Παρασκευή 21.06.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Παίρνει πίσω η Οικ. Επιτροπή την απόφαση ανάθεσης καθαριότητας σε ιδιώτη ύψους 7,3 εκατ.

Οικονομική Επιτροπή
06 Δεκεμβρίου 2022 / 10:21

Πριν ακόμα αποφασίσει η Αποκεντρωμένη για τις προσφυγές της αντιπολίτευσης και του Συλλόγου Εργαζομένων

ΚΕΡΚΥΡΑ. Νέα συνεδρίαση καλεί η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας την Παρασκευή 9/12/22 με θέμα την προηγούμενη απόφασή της για ανάθεση μέρους της καθαριότητας σε ιδιώτη για τα επόμενα 2+1 χρόνια προϋπολογισμού 7,3 εκατ. ευρώ. 

Η απόφαση είχε ξεσηκώσει θυέλλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, ενώ 5 δημοτικοί σύμβουλοι καθώς και ο σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ είχαν προσφύγει στην Αποκεντρωμένη κατά της απόφασης.

Κι ενώ αναμένεται η απόφαση επί των προσφυγών, η Οικονομική  Επιτροπή καλείται ξανά για να ανακαλέσει τη εν λόγω απόφαση, προκειμένου να συζητήσει επί της τεκμηρίωσης της ανάγκης. 
Το δε ποσό ποσό επανέρχεται σημαντικά μειωμένο στα 6 εκ. ευρώ.  
 

Συγκεκριμένα, τα θέματα της ημερήσια διάταξης όπως αναγράφονται στην πρόσκληση:

1. Περί Ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 48-22/18-10-2022(ΑΔΑ ΨΕΔ746ΜΓ2Α-ΞΤΖ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περί “Έγκρισης ανάθεσης σε τρίτους των «Εργασιών Αποκομιδής απορριμμάτων, Πλύσης κάδων και Χειρωνακτικού καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» προϋπολογισμού 7.347.728,82 € (με ΦΠΑ) και Κ.Α. 20.6277.009 και 20.6279.004.” και λήψης απόφασης περί: «Διαπίστωσης και τεκμηρίωσης της ανάγκης - έγκρισης ανάθεσης σε τρίτους των «Εργασιών Αποκομιδής απορριμμάτων, Πλύσης κάδων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων».

2. Περί έγκρισης του Τεύχους Δημοπράτησης και των όρων της Διακήρυξης: «Εργασίες Αποκομιδής απορριμμάτων και Πλύσης κάδων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» προϋπολογισμού 6.082.956,72 € και Κ.Α. 20.7135.009.

3. Περί Έγκρισης μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών των υπ’ αριθ. πρωτ. 22756 /21-06-2022 Σύμβασης για την «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας»

4. Περί ελέγχου, έγκρισης απόδοσης δαπανών και απαλλαγής υπολόγου του υπ’αριθμ. 1114/2022 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ