Τρεις οι «μνηστήρες» για το εργοστάσιο απορριμμάτων της Κέρκυρας

Τρεις οι «μνηστήρες» για το εργοστάσιο απορριμμάτων της Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τρεις είναι οι υποψήφιοι που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το έργο της Κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Κέρκυρας

11
Ιουνίου / 2021

με αναθέτουσα αρχή το νέο Διαβαθμικό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Ιονίων Νήσων. Η υποβολή των προσφορών έληξε σήμερα αργά το μεσημέρι, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση για την επαναδημοπράτηση του έργου θα γίνει την Παρασκευή 18 Ιουνίου.

Ειδικότερα οι εταιρείες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον είναι οι:
ΘΑΛΗΣ Α.Ε.
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
WATT Α.Ε.


Το έργο

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 35.000 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων ανά έτος και 12.500 τόνων ετησίως Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος. Το κόστος για την κατασκευή του εργοστασίου ανέρχεται στα 52,6 εκ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 43,9 εκ. ευρώ), και η κατασκευή της μονάδας θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ, ενώ η λειτουργία και η συντήρηση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του κυρίου του έργου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται κατά μέγιστον σε 96 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι 18, κατά μέγιστον, αφορούν στην κατασκευή του έργου, τη θέση του σε λειτουργία του και την προμήθεια του κινητού εξοπλισμού, οι επόμενοι 6 μήνες στη δοκιμαστική λειτουργία και οι επόμενοι 72 μήνες στην κανονική λειτουργία.

Η διαδικασία

Η διαδικασία, ωστόσο από την οποία θα προκύψει ο ανάδοχος του έργου, δεν αναμένεται σύντομη και εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το φθινόπωρο. Ειδικότερα, η Επιτροπή αξιολόγησης, μετά την αποσφράγιση των προσφορών, προχωράει στον έλεγχο και αξιολόγηση όλων των φακέλων και υποφακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών και οικονομικών προσφορών. Εν συνεχεία συντάσσει το πρακτικό και το αποστέλλει στην αναθέτουσα αρχή.

Ακολουθεί το στάδιο ενστάσεων για να καταλήξει στην επιλογή του τελικού αναδόχου. Η σύμβαση αποστέλλεται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εφόσον εγκριθεί υπογράφεται από τον ανάδοχο του έργου. 

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ