Δευτέρα 24.06.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Τη Δευτέρα η συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας

Δημοτικό Συμβούλιο
17 Μαρτίου 2023 / 12:48

Αναβλήθηκε την Πέμπτη λόγω έλλειψης απαρτίας, καθώς σύσσωμη η αντιπολίτευση απείχε

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τη Δευτέρα 20 Μαρτίου στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του δημοτικου συμβουλίου που αναβλήθηκε χθες Πέμπτη, λόγω έλλειψης απαρτίας, καθώς σύσσωμη η αντιπολίτευση είχε δηλώσει ότι θα απέχει λόγω της γενικής απεργίας για την τραγωδία των Τεμπών. 

Η πρόσκληση του Προέδρου Δημήτρη Μεταλληνού

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της Συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας:

«Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στην περίπτωση σύγκλησης του δημοτικού συμβουλίου κατόπιν αιτήματος του ενός τρίτου (1/3) των μελών του δημοτικού συμβουλίου, επισημαίνονται τα εξής: «Για να συγκληθεί το συμβούλιο, πρέπει να υποβληθεί προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου γραπτή αίτηση η οποία να υπογράφεται από το ένα τρίτο (1/3) των μελών του συμβουλίου, ανεξαρτήτως παράταξης από την οποία προέρχεται. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια το θέμα ή τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση.

Ο πρόεδρος εκδίδει σχετική πρόσκληση για σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου, στην οποία είναι δυνατόν να προσθέσει στην ημερήσια διάταξη και άλλα θέματα προς συζήτηση, πέραν αυτών που έχουν ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) των μελών.

Στην περίπτωση που ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν εκδώσει πρόσκληση  το αργότερο μέχρι την έκτη (6η) ημέρα από την υποβολή της αίτησης, αυτή εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τους συμβούλους που έκαναν την αίτηση. Η εκδιδόμενη πρόσκληση αφορά αποκλειστικά στο θέμα ή στα θέματα που έχουν αιτηθεί οι σύμβουλοι, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη για τη σχετική εισήγηση ενώπιον του συμβουλίου. Κατά τα λοιπά, η συνεδρίαση που έχει προκληθεί από το ένα τρίτο (1/3) των μελών του συμβουλίου δεν διαφοροποιείται από οποιαδήποτε άλλη συνεδρίαση».

Σημειώνεται ότι:
Η 1η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση (7η) επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16.3.2023, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 8693/13.3.2023 αίτηση των Επικεφαλής των Παρατάξεων «Κέρκυρα να Ζεις» κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, «Πρώτα η Κέρκυρα» κ. Γεωργίου Καλούδη, «Κερκυραϊκή Αναγέννηση κ. Χρύσανθου Σαρλή και «Εκκίνηση Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο για την Κέρκυρα» κ. Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη και γι’ αυτό το λόγο εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν οικ. 8900/14.3.2023 ημερήσια διάταξη και μάλιστα την αμέσως επόμενη ημέρα της κατάθεσης του αιτήματος των εν λόγω Δημοτικών Παρατάξεων, ήτοι τη δεύτερη (2η) ημέρα της προβλεπόμενης εξαήμερης προθεσμίας.

Λόγω έλλειψης απαρτίας - αφού σε σύνολο σαράντα πέντε (45) Δημοτικών Συμβούλων παρευρέθηκαν δεκαεννέα (19) Δημοτικοί Σύμβουλοι – η Συνεδρίαση ματαιώθηκε.
Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη ότι:
α)  στην παρ. 3 του άρθρου 96 του ν. 3463/2006, προβλέπεται ότι «αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του» και
β) επειδή την Παρασκευή 17.3.2023 δεν είναι εφικτή για αντικειμενικούς λόγους η αναγκαία τεχνική κάλυψη της Συνεδρίασης, η συγκεκριμένη 8η Συνεδρίαση (2η συνεχόμενη κατεπείγουσα) μεικτή ορίζεται για τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 και ώρα 19.30, επειδή εξασφαλίζεται η αναγκαία τεχνική κάλυψη για τη μαγνητοφώνηση των εργασιών της Συνεδρίασης και ως εκ τούτου η απομαγνητοφώνησή τους (πρακτικά).
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. «Απόσυρση του νομοσχεδίου της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την ιδιωτικοποίηση του νερού» (Εισηγητές οι Επικεφαλής των Παρατάξεων «Κέρκυρα να Ζεις» κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, «Πρώτα η Κέρκυρα» κ. Γεώργιος Καλούδης, «Κερκυραϊκή Αναγέννηση κ. Χρύσανθος Σαρλής και «Εκκίνηση Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο για την Κέρκυρα» κ. Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης).

2. «Ψήφισμα προς την Κυβέρνηση Μητσοτάκη για άμεση αναστολή όλων των πλειστηριασμών κατοικιών, κατάργηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και επαναφοράς του νόμου Κατσέλη» (Εισηγητές οι Επικεφαλής των Παρατάξεων «Κέρκυρα να Ζεις» κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, «Πρώτα η Κέρκυρα» κ. Γεώργιος Καλούδης, «Κερκυραϊκή Αναγέννηση κ. Χρύσανθος Σαρλής και «Εκκίνηση Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο για την Κέρκυρα» κ. Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης).

3. Αποδοχή παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης κ.λ.π. και περαιτέρω παραχώρηση δικαιώματος χρήσης σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

4. Έγκριση  του  2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

5. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «έργα συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου Δ.Ε. Κερκυραίων, Φαιάκων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

6. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας σε αγροτικές οδούς των Δ.Ε. Φαιάκων και Θιναλίων του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

7. Έγκριση 2ης παράτασης του έργου «εργασίες ασφάλειας επικίνδυνων ετοιμόρροπων οικοδομών και άρση επικινδυνότητας κτιρίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος)

8. Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης εκπόνησης της μελέτης «Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας ΣΒΑΚ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

9 Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας  παράδοσης υλικών της σύμβασης «προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και  τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία η την αναβάθμιση των στάσεων  για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

10. Καθιέρωση εικοσιτετράωρης  εργασίας των φυλάκων του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών για το έτος 2023 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).

  
Σημείωση:
α) Η κατεπείγουσα Συνεδρίαση πραγματοποιείται για μεν τα θέματα 1 και 2, κατόπιν της προαναφερθείσας αιτιολόγησης και
β) για δε τα θέματα 3 έως 10 εξαιτίας πιεστικών προθεσμιών.
 
Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης: bit.ly/3hdRFnR).
 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Δημήτριος Γ. Μεταλληνός