Προκηρύχθηκε ο Διεθνής Διαγωνισμός για την ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου στη Βόρεια Κέρκυρα

Προκηρύχθηκε ο Διεθνής Διαγωνισμός για την ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου στη Βόρεια Κέρκυρα

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την Ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου τύπου Τ11β στο Δήμο Βόρεια Κέρκυρας

02
Ιανουαρίου / 2023

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την Ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου τύπου Τ11β στο Δήμο Βόρεια Κέρκυρας.

Αντικείμενο της  σύμβασης: είναι η Προμήθεια Μεταλλικού Σκελετού και του Απαιτούμενου Εξοπλισμού για την Ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου Τύπου Τ11β στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας. Το παρόν γήπεδο αποτελείται από μεταλλικό σκελετό, ενώ το κέλυφος αυτού καθώς και η οροφή καλύπτεται από πάνελ πολυουρεθάνης.

Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει τόσο το σκελετό και το κέλυφος του κτιρίου όσο και τον απαραίτητο εξοπλισμό και υλικά που απαιτούνται για την εσωτερική διαμόρφωση αυτού με σκοπό να το καταστήσει πλήρως λειτουργικό.
Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Δ/νση: Αχαράβη, 49081 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. :
2663360113.

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.1 της διακήρυξης. Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης.

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 6/02/2023 ώρα 14.00.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω    της   διαδικτυακής   πύλης   www.promitheus.gov.gr   του   Συστήματος.   Οι   προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των  προσφορών: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την τέταρτη (4) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι στις 10/02/2023 και ώρα 11.30 π.μ.,

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με ειδική πρόσκληση που θα κοινοποιήσει στους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
 
Χρόνος Ισχύος Προσφορών: δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. .
 
Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
 
Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών.