Κυριακή 10.12.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Άφρας

δίκτυο ύδρευσης
05 Οκτωβρίου 2022 / 16:10

O νέος αγωγός διέρχεται από δημοτικούς δρόμους. Η τοποθέτηση του νέου αγωγού θα γίνει χωρίς αλλαγή όδευσης και χωρίς επέκταση του υφιστάμενου σωλήνα

Υπογράφτηκε την Τετάρτη 5/10/2022 η σύμβαση του έργου από το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ που αφορά την «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Άφρας» αρχικού προϋπολογισμού 633.909,29€ καθαρή αξία (Δεν υπόκειται σε ΦΠΑ) ενώ με την έκπτωση το τελικό ποσό της σύμβασης ανήλθε σε 418.380,14€
Την σύμβαση υπέγραψαν η Προέδρος της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. Μερόπη Σπυριδούλα Υδραίου και ο ανάδοχος του έργου η εταιρεία Α. ΑΝΘΗΣ –Β. ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ – Ι.ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΟΕ δια του εκπροσώπου Α. Άνθη.

Συνοπτική περιγραφή του έργου:

Η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. πρόκειται να αντικαταστήσει το παλαιό δίκτυο με νέο από σωλήνες πολυαιθυλενίου συνολικού μήκους 7.700 διατομής Φ110 μμ . Επίσης θα τοποθετηθούν διακλαδώσεις του κεντρικού δικτύου συνολικού μήκους 300 μέτρων από σωλήνες πολυαιθυλενίου Φ50 , Φ63 και Φ90 μμ. Ο υφιστάμενος αγωγός υφίσταται πολλές ζημίες και βλάβες που οφείλονται στην διάβρωση λόγω παλαιότητας του αγωγού .

Ο υφιστάμενος αγωγός τροφοδοτεί την Τοπική Κοινότητα Άφρας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων από τη δεξαμενή που βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού, χωρητικότητας 100,00 m3.

O νέος αγωγός διέρχεται από δημοτικούς δρόμους. Η τοποθέτηση του νέου αγωγού θα γίνει χωρίς αλλαγή όδευσης και χωρίς επέκταση του υφιστάμενου σωλήνα. Στην πλειοψηφία τους τα νέα δίκτυα τοποθετούνται εντός της ζώνης του οικισμού της Άφρας όπως έχει αποφασιστεί με την υπ αριθμ. ΤΟ/2931/15.5.1987 απόφαση του Νομάρχη Κέρκυρας
Το συνολικό μήκος του κεντρικού αγωγού ανέρχεται σε 7.700 μέτρα.
Το εν λόγω δίκτυο τροφοδοτείται από τις γεωτρήσεις της Άφρας για τις οποίες έχει εκδοθεί άδεια υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης νερού.

Συγκεκριμένα προβλέπονται τα κάτωθι:

•Τοποθέτηση αγωγού από πολυαιθυλένιο ΡΕ 100 , συνολικού μήκους 7.700 μέτρων, διαμέτρου Φ110 mm, ονομαστικής πίεσης 16 ατμοσφαιρών. Ο αγωγός αυτός θα τοποθετηθεί εντός σκάμματος και θα επιχωθεί.
•Τοποθέτηση αγωγού από πολυαιθυλένιο ΡΕ 100 , συνολικού μήκους 200 μέτρων, διαμέτρου Φ50 mm , ονομαστικής πίεσης 16 ατμοσφαιρών. Ο αγωγός αυτός θα τοποθετηθεί εντός σκάμματος και θα επιχωθεί.
•Τοποθέτηση αγωγού από πολυαιθυλένιο ΡΕ 100 , συνολικού μήκους 50 μέτρων, διαμέτρου Φ63 mm , ονομαστικής πίεσης 16 ατμοσφαιρών. Ο αγωγός αυτός θα τοποθετηθεί εντός σκάμματος και θα επιχωθεί.
•Τοποθέτηση αγωγού από πολυαιθυλένιο ΡΕ 100 , συνολικού μήκους 50 μέτρων, διαμέτρου Φ90 mm , ονομαστικής πίεσης 16 ατμοσφαιρών. Ο αγωγός αυτός θα τοποθετηθεί εντός σκάμματος και θα επιχωθεί.
•Τοποθέτηση βανών( δικλείδων διανομής) εντός ειδικών φρεατίων , στους κόμβους του δικτύου, προκειμένου να υπάρχει έλεγχος και ρύθμιση της ροής του ύδατος , αλλά και δυνατότητα απομόνωσης του δικτύου.
•Τοποθέτηση ειδικών εξαρτημάτων προστασίας του δικτύου (εκκενωτές, αεραξαωγοί).
•Τοποθέτηση εντός του σκάμματος ταινίας σήμανσης του δικτύου.
•Όλες οι εργασίες που προηγούνται των ανωτέρω, δηλαδή εκσκαφές, επιχώσεις, καθαιρέσεις, αποξηλώσεις, κλπ.
•Θα τοποθετηθεί επίσης ηλεκτρονική διάταξη μέτρησης της παροχής του αγωγού, διάταξη ελέγχου λειτουργίας του αντλιοστασίου Άφρας με βάση την στάθμη της δεξαμενής και πομποδέκτες ενημέρωσης του κέντρου ελέγχου της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. με την τεχνολογία των συνδέσεων ΙΟΤ.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα οκτώ (8) μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Παρόντα και εμφανώς συγκινημένα ήταν τα μέλη του τοπικού συμβουλίου Άφρας, τα οποία παρέστησαν στην υπογραφή σύμβασης του συγκεκριμένου έργου, για το οποίο ταλαιπωρήθηκαν περίπου έξι χρόνια.
Ευχαρίστησαν θερμά τη Δήμαρχο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. όπου τους προσκάλεσαν στην περιοχή σε έξι μήνες με την ολοκλήρωση του έργου.