Απαλλάσσονται από Δημοτικά Τέλη οι πληγείσες επιχειρήσεις της Κέρκυρας

Απαλλάσσονται από Δημοτικά Τέλη οι πληγείσες επιχειρήσεις της Κέρκυρας

Εκδόθηκε η κανονιστική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων, μετά τη συζήτηση στη «δια περιφοράς» συνεδρίασή του τη Μεγάλη Δευτέρα 13 Απριλίου

14
Απριλίου / 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στην «δια περιφοράς» συνεδρίασή του (9η), την 13 Απριλίου 2020, συζήτησε και έλαβε απόφαση για το θέμα με τίτλο «Έγκριση απαλλαγής δημοτικών τελών από επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν τη λειτουργία τους για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωναϊού COVID-19».

Εκδίδει Κανονιστική Απόφαση, (σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006) ως ακολούθως:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Εγκρίνει την υπ’ αριθμόν 10-3/08-04-2020 (ΑΔΑ: 10-3/08-04-2020 (ΑΔΑ: 6Χ8Γ46ΜΓ2Α-ΗΡΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και συγκεκριμένα:

Την απαλλαγή καταβολής δημοτικών τελών κοινοχρήστων χώρων για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν τη λειτουργία τους και την απαλλαγή σε ποσοστό 60% καταβολής των τελών καθαριότητας και φωτισμού (που αφορούν σε επαγγελματικό ρεύμα) για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν ή αναστέλλουν τη λειτουργία τους, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, καθότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν παράγουν μεν απορρίμματα, ο Δήμος δε, συνεχίζει τις υπηρεσίες οδοκαθαρισμού και ηλεκτροφωτισμού.

Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, θα δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις.
Η απαλλαγή από τα ανωτέρω τέλη θα ισχύσει από 20.3.2020, σύμφωνα με τη σχετική από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 9-81/13.4.2020    και ΑΔΑ : (91ΠΧ46ΜΓ2Α-38Ψ).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Γ. Μεταλληνός