Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την οικονομική ενίσχυση των τουριστικών καταλυμάτων

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την οικονομική ενίσχυση των τουριστικών καταλυμάτων

Η Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού, αφορά σε έκτακτη οικονομική ενίσχυση των κατ΄ εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων

30
Ιουλίου / 2020

ΑΘΗΝΑ.  Δημοσιεύθηκε η Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των κατ΄ εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων (αριθμ.11677/23-07-2020 ΦΕΚ Β’3073/2020).


Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τα κατ’ εξαίρεση λειτουργούντα τουριστικά καταλύματα
 

1. Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τα τουριστικά καταλύματα συνεχούς λειτουργίας που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 5052/24.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 1018), όπως αντικαταστάθηκε με τη υπ’ αρ. 5890/10.04.2020 όμοια απόφαση (Β’ 1295).

2. Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1, αφορά στο χρονικό διάστημα για το οποίο κρίθηκε αναγκαία η λειτουργία ανά Περιφερειακή Ενότητα της χώρας τουριστικών καταλυμάτων για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατ΄ εξαίρεση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που επιβλήθηκε με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών (Β΄ 897).

Προσδιορίζεται δε, για κάθε τουριστικό κατάλυμα του ως άνω Πίνακα, ως ποσοστό 35% επί της διαφοράς του κύκλου εργασιών μηνός Απριλίου 2019 και Απριλίου 2020, υπολογιζόμενο σε τριακοστά επί των ημερών λειτουργίας έκαστου τουριστικού καταλύματος.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΕΚ