Νέα αναβολή για το εργοστάσιο της Κέρκυρας, ενώ ο χρόνος πιέζει

Νέα αναβολή για το εργοστάσιο της Κέρκυρας, ενώ ο χρόνος πιέζει

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση αναβλήθηκε για τέταρτη φορά, λόγω της αίτησης αναστολής που κατέθεσε η ΗΛΕΚΤΩΡ στο ΣτΕ

13
Σεπτεμβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σε σήριαλ δίχως τέλος εξελίσσεται η υπόθεση της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών για το εργοστάσιο απορριμμάτων της Κέρκυρας στο Τεμπλόνι, την ώρα ωστόσο που ο χρόνος πιέζει μετά τις συνεχείς καθυστερήσεις που έχουν προηγηθεί για την ολοκλήρωση του έργου.

Η προγραμματισμένη διαδικασία για τις 16 Σεπτεμβρίου αναβάλλεται για τέταρτη συνεχόμενη φορά, λόγω της αίτησης αναστολής που κατέθεσε η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ στο ΣτΕ μετά την σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής από την Ανεξάρτητη Δικαστική Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι η ΗΛΕΚΤΩΡ ήταν η μόνη εταιρεία, η οποία κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς για την κατασκευή του εργοστασίου της Κέρκυρας δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την συμμετοχή της, καθώς το έντυπο οικονομικής προσφοράς δεν γινόταν αποδεκτό από την ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΣΗΔΙΣ.

Η ΗΛΕΚΤΩΡ τότε είχε αντιδράσει για την κακή σύνθεση του διαγωνισμού καταθέτοντας προδικαστική προσφυγή που είχε οριστεί να εκδικαστεί στις 30 Ιουλίου από την Ανεξάρτητη Δικαστική Αρχή.

Στις 2 Νοεμβρίου

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση μετά τις εξελίξεις αυτές μετατέθηκε για τις 2 Νοεμβρίου, ώστε να υπάρχει εύλογο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί η εκδίκαση από το ΣτΕ και να υπάρχει αποτέλεσμα με στόχο να μην δημιουργηθεί καμία νέα εμπλοκή και η διαδικασία ανοίγματος των προσφορών να προχωρήσει χωρίς πρόβλημα.

Το χρονικά περιθώρια ωστόσο στενεύουν για την διαδικασία που παίρνει συνεχώς αναβολές από τον Ιούνιο έως και σήμερα, καθώς η αποσφράγιση, λόγω των συνεχόμενων εμπλοκών κάθε φορά που έφτανε στο κρίσιμο σημείο, θα πραγματοποιηθεί τελικά 5μήνες περίπου μετά από τον αρχικό σχεδιασμό (η 1η αποσφράγιση είχε οριστεί τον Ιούνιο).

«Θεωρούμε ότι εφόσον κυλήσει ομαλά η διαδικασία της αποσφράγισης, θα επισπεύσουμε τους χρόνους έκδοσης του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για να μην υπάρχει πρόβλημα με την εκτέλεση του έργου και να γίνει η απορρόφηση των πόρων του έργου μέχρι τις 31-12-2023 που έχουμε το περιθώριο», επισήμανε στην «Ε» το μέλος του δ.σ. του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων και Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Πολιτισμού Κατερίνα Μοθωναίου.

Εξάλλου σύμφωνα με τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΦΟΔΣΑ Θεόδωρο Κάρδαρη, η καθυστέρηση της διαδικασίας για το εργοστάσιο της Κέρκυρας είναι εις γνώση του ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ, ωστόσο όπως διαβεβαιώνει υπάρχει το χρονικό περιθώριο για την κατασκευή του εργοστασίου.

Η διαδικασία, ωστόσο από την οποία θα προκύψει ο ανάδοχος του έργου, δεν αναμένεται σύντομη και απαιτεί χρόνο. Ειδικότερα, η Επιτροπή αξιολόγησης, μετά την αποσφράγιση των προσφορών, προχωράει στον έλεγχο και αξιολόγηση όλων των φακέλων και υποφακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών και οικονομικών προσφορών. Εν συνεχεία συντάσσει το πρακτικό και το αποστέλλει στην αναθέτουσα αρχή. Ακολουθεί το στάδιο ενστάσεων για να καταλήξει στην επιλογή του τελικού αναδόχου. Η σύμβαση αποστέλλεται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εφόσον εγκριθεί υπογράφεται από τον ανάδοχο του έργου.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται κατά μέγιστον σε 96 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι 18, κατά μέγιστον, αφορούν στην κατασκευή του έργου, τη θέση του σε λειτουργία του και την προμήθεια του κινητού εξοπλισμού, οι επόμενοι 6 μήνες στη δοκιμαστική λειτουργία και οι επόμενοι 72 μήνες στην κανονική λειτουργία.

Η κατασκευή της μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 35.000 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων ανά έτος και 12.500 τόνων ετησίως Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ, ενώ η λειτουργία και η συντήρηση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του κυρίου του έργου. Το κόστος για την κατασκευή του εργοστασίου ανέρχεται στα 52,6 εκ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 43,9 εκ. ευρώ).

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ