Τετάρτη 27.09.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας

Δημοτικό Συμβούλιο
09 Φεβρουαρίου 2023 / 15:59

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τη Δευτέρα 13-02-2023 και ώρα 18.00 στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας για λήψη Αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
  
 1. Ανακοίνωση – Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο
 2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για μίσθωση χώρου για το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νότιας Κέρκυρας (Εισηγητής ο Δήμαρχος)
 4. Ορισμός εκπροσώπων  Συγκρότηση Επιτροπής για εξέταση αιτημάτων περί εγκρίσεων εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής στην περιοχή αρμοδιότητας τους για το έτος 2023( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωκράτης Ανδριώτης)
 5. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Δημαρχείου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωκράτης Ανδριώτης)
 6. Ορισμός Υπολόγου και Υπευθύνου Λογαριασμού της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νότιας Κέρκυρας» ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωκράτης Ανδριώτης)
 7. Συγκρότηση Επιτροπών Δήμου Νότιας Κέρκυρας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωκράτης Ανδριώτης)
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για το έτος 2023( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωκράτης Ανδριώτης)
 9. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την εργασία «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΜΟΡΑΪΤΙΚΩΝ» ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Κουρτέσης)
 10. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την εργασία «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ» ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Κουρτέσης)
 11. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την εργασία «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Κουρτέσης)
 12. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων (Εισηγητής ο Δήμαρχος)
 13. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με Π.Ι.Ν. για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΣΑΣ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ» ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Μπόγδος)
 14. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με Π.Ι.Ν. για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ » ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Κουρτέσης)
 15. Έγκριση και αποδοχή των με αριθμούς 38-14 (ΑΔΑ 6ΞΖΝ46ΜΓΣΙ-Α5Ζ) και 31-13 (ΑΔΑ ΨΚΛΛ46ΜΓΣΙ-ΡΤΙ) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νότιας Κέρκυρας περί ανάθεσης μελέτης τριών εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων στον Δικηγόρο Κέρκυρας Αλέξανδρο Παπαδάτο, διορισθέντα ως Παρ’ Αρείω Πάγω στα πλαίσια του ενδοδικαστικού συμβιβασμού και έγκριση και αποδοχή της αμοιβής( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωκράτης Ανδριώτης)
 16. Έγκριση ενδοδικαστικού συμβιβασμού απαίτησης ''Recycling IKE'' για το έργο «Μεταφόρτωση και Μεταφορά ΑΣΑ στον ΧΥΤΑ Παλαίρου» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωκράτης Ανδριώτης)
 17. Έγκριση της με αριθμό 1-13/16-1-2023 (ΑΔΑ ΨΥ0Α46ΜΓΣΙ-26Ρ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νότιας Κέρκυρας που αφορά τη με αριθμό κατάθεσης 457/2023 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μετά αιτήματος προσωρινής διαταγής των εργαζομένων Σαριόγλου Αναστασίου + 3, εργαζομένων του Α/θμιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Νότιας Κέρκυρας», χορήγηση εντολών και έγκριση αμοιβής( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωκράτης Ανδριώτης)
 18. Έγκριση της με αριθμό 1-15/16-1-2023 (ΑΔΑ 6ΞΨΝ46ΜΓΣΙ-Ψ5Α) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νότιας Κέρκυρας σχετικά με την αμοιβή του διορισθέντος, σύμφωνα με τη με αριθμό 31-13 (ΑΔΑ ΨΚΛΛ46ΜΓΣΙ-ΡΤΙ) απόφαση της ΟΕ, Δικηγόρου Παρ’ Αρειω Πάγω Αλέξανδρου Παπαδάτου για την παράστασή του ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων κατά τη σύναψη πρακτικών ενδοδικαστικού συμβιβασμού σε εκκρεμείς υποθέσεις( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωκράτης Ανδριώτης)
 19. Έγκριση της με αριθμό 1-16/16-1-2023 (ΑΔΑ 9Ω8846ΜΓΣΙ-ΕΘ2) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νότιας Κέρκυρας σχετικά με την αμοιβή του διορισθέντος, σύμφωνα με τη με αριθμό 31-13 (ΑΔΑ ΨΚΛΛ46ΜΓΣΙ-ΡΤΙ) απόφαση της ΟΕ, Δικηγόρου Παρ’ Αρειω Πάγω Αλέξανδρου Παπαδάτου για την παράστασή του ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων κατά τη σύναψη πρακτικών ενδοδικαστικού συμβιβασμού σε εκκρεμείς υποθέσεις( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωκράτης Ανδριώτης)
 20. Εισήγηση για έγκριση πρόσληψης στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού  έτους 2023 στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας   (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Μπόγδος)
 21. Εισήγηση για έγκριση πρόσληψής εποχικού προσωπικού για επείγουσες ανάγκες λόγω σοβαρής απειλής τη δημόσιας υγείας και κήρυξη της  Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Μπόγδος)
 22. Παραχώρηση της χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Χλωματιανών στον Πολιτιστικό Αγροτικό Σύλλογο Μεσογγής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Μπόγδος)
 23. Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων Δήμου Νότιας Κέρκυρας 2024-2027 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωκράτης Ανδριώτης)