Κυριακή 21.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Παρουσίαση βιβλίου «ο ελληνικός εμφύλιος»

Ραϋμόνδος Αλβανός
19 Φεβρουαρίου 2023 / 18:03

Την Τετάρτη 01/03 στις 19:00

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Πε­ζο­πο­ρι­κός Ορει­βα­τι­κός Σύλ­λο­γος Κέρ­κυ­ρας, το Τμή­μα Ιστο­ρί­ας Ιο­νίου Πα­νε­πι­στη­μίου και οι εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο προ­σκα­λούν κάθε ενδιαφερόμενο στην πα­ρου­σί­α­ση του βι­βλίου του Ρα­ϋ­μόν­δου Αλ­βα­νού:

Ο ελληνικός εμφύλιος
Μνήμες σε πόλεμο και σύγχρονες πολιτικές ταυτότητες

Για το βι­βλίο θα μι­λή­σουν οι:
  • Κώ­στας Αγ­γε­λά­κος, Κα­θη­γη­τής στο Τμή­μα Ιστο­ρί­ας του Ιο­νίου Πα­νε­πι­στη­μίου, Δι­ευ­θυ­ντής του πε­ρι­ο­δι­κού ΝΕΑ ΠΑΙ­ΔΕΙΑ
  • Φω­τει­νή Βά­κη, Ανα­πλη­ρώ­τρια κα­θη­γή­τρια Φι­λο­σο­φί­ας Ιό­νιο Πα­νε­πι­στή­μιο, πρό­ε­δρος του τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας Ιο­νίου Πα­νε­πι­στη­μίου
  • και ο συγ­γρα­φέ­ας του βι­βλίου Ρα­ϋ­μόν­δος Αλ­βα­νός, Δι­δά­σκων στο ΜΠΣ «Δη­μό­σια Ιστο­ρία» του ΕΑΠ.
Τη συ­ζή­τη­ση θα συ­ντο­νί­σει ο Γρη­γό­ρης Ψαλ­λί­δας, κα­θη­γη­τής σύγ­χρο­νης πο­λι­τι­κής Ιστο­ρί­ας.

Χαι­ρε­τι­σμό θα απευ­θύ­νει ο Στέ­φα­νος Τυ­χη­ρός, πρό­ε­δρος του Πε­ζο­πο­ρι­κού Ορει­βα­τι­κού Συλ­λό­γου Κέρ­κυ­ρας.

Τε­τάρ­τη 1 Μαρ­τίου 2023, 7:00 μ.μ.

Αμ­φι­θέ­α­τρο 1 - Τμή­μα Ιστο­ρί­ας Ιο­νίου Πα­νε­πι­στη­μίου(Ι. Θε­ο­τό­κη 72, Κέρ­κυ­ρα)