Προς Περιφερειάρχη: Έρχεται νέο υπόμνημα από Λευκίμμη...

Προς Περιφερειάρχη: Έρχεται νέο υπόμνημα από Λευκίμμη...

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ενόψει της διερευνητικής αυτοψίας που έχει προαναγγείλει ο Θ. Γαλιατσάτος για την Τρίτη 2 Αυγούστου στο ΧΥΤΑ Λευκίμμης, η Επιτροπή Πολιτών κατά του ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση

01
Aυγούστου / 2016

«Από τον κ. Περιφερειάρχη και τα τοπικά ΜΜΕ πληροφορηθήκαμε ότι επίκειται έρευνα από πλευράς αρμοδίων υπηρεσιών και ιδιώτη Γεωλόγου-Μηχανικού συνεργάτη του φορέα διαχείρισης ΣΥΔΙΣΑ, με αντικείμενο την εγκυρότητα των προφορικά ή γραπτά προβαλλομένων επιχειρημάτων από φορείς και πολίτες περί της μη νομιμότητας του ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας.
Σας γνωρίζουνε σχετικά :
- Δεν εδόθη στη δημοσιότητα ακριβές και αναλυτικό πρόγραμμα ερευνών.
- Δεν γνωστοποιήθηκε σχετικό χρονοδιάγραμμα.
- Τα εξαγγελθέντα δεν καλύπτουν τα τεθέντα ζητήματα στο από Ιουλίου 2015 ΥΠΟΜΝΗΜΑ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ μας και πρωτίστως δεν συμφωνούν με τις κείμενες διατάξεις του Νόμου.
Αντίθετα, η Περιφέρεια οφείλει, προ αδειοδότησης του ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας, να ερευνήσει υπεύθυνα και διεξοδικά όλα τα ζητήματα που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
1. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το πρόγραμμα στη Λευκίμμη είναι πολλαπλά και σωρευτικά παράνομο και ως εκ τούτου ακυρωτέο για όλους τους ουσιώδεις λόγους που η ΕΠΙΤΡΟΠΗ μας προβάλλει και γνωστοποιεί αδιακρίτως προς τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, καταγεγραμμένους στην Ενότητα 2 (σελ. 4-15) του ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ. Για το λόγο αυτό η Αδειοδότηση για τη λειτουργία του έργου δεν είναι πράξη νομικά εφικτή. Εκτιμώντας ορθά τα παραπάνω ο αρμόδιος Νομάρχης Κερκύρας το 2010 αρνήθηκε να υποκύψει σε άκρως πιεστικό αίτημα του φορέα και δεν αδειοδότησε το έργο, συντάσσοντας έγγραφο «καταπέλτη» με αρ. πρ. 872/15-12-2010 στο οποίο αναφέρει ουσιώδεις λόγους που υπαγορεύουν τη στάση του αυτή. Έκτοτε οι επικαλούμενοι από τον αρμόδιο Νομάρχη λόγοι έχουν τραγικά επιδεινωθεί.
Αντιθέτως ο νυν Περιφερειάρχης με δήλωσή του αποδέχεται apriori την 961/2015 απόφαση του ΣτΕ (Τμήμα Ε΄) με την οποία απορρίπτεται αίτημα 131 πολιτών περί ακύρωσης της Απόφασης Τροποποίησης-Ανανέωσης των Περιβαλλοντικών Όρων (αρ πρ. 1411/2010) για το ΧΥΤΑ Ν. Κέρκυρας.
Στην περίπτωση όμως του Ερημίτη και ενώ το ΣτΕ από το Νοέμβριο του 2014 έχει απορρίψει τις σχετικές αιτιάσεις κατοίκων περί ακύρωσης του από 12-11-2013 Π.Δ., η Περιφέρεια Ι.Ν. κρίνοντας ορθά και επί της ουσίας, όχι μόνον αγνοεί την απόφαση του ΣτΕ, αλλά προσφεύγει ξανά στο ΣτΕ, καταθέτοντας για το ίδιο αντικείμενο αίτηση ακύρωσης, της ΚΥΑ με τίτλο «Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης κλπ», επικαλούμενη ισχυρούς λόγους πολύ ήσσονος, συγκριτικά, εμβέλειας και βαρύτητας προς τα επιχειρήματα για τον ΧΥΤΑ του Νότου.
Με τις ενέργειές του αυτές ο Περιφερειάρχης αποδεικνύει:
. Μεροληπτική στάση εις βάρος της Λευκίμμης εφαρμόζοντας δύο μέτρα και δύο σταθμά σε ομοειδή αντικείμενα.
. Ενώ η ως άνω απόφαση του ΣτΕ για το ΧΥΤΑ Λευκίμμης απορρίπτει μόνον τα προβαλλόμενα επιχειρήματα περί μη νομιμότητας μιας μόνον διοικητικής πράξης, ο κ. Περιφερειάρχης απορρίπτει συλλήβδην με δηλώσεις του όλα τα επιχειρήματά μας περί μη νομιμότητας, για όλες ανεξαιρέτως τις νομικές πράξεις που αφορούν τον ΧΥΤΑ Νότου, από το 1990 και εντεύθεν, χωρίς την βάσανο της υπαγορευμένης από το νόμο υπηρεσιακής κρίσης, υπαγάγοντας το μείζον εις το έλασσον.
Επειδή σύμφωνα με τις ως άνω δηλώσεις δεν καλύπτονται οι προβλεπόμενες από το Νόμο προληπτικές (προ Αδειοδότησης) έρευνες, αλλά ούτε και τα ζητήματα που θέτουμε στην ενότ. 4 (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ) του ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ μας, επιφυλασσόμεθα να υποβάλλουμε στον κ. Περιφερειάρχη και στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς νέο αναλυτικό ΥΠΟΜΝΗΜΑ στο οποίο θα αναφέρονται:
. Πλήρης κατάλογος ελέγχων και μετρήσεων
. Ατέλειες και παραλήψεις της ισχύουσας για το ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, που την καθιστούν μη νόμιμη
. Κακοτεχνίες/ αστοχίες, κατασκευαστικές εκκρεμότητες και ελλείψεις για σοβαρά στοιχεία υποστηρικτικών υποδομών του ΧΥΤΑ.
Στο σημείο αυτό σας αναφέρουμε ότι με την από 18-7-2015 αίτησή μας προς την ΠΙΝ, με κοινοποίηση στον αρμόδιο Σύνδεσμο ζητάμε, ως έχοντες έννομο συμφέρον «να μας χορηγηθεί πλήρες αντίγραφο του φακέλου Αδειοδότησης του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας, καθώς και των σχετικών εισηγήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, όπως αυτές προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, προκειμένου να υποβάλλουμε τις τελικές ενστάσεις μας».
Επίσης αιτούμεθα από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Διαχείρισης «να επιτρέψει σε μέλη της Επιτροπής μας να επισκεφθούν το ΧΥΤΑ παρουσία εκπροσώπου του Συνδέσμου για να λάβουν γνώσι των υλοποιημένων υποδομών και του εγκατεστημένου εξοπλισμού πριν από την Αδειδότηση».
Μετά παρέλευση ενός και πλέον έτους κανένα από τα αιτήματά μας δεν ικανοποιήθηκε».
Για την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ο Γραμματέας