Στην Αποκεντρωμένη οι Ερεικουσιώτες για το μη ορισμό αντιδήμαρχου

Στην Αποκεντρωμένη οι Ερεικουσιώτες για το μη ορισμό αντιδήμαρχου

Έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Ερείκουσας κατατέθηκε προσφυγή στη Γραμματεία της αρμόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου

03
Οκτωβρίου / 2019

ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ (ΚΕΡΚΥΡΑ).  Επίσημο χαρακτήρα απέκτησε η διαμαρτυρία των κατοίκων της Ερείκουσας στην απόφαση της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων, Μερόπης Υδραίου, να μην ορίσει χωρικούς αντιδημάρχους στα δύο εκ των τριών Διαπόντων νησιών (σ.σ. εξαίρεση αποτέλεσαν οι Οθωνοί).

'Επειτα από συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Ερείκουσας πάρθηκε η απόφαση για προσφυγή στη Γραμματεία της αρμόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, με την ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου ν' αναφέρει:

«Το τοπικό συμβούλιο του νησιού συνεδρίασε και αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί για το μη ορισμό αντιδημάρχου στο νησί, επισημαίνει την υποχρέωση τήρησης του νόμου και συμφωνεί στην υπογραφή προσφυγής κατά της απόφασης της Υδραίου.

Αναλυτικά, το απόσπασμα του πρακτικού:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του πρακτικού της 1/2019  συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ερείκουσας

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Ερείκουσας, στην Ερείκουσα, σήμερα 29 Σεπτεμβρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Κοινότητας Ερείκουσας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρίθ. 1/24 – 09-2019 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο και στον εκλεγμένο με την πλειοψηφία στην εκλογική Περιφέρεια Ερείκουσας Δημοτικό Σύμβουλο της νησιωτικής κοινότητας Ερείκουσας, Αλέξανδρο Κατέχη του Σπυρίδωνος και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της Κοινότητας για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κος Αλέξανδρος Κατέχης του Σπυρίδωνος, ως εκλεγμένος με την πλειοψηφία στην εκλογική Περιφέρεια Ερείκουσας Δημοτικός Σύμβουλος στη νησιωτική κοινότητα Ερείκουσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΧΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
5. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανείς

O πρόεδρος κ. Γεώργιος Κατέχης του Αριστείδη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ερείκουσας και εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ είπε ότι:

Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Nήσων με την υπ’ αριθμ. 2399/20-09-2019  (ΑΔΑ: 6Ε3Ζ46ΜΓ2Α-ΥΚΟ) Απόφαση της, με την οποία ορίζει αντιδημάρχους στο δήμο και αναθέτει σε αυτούς καθήκοντα, δεν ορίζει αντιδήμαρχο Ερείκουσας, αλλά εφαρμόζει σχήμα με εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για θέματα που αφορούν την δημοτική ενότητα Ερείκουσας και τη Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων να  διατηρεί στην αρμοδιότητά της την ευθύνη, μέριμνα και εποπτεία των Δημοτικών Ενοτήτων Ερείκουσας, μεταξύ άλλων.

Η συγκεκριμένη απόφαση δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο 207 του νομού Ν.3852/2010, όπως ισχύει σήμερα, περί ορισμού αντιδημάρχων και επίσης δεν λαμβάνει υπόψη της, την Εγκύκλιο 82, με Αριθμ. Πρωτ. 59633/20. 08. 2019 ( ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ) του Υπουργείου Εσωτερικών (Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού).

Σύμφωνα με παρ.1 του άρθρου 207 του νομού Ν.3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018, ορίζεται από το νόμο ρητά, ότι ‘’στη δημοτική κοινότητα που εκτείνεται στην εδαφική περιφέρεια ενός νησιού, ο δήμαρχος ορίζει αντιδήμαρχο σύμβουλο της πλειοψηφίας, ο οποίος έχει εκλεγεί στην εκλογική περιφέρεια όπου ανήκει η νησιωτική δημοτική κοινότητα…’’.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, οφείλει να ορίσει Αντιδήμαρχο Ερείκουσας τον Αλέξανδρο Κατέχη του Σπυρίδωνα, ο οποίος είναι ο εκλεγμένος με την πλειοψηφία στην εκλογική Περιφέρεια Ερείκουσας, Δημοτικός Σύμβουλος της νησιωτικής κοινότητας Ερείκουσας.

Ομοίως ο μη ορισμός Αντιδημάρχου Ερείκουσας, όπως ορίζει ο Νόμος, ουσιαστικά ακυρώνει την ύπαρξη του παρόντος συμβουλίου του οποίο δεν δύναται να συνεδριάζει, να λαμβάνει και να υλοποιεί αποφάσεις, καθώς σύμφωνα με την  παράγραφο 2 του Άρθρου 207 αναφέρεται ρητά ότι:

«2. Ο αντιδήμαρχος της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καλείται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, αλλιώς η συνεδρίαση είναι άκυρη».

Σε όλες της αντίστοιχες νησιώτικες κοινότητες της επικράτειας έχουν οριστεί οι αντιδήμαρχοι ορίζει ο Νόμος, εκτός από την νησιωτική Κοινότητα της Ερείκουσας και τη νησιωτική Κοινότητα του Μαθρακίου.

Στη συνέχεια, όλα τα μελή του Τοπικού Συμβουλίου Ερείκουσας, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση και ανέπτυξαν πλήρως το θέμα και:

αποφάσισαν ομόφωνα

1) Διαμαρτύρονται έντονα δια της παρούσης για την πολίτικη και διοικητική υποβάθμιση της δημοτικής νησιωτικής Κοινότητας Ερείκουσας, με τη μη τήρηση του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2) Επισημαίνει την υποχρέωση της τήρησης των Νόμων του Ελληνικού Κράτους και την ιδιαίτερα γεωπολιτική και γεωστρατηγική θέση που βρίσκεται το νησί της Ερείκουσας.

3) Συμφωνεί στην υπογραφή από τα μελή του παρόντος συμβουλίου, της προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 2399/20-09-2019  (ΑΔΑ: 6Ε3Ζ46ΜΓ2Α-ΥΚΟ) Απόφασης Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και εξουσιοδοτεί τον Κοινοτικό Σύμβουλο Σπυρίδωνα Γουδέλη του Δημητρίου, να την υπογράψει και να την υποβάλει στα αρμόδια όργανα.

4) Κοινοποιεί την παρούσα στην πολίτικη ηγεσία, στης αρχές του τόπου και στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.

Ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης του συμβουλίου.

Η παρούσα έλαβε Αριθμ. 1/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΧΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
»


Σημειώνεται ότι την κατάθεση της προσφυγής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση έκανε ο δικηγόρος, Γιώργος Καρύδης παρουσία των Σπύρου Γουδέλη (Ερείκουσα) και Χρήστου Κατεχη (Οθωνοί) από τους προσφεύγοντες.

Την προσφυγή υπογράφουν 29 κάτοικοι και των τριών Διαπόντιων νησιών.