«Έξυπνο» Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων αποκτά η Ελλάδα

«Έξυπνο» Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων αποκτά η Ελλάδα

Πιλοτικό πρόγραμμα της Ε.Ε. στην Ελλάδα για τη χρήση των δεδομένων σε δημόσιες συμβάσεις, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

01
Δεκεμβρίου / 2020

ΑΘΗΝΑ.  Την ψηφιακή καινοτομία στην υπηρεσία του Κράτους με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση των δημοσίων συμβάσεων, επιχειρεί να θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Open Contracting Partnership ενώνουν τις δυνάμεις τους σε δύο πιλοτικά έργα σε Ελλάδα και Πολωνία.

Στόχος των δύο πιλοτικών έργων είναι να βελτιώσουν την ποιότητα και τη διαφάνεια των δημόσιων διαγωνισμών, που συγχρηματοδοτούνται από κονδύλια της Ε.Ε. στην Ελλάδα και την Πολωνία.

Στην Ελλάδα, το έργο θα έχει ως στόχο την ενοποίηση και την ενσωμάτωση όλων των βάσεων δεδομένων σε ένα ενιαίο έξυπνο μητρώο δημόσιων συμβάσεων.

Έτσι, θα μπορούν οι προσφέροντες και οι πολίτες να έχουν διαδικτυακή πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις. Παράλληλα, θα βελτιωθεί η ποιότητα των δεδομένων και θα διευκολυνθεί η χρήση εργαλείων ανάλυσης βασισμένων σε δεδομένα για την εποπτεία της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων.

Τα δύο πιλοτικά έργα θα διαρκέσουν έως το τέλος του 2021 και τα αποτελέσματά τους θα διαδοθούν, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή τους σε άλλα κράτη - μέλη. Χάρη στη στήριξη τους, τα δύο πιλοτικά έργα θα παράσχουν εμπειρογνωμοσύνη και πρακτική στήριξη στις δημόσιες αρχές των δύο χωρών, με έμφαση στην ψηφιακή καινοτομία.

«Έξυπνη» καινοτομία

Με την «έξυπνη» χρήση της καινοτομίας και των ανοικτών δεδομένων, τα δύο πιλοτικά έργα θα βοηθήσουν τις δημόσιες διοικήσεις να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να παρακολουθούν καλύτερα τις δημόσιες συμβάσεις έργων, αγαθών και υπηρεσιών.

Στην Πολωνία, η πρωτοβουλία θα στηρίξει τις εθνικές και τοπικές αρχές, ώστε να καθιερώσουν ανοικτά δεδομένα στις δημόσιες συμβάσεις. Επίσης, να προωθήσουν την αυτοματοποιημένη συλλογή, τυποποίηση και ενοποίηση των δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις σε όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς.

Δημόσιες συμβάσεις

Στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ε.Ε., περισσότερα από €370 δισ. από κονδύλια της πολιτικής για τη συνοχή θα επενδυθούν στην ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση στα κράτη - μέλη. Κάθε χρόνο, οι δημόσιες αρχές στην Ε.Ε. δαπανούν περίπου το 14% του ΑΕΠ στις δημόσιες συμβάσεις, δαπάνη που ανέρχεται σε περισσότερα από €1,9 τρισ.

Σχεδόν το ήμισυ της χρηματοδότησης που συνδέεται με την πολιτική συνοχής διοχετεύεται μέσω δημόσιων συμβάσεων. Η Επιτροπή έχει προωθήσει σειρά πρωτοβουλιών, ώστε να βοηθήσει τα κράτη - μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι διοικήσεις και οι δικαιούχοι χρησιμοποιούν τις δημόσιες συμβάσεις για Κοινοτικές επενδύσεις.

Στις πρωτοβουλίες αυτές συγκαταλέγονται τα σύμφωνα ακεραιότητας με τα οποία εξασφαλίζονται πιο αποτελεσματικοί και διαφανείς διαγωνισμοί και διαφυλάσσονται τα χρήματα των φορολογουμένων της Ε.Ε. Η Επιτροπή ανέλαβε, επίσης, δράση για να διευκολύνει, αφενός, τη συμμετοχή των πολιτών στην καλύτερη διακυβέρνηση και αφετέρου, τις αποτελεσματικότερες επενδύσεις στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή.


πηγή:  sepe.gr