Συνεδριάζει στην Αθήνα η ΠΕΔ-ΙΝ: Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Συνεδριάζει στην Αθήνα η ΠΕΔ-ΙΝ: Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΑΘΗΝΑ. Στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης συνεδριάζει σήμερα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων.

29
Νοεμβρίου / 2019

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:
 
1.Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
2. Ενημέρωση για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της ΠΕΔ-ΙΝ.
Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ
3. Τομείς Συνεργασίας της ΠΕΔ-ΙΝ με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
α) «Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄
και Β΄ Βαθμού. Απλούστευση και Προτυποποίηση Διαδικασιών Λειτουργίας
ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού – Πιλοτική Λειτουργία»
Εισηγητής: Ηλίας Λίτσος, Υπεύθυνος Τομέα Οργάνωσης &  Λειτουργίας, ΕΕΤΑΑ
β) «Λειτουργία Δικτύου Εξωτερικών Συνεργατών για την οριζόντια υποστήριξη των
Δήμων και των φορέων τους, ως δυνητικών δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος
του Επιχειρησιακού Προγράμματος YΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020»
Εισηγητής: Χαράλαμπος Λάμπρου, Διευθυντής Ειδικού Τομέα Δράσεων
Επιχειρησιακών & Τομεακών Προγραμμάτων , ΕΕΤΑΑ
γ) «Πρόγραμμα ενημέρωσης και υποστήριξης της οργάνωσης και λειτουργίας των
Δήμων Ιονίων Νήσων. Επιμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης,
Εισηγήτρια: Γεωργία Γκόνου, Διευθύντρια Έρευνας, Εκπαίδευσης & Δια Βίου
Μάθησης, ΕΕΤΑΑ
δ) «Πρόγραμμα υποστήριξης της ΤΑ για τις αναπτυξιακές της δράσεις-
Χρηματοδοτικά εργαλεία-Υποστήριξη Τεχνικών Μελετών ΟΤΑ»,
Εισηγητής: Γιάννης Γούπιος, Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης &
Περιβάλλοντος, ΕΕΤΑΑ
4. Κατάρτιση προϋπολογισμού της ΠΕΔ-ΙΝ έτους 2020
Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ
5. Πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης και
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσεων του Δικτύου Έρευνας & Τεκμηρίωσης
Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Υπεύθυνος Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας &
Ανάπτυξης ΠΕΔ-ΙΝ
6. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων:
α) 4PLUS – INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»
β) CRAFT LAB – INTERREG V-A CBC «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»
γ) CULTURALION – Ε.Π. Ιόνια Νησιά «2014-2020»
Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της
ΠΕΔ-ΙΝ
7. Εγκρίσεις Πρακτικών Επιτροπών Διαγωνισμών και Επιτροπών Παρακολούθησης – Παραλαβής:
α) 1ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την Πρόσκληση Υποβολής
Προσφορών του Έργου: «CRAFT LAB» με τίτλο: «Έπιπλα Εργαστηρίου», στο
πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A CBC «Ελλάδα
-Ιταλία 2014-2020».
β) 1ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος του Έργου «CULTURALION» με τίτλο «Εμπειρογνώμονας
Τουρισμού», στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
γ) 1ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την Πρόσκληση Συνοπτικού
Διαγωνισμού του Έργου «CULTURALION» με τίτλο «Εφαρμογή Ψηφιακής
Διαδραστικής Ξενάγησης», στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
δ) 2ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής Τμήματος των παραδοτέων της
Α.Π.871-19/12/2018 σύμβασης, για το έργο «4PLUS» στο πλαίσιο του
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα – Αλβανία
2014-2020».
ε) 1ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π.683-01/08/2019
σύμβασης, για το έργο  «CRAFT LAB» στο πλαίσιο του Προγράμματος
Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A CBC «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».
στ) 1ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής Τμήματος των παραδοτέων της Α.Π.884-
21/10/2019 σύμβασης, για το έργο  «CRAFT LAB» στο πλαίσιο του
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A CBC «Ελλάδα – Ιταλία
2014-2020».
ζ) 1ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π.885-22/11/2019
σύμβασης, για το έργο  «CRAFT LAB» στο πλαίσιο του Προγράμματος
Εδαφικής Συνεργασίας  INTERREG V-A CBC «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».
Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της
ΠΕΔ-ΙΝ
8. Συγκρότηση Τριμελών Συμβουλίων Τοπικών Παραρτημάτων της ΠΕΔ-ΙΝ σύμφωνα
με το άρθρο 12 Π.Δ.75/2011
Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
9. Πρόταση προβολής των Δήμων των Ιονίων Νήσων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Εισηγητής: Γιάννης Τρεπεκλής, Αντιπρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
10. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων
Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ
 11. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών
Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ
12. Κατάρτιση Μητρώου Μελών για Επιτροπές Διαγωνισμών έργων σύμφωνα με το
άρθρο 221 Ν.4412/2016.
 Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
13. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων
σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016
Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
14. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.
 Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
15. Επιστολή παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου της ΠΕΔ-ΙΝ
Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ
16. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών της ΠΕΔ-ΙΝ
Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ
17. Λοιπά θέματα