Συνεδριάζει εκτάκτως την Δευτέρα η ΑΝΙΟΝ

Συνεδριάζει εκτάκτως την Δευτέρα η ΑΝΙΟΝ

Σε περίπτωση μη απαρτίας οι μέτοχοι καλούνται σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00.

04
Σεπτεμβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλούνται τα μέλη της ΑΝΙΟΝ (Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ) την προσεχή Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 10 το πρωί στην έδρα της εταιρείας στην Κέρκυρα (1η Πάροδος Αλεξάνδρου Δεσύλλα 10). Πρόκειται για την αναπτυξιακή εταιρεία που έχει συστήσει η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και η οποία διαχειρίζεται το πρόγραμμα Leader για την Κέρκυρα, τους Παξούς και την Λευκάδα.
 
 Ημερήσια διάταξη
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που έχουν καθοριστεί για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι τα εξής:
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018- 31.12.2018 και της εταιρικής χρήσης 01.01.20219-31.12.2019 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 & 2019.

3. Παροχή εξουσιοδότησης προς τα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με τα άρθρα 23 & 24 του Ν.4548/2018. Η ανωτέρω εξουσία χορηγείται για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη και θα μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη χορηγούμενη πενταετία για κάθε ανανέωση. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης.

4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
 
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00.