ 17 05 04, η διαχείριση των οποίων γίνεται εκτός του εργοταξίου, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας υποχρεούται να συνάπτει σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο ΣΣΕΔ ως διαχειριστής ΑΕΚΚ. Ο φορέας έργου ή δραστηριότητας υποκατηγορίας Α2 του ν. 4014/2011 υποχρεούται να συνάπτει σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο ΣΣΕΔ ως διαχειριστής ΑΕΚΚ για το σύνολο των ΑΕΚΚ, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού ΕΚΑ 17 05 04. Η ΜΠΕ και οι όροι και προϋποθέσεις της ΑΕΠΟ ακολουθούν όσα προβλέπονται στην παρ. 1 και στην παρούσα.