Τετάρτη 28.02.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Τον Δήμο «δείχνει» ο Στ. Πέτσας για τα κτιριακά προβλήματα του Νηπιαγωγείου Περιβολίου

Νηπιαγωγείο
23 Ιουνίου 2022 / 13:34

Απάντηση του αν. Υπουργού Εσωτερικών σε ερώτηση του Κυριάκου Βελόπουλου της "Ελληνικής Λύσης".

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στην αρμοδιότητα των Δήμων ανήκουν οι επισκευές σχολικών κτιρίων, απαντά ο αν. Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας σε ερώτηση του Κυριάκου Βελόπουλου της "Ελληνικής Λύσης". 

Στην γραπτή απάντησή του, παραθέτει στοιχεία των χρηματοδοτήσεων που έχει λάβει ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας από την κατανομή των Κ.Α.Π.

Συγκεκριμένα στην ερώτησή του ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφέρει ότι είναι σε κίνδυνο μαθητές και εκπαιδευτικοί στα υπό κατάρρευση κτήρια του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου, του Περιβολίου, της Κέρκυρας. «Αν θέλουμε ακόμη να θεωρούμαστε κοινωνικής αντίληψης Κράτος Πρόνοιας και Δικαίου, η Πολιτεία έχει καθήκον να επιδείξει την προσήκουσα ευαισθησία της αρμόδιας πολιτικής ηγεσίας της, με το να παρέμβει και να φροντίσει για την αποκατάσταση των ως άνω ζημιών ή ανεπαρκειών αλλά και για την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των σχολικών κτηρίων του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου της Κοινότητας του Περιβολίου, του Δήμου Νότιας Κέρκυρας.
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
 
1. Προτίθεσθε να παρέμβετε καταλλήλως, στο μέτρο της δικαιοδοσίας που σας αναλογεί, προκειμένου να εξασφαλιστούν η αμεσότερη δυνατή επισκευή και η συντήρηση των σχολικών κτηρίων του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου, της Κοινότητας Περιβολίου, του Δήμου Νότιας Κέρκυρας;

2. Προτίθεσθε να λάβετε, όσο πιο άμεσα, την κατάλληλη μέριμνα, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και μη διακοπτόμενη φοίτηση των ως άνω μικρών μαθητών σε άλλο κτήριο του εν λόγω Δήμου, φροντίζοντας παράλληλα και την ασφαλή σχολική μετακίνησή τους για όσο διάστημα διαρκέσουν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των παλιών σχολικών κτηρίων του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου, της Κοινότητας Περιβολίου, του Δήμου Νότιας Κέρκυρας;»


Η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), για την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, στις οποίες περιλαμβάνεται η επισκευή σχολικών κτιρίων καθώς και η σχολική στέγαση, χρηματοδοτούνται ετησίως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι οποίοι εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων.

Εν συνεχεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθορίζεται το ύψος των εν λόγω πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών.

Στο πλαίσιο αυτό, στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας έχει κατανεμηθεί από τους Κ.Α.Π. έτους 2021 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ποσό ύψους 366.874,12€ και για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ποσό ύψους 32.500,00€, ενώ ίδια ποσά έχουν προγραμματιστεί να κατανεμηθούν και κατά την διάρκεια του έτους 2022.

Σημειώνεται ότι η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων δημοτικών συμβουλίων υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Επίσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», εκδόθηκαν:

- η με αριθμ. πρωτ. 5133/23.02.2018 Πρόσκληση ΙΙ του Υπουργού Εσωτερικών με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» συνολικού ύψους 50.000.000,00€ με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών της Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία ο πρώην Δήμος Κέρκυρας εντάχθηκε με χρηματοδότηση του Προγράμματος ύψους 526.700,00€ ,

- η με αριθμ. πρωτ. 30292/19.04.2019 (Α.Δ.Α.:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) απόφαση επιχορήγησης των δήμων της χώρας για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του Προγράμματος, όπου ο πρώην Δήμος Κέρκυρας χρηματοδοτήθηκε με ποσό ύψους 2.056.500,00€ και

- η με αριθμ. πρωτ 64789/18-11-20219 Πρόσκληση ΧΙ με τίτλο «Ειδική Επιχορήγηση των δήμων οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 154 του Ν. 4600/2019» όπως ισχύει, όπου ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας με την αριθμ. 28895/13-5-2020 απόφαση ένταξης χρηματοδοτήθηκε με το ποσό ύψους 2.000.000,00€.

Τέλος, στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του ΥΠ.ΕΣ και ειδικότερα στη ΣΑΕ 055 έχει ενταχθεί έργο με ενάριθμο 2017ΣΕ05500005 και τίτλο «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» συνολικού προϋπολογισμού 48.000.000,00€, όπου ο πρώην Δήμος Κέρκυρας επιχορηγήθηκε ως ακολούθως:

 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ/ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΥΠΕΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 11 ΝΠΔΔ 500.000,00€ 0,00 500.000,00€ ΩΘ7Μ465Χ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ           Θ7-Η8Ψ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ            
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ            
Δ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ            
 
 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 
 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ