Πανελλαδικές: Από τις 13-20 Μαρτίου η ηλεκτρονική αίτηση για εισαγωγή στις Σχολές Πυροσβεστικής

Πανελλαδικές: Από τις 13-20 Μαρτίου η ηλεκτρονική αίτηση για εισαγωγή στις Σχολές Πυροσβεστικής

Εκδόθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024

08
Μαρτίου / 2023

ΚΕΡΚΥΡΑ. Από την Δευτέρα 13 Μαρτίου ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, μέσω της διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων, για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι και τις 20 Μαρτίου, σε εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr.

Όσον αφορά την υποβολή όλων των δικαιολογητικών, υποχρεωτικών και ειδικών κατηγοριών, διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά, με σάρωση αποκλειστικά σε μορφή PDF και αποστολή τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] από τις 14 – 21 Μαρτίου. Οι υποψήφιοι μετά την αποστολή, θα λάβουν αυτοματοποιημένο επιβεβαιωτικό μήνυμα παραλαβής.

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά

Ειδικότερα, σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τα εξής υποχρεωτικά δικαιολογητικά:
α) Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, που θα πιστοποιείται το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου από αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία.

β) Αντίγραφο αίτησης – δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο, (όπως αυτή υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο σύστημα myschool στις σχολικές μονάδες) ή του φωτοαντιγράφου του δελτίου ή της βεβαίωσης συμμετοχής χωρίς νέα εξέταση, από την οποία να προκύπτει ο κωδικός ΥΠΑΙΘ του υποψηφίου.

γ) Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή του δελτίου ταυτότητας λιμενικής ή στρατιωτικής αρχής για όσους υπηρετούν σε αυτές, ή ελλείψει αυτών, του φωτοαντιγράφου των σελίδων του διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός διαβατηρίου και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου –υποψηφίου.

Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Ο αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός θέσεων για τις Σχολές της Πυροσβεστικής θα καθοριστεί με τις προβλεπόμενες ΚΥΑ και θα ακολουθήσει συμπλήρωση της υφιστάμενης προκήρυξης με τον καθορισμένο αριθμό των θέσεων ανά κατηγορία. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας περιλαμβάνουν αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, καθώς και υγειονομικές εξετάσεις.

Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής τους όπως και για το πρόγραμμα εξέτασης, οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr

Φοίτηση

Η φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών διαρκεί τέσσερα χρόνια και οργανώνεται σε οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στη Σχολή Πυροσβεστών πραγματοποιείται σε δύο κύκλους ακαδημαϊκών σπουδών. Ο α’ κύκλος διαρκεί πέντε εξάμηνα και με την ολοκλήρωση της φοίτησης σε αυτόν, οι Δόκιμοι Πυροσβέστες λαμβάνουν Δίπλωμα Τεχνικής Πυροσβεστικής Επαγγελματικής Επάρκειας και ως στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, εντάσσονται στον β' κύκλο σπουδών, διάρκειας τριών εξαμήνων.

Ηλικιακό κριτήριο

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, ήτοι να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1997 και μεταγενέστερα. Εξαιρούνται, όσοι υπάγονται στην ειδική κατηγορία των εθελοντών πυροσβεστών ΠΣ, και την ειδική κατηγορία τέκνα και αδερφοί του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση της Υπηρεσίας, όπου το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται στα 33 έτη, αφορά δηλαδή όσους γεννήθηκαν από την 01/01/1990 και μετά.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ