Δευτέρα 20.05.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Και η Αντιδημαρχία Υγείας στον Α. Σκούπουρα, στη θέση του Σπ. Πουλή

Ανδρέας Σκούπουρας
31 Μαΐου 2023 / 16:26
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

Παράλληλα καθήκοντα στον Βασίλη Μελίδη για θέματα της πόλης της Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στην ανάθεση επιπλέον καθηκόντων στον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Ανδρέα Σκούπουρα προχωρά η Δήμαρχος Μερόπη Υδραίου, με το χαρτοφυλάκιο που μέχρι πρόσφατα κατείχε ο Σπύρος Πουλής που παραιτήθηκε και ανεξαρτητοποιήθηκε.

Με την ίδια απόφαση ορίζει τον Βασίλη Μελίδη ως κατά τόπον Αντιδήμαρχο της Πόλεως της Κέρκυρας, παράλληλα με τα καθήκοντα του εντεταλμένου για τις νησίδες Βίδο και Λαζαρέτο.

 
ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε την αρίθμ. πρωτ. 37555/30.09.2022 (ΑΔΑ: 698746MG2A-67Y) απόφασή μας με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς και εξουσιοδότηση υπογραφής», ως εξής:
 
Α.  Αναθέτουμε στον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας και Κοινωνικού Έργου, κ. Ανδρέα Σκούπουρα, πλέον των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές αναφέρονται στην αρίθμ. πρωτ. 37555/30.09.2022 απόφαση Δημάρχου, και τις αρμοδιότητες του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου μας, ήτοι:
«Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των δραστηριοτήτων του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό ΟΕΥ του οικείου Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία».
 
Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί της Δημάρχου αποφάσεων, εισηγήσεων, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων αρμοδιότητας του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού.
 
Β. Ορίζουμε τον κ. Μελίδη Βασίλειο του Γερασίμου, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την πόλη της Κέρκυρας και των περιαστικών περιοχών, άμισθο, με θητεία από 30/05/2022 έως και 31/12/2023 και του αναθέτουμε τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων - Πόλη της Κέρκυρας και περιαστικές περιοχές - και την επίλυση των αντίστοιχων προβλημάτων σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Κοινότητας Κερκυραίων.
β) Την συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Προέδρους, και μέλη των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων.
γ) Την συνεπικουρία στο έργο του, του καθ’ ύλην Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής, Καθημερινότητας και Πολιτικής Προστασίας σε θέματα που αφορούν την οργάνωση, παρακ9ολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας του Τμήματος Συνεργείου Καθημερινότητας, στα όρια της Δ.Ε. Κερκυραίων.
δ) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στην παραπάνω ΔΕ και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή της η Δήμαρχος.
 
Επιπλέον παραμένει υπεύθυνος για τις νησίδες Βίδο και Λαζαρέτο του Δήμου μας και για την κατάρτιση του Μητρώου Εθελοντών σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.
 
Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί της Δημάρχου εισηγήσεων, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων που απορρέουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
 
            Κατά τα λοιπά, ισχύει η αρίθμ. πρωτ. 37555/30.09.2022 (ΑΔΑ: 698746MG2A-67Y)  απόφασή μας.
       
        Η παρούσα να δημοσιευτεί μια φορά σε μια ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων) και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (Μαράσλειο Μέγαρο, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α, 49100, Κέρκυρας).
 
Η Δήμαρχος
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
 
Μερόπη Σπυριδούλα Υδραίου
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

Απόφοιτος του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δημοσιογράφος στην Εφημερίδα «Καθημερινή Ενημέρωση», στον ιστότοπο enimerosi.com και στο EN-The Magazine. Έχει λάβει τιμητική διάκριση από το Ίδρυμα Προαγωγής της Δημοσιογραφίας Αθ. Μπότση για την ευαισθητοποίηση του κοινού στη Δωρεά Οργάνων.