Δημοπρασία αυτοκινήτων για κυκλοφορία, από το Τελωνείο

Δημοπρασία αυτοκινήτων για κυκλοφορία, από το Τελωνείο

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ/ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η επίσκεψη στην αποθήκη του Τελωνείου Κέρκυρας επιτρέπεται από 26 Σεπτεμβρίου 2022, έως 04 Οκτωβρίου 2022, τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 12:00 έως 14:00.

24
Σεπτεμβρίου / 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου και ώρα 09:00 π.μ., θα διενεργηθεί στο κτίριο του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας (ΟΛΚΕ ), προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση τροχοφόρων οχημάτων για κυκλοφορία ( επιβατικά, φορτηγά, ΜΟΤΟ) οχημάτων κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ) και οχημάτων διάλυση κοινοτικής και μη προσέλευσης.
Η επίσκεψη στην αποθήκη του Τελωνείου Κέρκυρας επιτρέπεται από 26 Σεπτεμβρίου 2022, έως 04 Οκτωβρίου 2022, τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 12:00 έως 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι κατά την είσοδό τους επιδεικνύουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ήοποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ ( διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λ.π).
Για τα δημοπρατούμενα οχήματα που ευρίσκονται σε φυλασσόμενο χώρο της Δ/νσης Αστυνομίας Κέρκυρας, (Τρία Γεφύρια) η επίσκεψη θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον υπεύθυνο (τηλ.επικοινωνίας 2661029135), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη στοιχεία.

Η διακύρυξη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο www.aade.gr (Μενού›–›Δημοπρασίες Δ.Δ.Δ.Υ )

Τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ (Φ.Ε.Κ 3420/Β΄/2016 όπως τροποιήθηκε και ισχύει ).
Η συμμετοχή καθενός των πλειοδοτών στη διαδικασία της δημοπρασίας υποδηλώνει την αποδοχή των όρων πώλησης χωρίς καμία επιφύλαξη και οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον ανωτέρω ιστότοπο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Τα φυσικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες μόνο αυτοπροσώπως
προσκομίζοντας το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο
πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής [2] κ.λ.π.) και δηλώνουν στην επιτροπή τον ΑΦΜ , την αρμόδια ΔΟΥ και την ιδιότητά
τους.Κατ’ εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο
εφόσον αυτός είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος μέχρι και του δεύτερου βαθμού,
προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη από Δημόσια Αρχή.

2. Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες δια του νόμιμου εκπροσώπου τους ή με πληρεξούσιο οριζόμενο από συμβολαιογράφο. Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα της Εταιρείας, ήτοι:
I. Επικυρωμένο αντίγραφο της συστατικής πράξης – καταστατικό, στο
οποίο θα ορίζεται η έναρξη και η διάρκεια της Εταιρεία, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και οι εξουσίες του.
II. Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης του καταστατικού.
III. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Μεταβολών από το οικείο Πρωτοδικείο και ΓΕΜΗ με τα αντίστοιχα ΦΕΚ αυτών. IV. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων (Α΄4685/07-05-2020).

3. Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής
(Ο.Τ.Κ.Ζ.) όπως χαρακτηρίζονται από το Π.Δ. 116/2004 και τα οποία δημοπρατούνται είτε το καθένα χωριστά είτε ομαδικά έχουν μόνο φορείς αδειοδοτημένοι από την Ε.Δ.Ο.Ε.

4. Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία οφείλουν να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 συμφωνα με το άρθρο 24 της αριθμ. ΔΤΔΒ1142883 ΕΞ2016 (Φ.Ε.Κ 3420/Β΄/2016 όπως τροποιήθηκε και ισχύει ).

5. Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις δημοπρασίες υποδηλώνει την αποδοχή:
I. των όρων πώλησης χωρίς καμία επιφύλαξη,
II. ότι γνωρίζουν ότι τα πιο πάνω αυτοκίνητα είναι μεταχειρισμένα, με ζημιές, φθορές και ελλείψεις και χρειάζονται επισκευές πριν κυκλοφορήσουν και ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που τα προορίζουν,
III. ότι γνωρίζει όπως ο εμπορικός τύπος του αυτοκινήτου, το έτος κατασκευής, το είδος καυσίμου, προσδιορίζονται από τις εξωτερικές ενδείξεις αυτού και τα στοιχεία αυτά αποτελούν ένδειξη η οποία ενδέχεται να απέχει της πραγματικότητας και, όπως η υπηρεσία μας για τα ως άνω στοιχεία και τα ελαττώματα ουδεμία ευθύνη φέρει.
IV. ότι έχουν εξετάσει τα προς δημοπράτηση τροχοφόρα οχήματα για κυκλοφορία ( επιβατικά, φορτηγά, ΜΟΤΟ) οχήματα κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ) και οχήματα διάλυση κοινοτικής και μη προσέλευσης, μαζί με τεχνικούς της επιλογής τους πριν λάβουν μέρος στη Δημοπρασία, προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος των ζημιών ώστε να διαμορφώσουν ανάλογα και τις προσφορές τους. Η εξέταση συμπεριλαμβάνει ό,τι κριθεί αναγκαίο, χωρίς όμως τη χρήση εργαλείων ή άλλων μηχανικών μέσων και χωρίς να τεθεί σε κίνηση το όχημα[3]
V. ότι γνωρίζουν που ακριβώς βρίσκονται τα δημοπρατούμενα τροχοφόρα
οχήματα και δηλώνουν ότι έχουν εξασφαλισμένα τα μέσα και τον τρόπο της έγκαιρης μεταφοράς τους,
VI. ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους για ακύρωση, υπαναχώρηση,
αναστροφή της αγοραπωλησίας, μείωση της τιμής του εκπλειστηριάσματος, καθώς και από κάθε αξίωσή τους για αποζημίωση εξ αιτίας φανερών ή κρυμμένων ελαττωμάτων ή ιδιοτήτων που λείπουν από τα προς δημοπράτηση τροχοφόρα οχήματα για κυκλοφορία (επιβατικά, φορτηγά, ΜΟΤΟ) οχήματα κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ) και οχήματα διάλυση κοινοτικής και μη προσέλευσης

6. Στις τιμές εκποίησης των τροχοφόρων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογών Φ.Π.Α. 24%. Οι προσφορές για να γίνουν δεκτές, πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης και η μια από την άλλη τουλάχιστον 50 ευρώ για τα προς κυκλοφορία Οχήματα και κατά 20 ευρώ για τα δίκυκλα προς κυκλοφορία, Ο.Τ.Κ.Ζ. και οχήματα διάλυσης.

Η Επιτροπή, κατά το χρόνο δημοπράτησης, μπορεί κατά την κρίση της να αναπροσαρμόσει σε οποιοδήποτε στάδιο το εύρος της προσφοράς.
Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται πριν την έναρξη αυτής να καταβάλλουν την εγγύηση συμμετοχής.
 Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής για οχήματα για κυκλοφορία είναι 300 ευρώ
 ποσό της εγγύησης συμμετοχής για μοτοσυκλέτες για κυκλοφορία 100 ευρώ
 Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής για τα Οχήματα Τέλου Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και για τα οχήματα προς διάλυση (φορτηγά, βυτιοφόρα, λεωφορεία, απορριμματοφόρα κ.λ.π.) είναι 100€.
 Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής για τις μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα για
διάλυση είναι 50€.

7. Με την ολοκλήρωση της πλειοδοσίας κάθε τροχοφόρου, καλείται ο τελευταίος
πλειοδότης να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλει
προκαταβολή υπολογιζόμενη σε ποσοστό 20% της τιμής πλειοδοσίας. Γίνεται
γνωστό ότι η πληρωμή της προκαταβολής του 20% καταβάλλεται με τραπεζική
επιταγή ή με τη χρήση κάρτας πληρωμής.

8. Ο διακανονισμός του υπολοίπου 80% της τιμής πλειοδοσίας, γίνεται υποχρεωτικά
μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας. Ο πλειοδότης εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να διακανονίζει το υπόλοιπο.

I.με εφάπαξ καταβολή του τιμήματος. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται έκπτωσης σε
ποσοστό 30% επί του συνόλου (100%) της τιμής πλειοδοσίας.[4]
II.σε 72 άτοκες μηνιαίες δόσεις, εάν είναι δημόσιος υπάλληλος και προσκομίσει
βεβαίωση της υπηρεσίας του. Ουδέποτε όμως οι μηνιαίες δόσεις δεν μπορούν να
είναι μικρότερες των 60 ευρώ.

III.σε 24 τριμηνιαίες δόσεις, εάν προσκομίσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης. Οι δόσεις δεν μπορούν να είναι κατώτερες των 240 ευρώ για τα προς κυκλοφορία οχήματα ή των 80 ευρώ για τα Ο.Τ.Κ.Ζ. και όλα τα προς διάλυση οχήματα.
IV.Σε αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος των αγοραστικών του δικαιωμάτων και η προκαταβολή το 20% που έχει καταβάλει, καταπίπτει σε όφελος του Δημοσίου με απόφαση του Τελώνη, σε όφελος της ΔΔΔΥ, ως ποινική ρήτρα. Το όχημα
δημοπρατείται σε επόμενη δημοπρασία.

9. Για τη θέση του οχήματος σε κυκλοφορία ο αγοραστής υποχρεούται με δική του
ευθύνη και δαπάνες να ολοκληρώσει τις διαδικασίες καταβολής του τέλους
ταξινόμησης, την έκδοση νέων πινακίδων και την καταβολή των τελών
κυκλοφορίας.

10. Μετά τον διακανονισμό του τιμήματος εκδίδεται το πιστοποιητικό μεταβιβαστικό
κυριότητας για τα προς κυκλοφορία οχήματα, το οποίο πριν κατατεθεί στις αρμόδιες
υπηρεσίες Τελωνείων και Μεταφορών πρέπει να συμπληρωθεί και να βεβαιωθεί
από ιδιώτη πτυχιούχο μηχανολόγο ή μηχανικό Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι ,ως προς τον
κυβισμό του οχήματος, με έξοδα του αγοραστή.
Οι ενδιαφερόμενοι πριν λάβουν μέρος στις δημοπρασίες πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών για τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ως προς την ταξινόμηση, το είδος του καυσίμου, τον τόπο ταξινόμησης, τα όρια εκπομπής καυσίμων κ.λ.π. και των οποίων άγνοια δεν μπορούν να επικαλεστούν μετά την αγορά των οχημάτων.

11. Επίσης, πριν την παραλαβή των οχημάτων που είχαν προηγουμένως ταξινομηθεί σε χώρες εκτός Ε.Ε. (μη κοινοτικής προέλευσης) υποχρεούνται στην καταβολή του αναλογούντα εισαγωγικού δασμού στις κατά τόπους αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές.

12. Η παραλαβή των πωληθέντων οχημάτων γίνεται αποκλειστικά με μεταφορικά μέσα των αγοραστών.

13. Βάσει των όρων πώλησης, δεν γίνονται δεκτές ούτε ακυρώσεις αγοραπωλησιών ούτε εκ των υστέρων υπαναχωρήσεις
Οποιαδήποτε προσφορά αντίθετη με τα παραπάνω δεν θα γίνεται δεκτή.

Ο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ