Πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας για παραχώρηση χρήσης αιγιαλών & παραλιών

Πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας για παραχώρηση χρήσης αιγιαλών & παραλιών

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου ν΄ αποκτήσουν το δικαίωμα χρήσης αιγιαλού και παραλίας στα όρια του Δήμου Νότιας Κέρκυρας

02
Ιουνίου / 2020

ΛΕΥΚΙΜΜΗ (ΝΟΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ).  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας για το έτος 2020 από τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας.

Αναλυτικά η πρόσκληση του Δήμου:

«Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6-57/28-05-2020 απόφαση Δ.Σ. ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας αποδέχθηκε την απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού  σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/15-5-2020 τεύχος Β΄)» «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την  παραχώρηση, απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών»

Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εφ’ όσον είναι ιδιοκτήτες όμορων με αιγιαλό επιχειρήσεων να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας  προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιολογητικά:

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

1) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της επιχείρησης (εάν πρόκειται για εταιρείες θα πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής και η ιδιότητα του να προκύπτει από το προσκομιζόμενο καταστατικό), διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας.

2) η θέση, η έκταση (τ.μ.) και η δραστηριότητα που θα ασκηθεί στον αιτούμενο προς χρήση χώρο

Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος/ ξενοδοχείου κ.τ.λ., με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει,

2) Υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή
- από υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή
- από  απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται.

Το υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ή απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος ελέγχεται και θεωρείται από τον κατά χώρο αρμόδιο Δήμο.

Στο απόσπασμα αυτό θα αποτυπώνεται υπό μορφή πολυγώνου ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος, θα αναγράφεται το εμβαδόν αυτού και οι συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου αυτού

3) Έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

4) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,

5) βεβαίωση από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του Δήμου (Δημοτική Ενημερότητα, άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ.),

6) φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες)

7) Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 που να πιστοποιεί ότι η επιχείρηση είναι όμορη με τον αιτούμενο χώρο και ότι δεν έχουν εκτελέσει παράνομα έργα στον κοινόχρηστο χώρο της παραλίας και του αιγιαλού .

Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία θα πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό της και η ιδιότητά του να προκύπτει από νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο (π.χ. καταστατικό).

Κατ’ εξαίρεση αποκλειστικά για το έτος 2020, όσοι είχαν συνάψει μισθωτήρια απευθείας παραχώρησης έκτασης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2019 με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθμ. ΔΔΠ0007378/ 0454ΒΕΞ2017/11-5-2017 κοινής υπουργικής απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ίσχυσε έως 31/12/2019, δύνανται να συνάψουν νέες μισθώσεις για τις ίδιες θέσεις. Η αίτηση συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία οι αιτούντες βεβαιώνουν τη μη κατάληψη του προς μίσθωση χώρου καθώς και την ισχύ των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραχώρησης.

Μαζί με την αίτηση θα υποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος της προηγούμενης μίσθωσης.

Για εταιρείες τα δικαιολογητικά 4 και 5 απαιτούνται για όλους τους εταίρους.

ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ:

1. Όλα τα παραπάνω και  Σήμα από τον Ε.Ο.Τ.

Επισημαίνεται ότι:

Ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.
Επιπλέον θα πρέπει να προσκομισθεί από τον μισθωτή εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.ΑΘ. σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 και του ν. 3028/2002.

Καλούμε  τους ενδιαφερόμενους,  όπως προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νότιας Κέρκυρας  (21ης Μαρτίου 222Β), προκειμένου να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται για την παραχώρηση του χώρου έμπροσθεν της επιχείρησής τους (παραλία, αιγιαλός).

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων επισυνάπτουμε υπόδειγμα  αίτησης.
                                 
ΑΙΤΗΣΗ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2020

                                                    
                                                              ΠΡΟΣ:ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
                                                               ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
                                                   
Α.Φ.Μ.:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Εmail:                                                

Παρακαλώ όπως μου παραχωρήσετε με αντάλλαγμα το δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας του χώρου έμπροσθεν της επιχείρησής μου όπως καθορίζεται από την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/15-5-2020 τεύχος Β΄)» «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την  παραχώρηση, απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» το οποίο ευρίσκετε στη Δ.Ε ………………………………… , στη Παραλία .................……… , θέση .......................
Α) Εφάπαξ
Β) Σε δόσεις

                                                                                 

                                                                                                  Κέρκυρα ……./……./2020

                                                                                                               Ο/Η Αιτ