Η πρόταση Καρύδη, που δεν μπήκε σε ψηφοφορία, για το ωράριο μουσικής

Η πρόταση Καρύδη, που δεν μπήκε σε ψηφοφορία, για το ωράριο μουσικής

Δεν τέθηκε προς ψήφιση, καθώς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου έκρινε ότι η εισήγηση δεν απεστάλη εγκαίρως - Επιπλέον η Μερόπη Υδραίου ανέφερε ότι μία νέα κανονιστική απόφαση, θα πρέπει να περάσει από όλα τα στάδια που προβλέπονται πριν φθάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο.

04
Aυγούστου / 2022

Θέμα: Κανονισμός λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Παλιάς Πόλης του  Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων.
Άρθρο 1
Νομικό πλαίσιο
Η παρούσα Κανονιστική Απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο του νομοθετικού πλαισίου του διαμορφώνεται από τις κατωτέρω διατάξεις:
1. Τα άρθρα 1, 3, 14, 18, 32, 63 και 66 , του Ν. 2121/93 (ΦΕΚ 25 Α/4-3-1993) «Πνευματική ιδιοκτησία/συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα».
 2. Τα άρθρα 6 και 21 του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/Α/99) «Κύρωση κώδικα διοικητικής διαδικασίας».
3. Τα άρθρα 75, 76, 79 και 80 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 1́ 14/8-6- 2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
4. Τα άρθρα 73 και 83 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Το άρθρο 57 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α ́/24-03-2014).
6. Τα άρθρα 28, 29, 34 & 35 Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α ́/7-12-2016). 7. Το Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46 Α/10-3-79) «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης» όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μέχρι σήμερα.
 8. Τα άρθρα 7, 14 & 15 της ΚΥΑ οικ.16228/17-05-2017 (ΦΕΚ 1723/τ.Β/18-05- 2017).
9. Την υπ’αρίθμ. 9/5951/24-02-2017 εγκ. ΥΠ.ΕΣ.
10. Την υπ’αριθμ. Α5/3010/1985 Υγειονομική Διάταξη, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ2/οικ.15438/10-10-2001.
11. Την υπ’αριθμ. 3/1996 (1023/2/37-ια/08-01-1996, ΦΕΚ15 Β/96) Διάταξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
12. Την Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21-06-2017 Υγειονομική Διάταξη.
13. Την υπ’αριθμ.501/2000 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
14. Τα υπ’αρίθμ. 36875/2013 & 19819/2014 έγγραφα ΥΠ.ΕΣ.
Και αφού ελήφθησαν υπόψη:
15) Η υπ΄αριθμ. Αριθ. Απόφαση: 4-2/ 29.7.2022 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
16) Η υπ΄αριθμ. Αριθ. Γνωμοδότηση: 4-1/ 27.7.2022 της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
17)  Το 12ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Κοινότητας Κερκυραίων της 12/07/2022.
18) Τα Υπομνήματα των Συλλόγων μονίμων κατοίκων Παλιάς  Πόλης Κέρκυρας, Συλλόγου San Giacomo, Ένωσης Εστίασης Κέρκυρας.
 
Άρθρο 2
Αρμοδιότητα- καθορισμός όρων και προϋποθέσεων
Μια από τις αρμοδιότητες των δημοτικών αρχών στον τομέα της Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, είναι και ο προσδιορισμός με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα, τα οποία λειτουργούν στην πόλη, στο  πλαίσιο των υγειονομικών και κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης (άρθρο 75 παρ.Ιγ9 κ 79 ΔΚΚ).
Συγκεκριμένα με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής: «1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: ...γ) Προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα που λειτουργούν στην πόλη, λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση».
Άρθρο 3
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας  κανονιστικής πράξης – απόφασης είναι η ρύθμιση κάθε σχετικού ζητήματος κατά τρόπο που  ν΄ ανταποκρίνεται  στις ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων που είτε κατοικούν μόνιμα στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας είτε δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε αυτή και που χρησιμοποιούν μουσική ή μουσικά όργανα. 
Η παρούσα κανονιστική απόφαση στηρίζεται σε αρχές και  κανόνες που πρέπει να είναι εκ των προτέρων γνωστοί σ’ όλους τους ενδιαφερομένους επιχειρηματίες και πολίτες, έτσι ώστε να λειτουργούν σύννομα και χωρίς να διαταράσσουν την κοινή ησυχία και την ποιότητα της ζωής των πολιτών, αλλά και τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις να λειτουργούν  σύννομα χωρίς προβλήματα λειτουργίας.
Άρθρο 4
Κατάργηση άδειας- Γνωστοποίηση χρήσης Μουσικής και μουσικών οργάνων.
1. Η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας (άρθρου 29 περί απλούστευσης ρυθμίσεων για τη χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων του Ν.4442/2016 (φεκ 230/τεύχος Α/07-12-2016) και άρθρο 7 της ΚΥΑ 16228/2017 (φεκ 1723/τ.Β/18- 05-2017)), χωρίς να απαιτείται έκδοση προηγούμενης άδειας της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. Ως εκ τούτου καταργείται η απαίτηση έκδοσης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων από το Δήμο, και αντικαθίσταται με απλή γνωστοποίηση της πρόθεσης χρήσης από τον ενδιαφερόμενο.
2. Ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ή κατά νόμο υπεύθυνος για την εκμετάλλευση και τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Παλιά Πόλη του Δήμου και που χρησιμοποιεί- εκτελεί- παρουσιάζει ή εκμεταλλεύεται δημόσια τα μουσικά έργα και τη μουσική (ελληνική και ξένη) εντός των χώρων λειτουργίας του καταστήματος ή της επιχείρησής του, είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί την χρήση της μουσικής  στο κατάστημα ή την επιχείρησή του.
3. Ο ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 16228/2017, γνωστοποιεί σε ειδικό πεδίο της γνωστοποίησης τη χρήση μουσικής, με προσδιορισμό της μέγιστης Α-ηχοστάθμης, του χώρου κ.τ.λ.
4. Ο ενδιαφερόμενος, αφού γνωστοποιήσει τη χρήση μουσικής, σε κάθε περίπτωση οφείλει να τηρεί τους όρους χρήσης μουσικής που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και την παρούσα απόφαση.
5. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να κάνει χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο (εφόσον ο χώρος αυτός συμπεριλαμβάνεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή στη γνωστοποίηση) θα διαθέτει και θα διατηρεί στο χώρο του καταστήματος τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, που θα συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και τη φορά των ηχείων.
Η τεχνική έκθεση θα τεκμηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας που έχουν ληφθεί με μέγιστη Α – ηχοστάθμη 80db δεν δημιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας. Η τεχνική έκθεση θα συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της ΥΔ Α5/3010/85 (ΦΕΚ 593/ τ.Β/2-10-1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και για τα ΚΥΕ εντός τουριστικών εγκαταστάσεων.
6. Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας ήτοι τυχόν άδεια ή πληρωμή τελών χρήσης σε Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων, δεν θίγονται. Οι υποχρεώσεις ή άδειες του προηγούμενου εδαφίου δεν αποτελούν απαιτούμενο δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της γνωστοποίησης, ούτε της άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων.
Άρθρο 5
Τρόποι και μέσα χρήσης – εκτέλεσης της μουσικής
Υποβολή γνωστοποίησης για χρήση μουσικής απαιτείται μόνο για τη χρήση κάθε είδους μουσικών οργάνων καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος απαγορεύεται η χρήση ραδιοφώνων και τηλεοράσεων, μόνο εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των κατοίκων. Η απαγόρευση αυτή επιβάλλεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους για τη διαφύλαξη της κοινής ησυχίας. Επομένως για τη χρήση ραδιοφώνων και τηλεοράσεων χωρίς ενισχυτή και πρόσθετα ηχεία, δεν απαιτείται άδεια (πλέον γνωστοποίηση) (άρθρο 3 παρ.1 Αστ.Διάταξη 3/96). Από τη διατύπωση της προαναφερόμενης διάταξης συνάγεται σαφώς ότι η χρήση ραδιοφώνων και τηλεοράσεων αντιδιαστέλλεται από τη λειτουργία «κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων» για την οποία ρητώς απαιτείται «άδεια της αρμόδιας αρχής». Συνεπώς, δεν τίθεται ζήτημα γνωστοποίησης χρήσης μουσικής- μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα οποία γίνεται χρήση τηλεοπτικών καναλιών, Η/Υ ή laptop για μετάδοση μουσικής (ΥΠ.ΕΣ. 36875/26.09.2013) (ΥΠ.ΕΣ. 19819/27.05.2014). Από τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι γνωστοποίηση χρήσης μουσικών οργάνων δεν απαιτείται για μετάδοση μουσικής από ραδιόφωνο ή τηλεόραση, είτε από συσκευές είτε διαδικτυακό είτε καθοιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. μέσω κινητών τηλεφώνων) (ΥΠ.ΕΣ. 19819/27.05.2014). Ραδιόφωνα και τηλεοράσεις που είναι συνδεδεμένα με ενισχυτές και ηχεία ή με σύγχρονα οπτικοακουστικά ή τεχνολογικά πολυμέσα μετάδοσης του ήχου, εμπίπτουν στην υποχρέωση γνωστοποίησης της χρήσης μουσικής.
 
Άρθρο 6
Περί της εννοίας της λειτουργίας της μουσικής
Χρήση μουσικής νοείται η εκτέλεση, παρουσίαση των μουσικών έργων, που γίνεται δημόσια προς το κοινό με οποιοδήποτε τρόπο, μορφή ή μέσο παραγωγής, αναπαραγωγής, χρήσης, εκτέλεσης, μετάδοσης ή αναμετάδοσης των μουσικών έργων-μουσικής – (Ελληνικών και Ξένων), εντός του χώρου δραστηριότητας και λειτουργίας οποιουδήποτε καταστήματος ή οποιασδήποτε επιχείρησης που ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου , ανεξάρτητα από τους τρόπους και τα μέσα που χρησιμοποιούνται από τον επιχειρηματία – χρήστη της μουσικής.
Άρθρο 7
Περί της εννοίας της δημόσιας εκτέλεσης της μουσικής (άρθρο 3 παρ. 2 του Ν.2121/93) Δημόσια θεωρείται , σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 2121/ 1993, κάθε χρήση ή εκτέλεση ή παρουσίαση των μουσικών έργων (στίχων, συνθέσεων – τραγουδιών – μουσικοσυνθέσεων), είτε Ελληνικών, είτε Ξένων, που κάνει τα μουσικά έργα προσιτά σε κύκλο προσώπων ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογένειας και το άμεσο περιβάλλον, ανεξάρτητα από το αν τα πρόσωπα αυτού του ευρύτερου κύκλου βρίσκονται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους. Η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής παρέχεται αποκλειστικά και μόνον από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών που λειτουργεί νόμιμα στη χώρα μας με άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού, η προμήθεια της οποίας είναι αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερομένου και ουδεμία ανάμειξη με την άδεια αυτή έχει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας.
Άρθρο 8
Λοιποί υπόχρεοι γνωστοποίησης χρήσης μουσικής
Εκτός από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος , γνωστοποίηση για χρήση μουσικής, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν πριν την έναρξη της χρήσης μουσικής ή και οι επιχειρηματίες κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. ΙΙ, περ.15, του Ν.3463/2006, για την μουσική που είναι επενδυμένη στις κινηματογραφικές ταινίες και εκτελείται με την προβολή των έργων, όπως επίσης και για την χρησιμοποιούμενη στις θεατρικές παραστάσεις.
Άρθρο 9
Αστυνομικές Διατάξεις περί των ωρών λειτουργίας της μουσικής και Παρατάσεων του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής- Ωράριο Παράτασης
1. Η γνωστοποίηση χρήσης μουσικής τελεί υπό τον όρο της λειτουργίας της μουσικής στα πλαίσια των επιτρεπτών ωρών και ωραρίων χρήσης και λειτουργίας αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης, που καθορίζει μεταξύ όλων των άλλων και α) για μεν την χειμερινή περίοδο, δηλαδή από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 31ης Μαρτίου, την λειτουργία της μουσικής μέχρι την 22:00 ώρα και β) για δε την θερινή περίοδο, δηλαδή από 1η  Απριλίου μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου, την λειτουργία μέχρι την 23:00 ώρα, με παύση των μέσων μετάδοσης ή αναμετάδοσης της μουσικής από την 15:00 έως την 17:00 ώρα.
2. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της παραπάνω Αστυνομικής Διάταξης «Η ανωτέρω άδεια (πλέον γνωστοποίηση) χορηγείται μέχρι την 22:00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23:00 τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι και την 02:00 ώρα π. μ. και για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03:00 ώρα π. μ., υπό την προϋπόθεση ότι δε διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων».
3. Σε εφαρμογή της παραπάνω Αστυνομικής Διάταξης επιτρέπεται, με βάση την παρούσα για την Παλιά Πόλη της Κέρκυρας, όπως αυτή ορίζεται στην σχετική υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ52/43496/1384/30-4-2012 (ΑΑΠ/178/15-5-2012) Υπουργική Απόφαση η παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής, είτε με μηχανικά, είτε με μουσικά όργανα γίνεται αυτή ειδικότερα ως εξής: α) Κατά την χειμερινή περίοδο από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 31ης Μαρτίου σε κλειστούς χώρους μέχρι την 12:30 κατ’ ανώτατο όριο. β) Κατά την θερινή περίοδο από 1η Απριλίου μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου σε κλειστούς χώρους μέχρι 1:00 της επόμενης ημέρας κατ’ανώτατο όριο. Επαναλαμβάνεται ότι τόσο κατά την χειμερινή όσο και την θερινή περίοδο η μουσική θα λειτουργεί μόνον εντός των καταστημάτων με κλειστές πόρτες και παράθυρα για την προστασία και περιφρούρηση της κοινής ησυχίας των περιοίκων.
Άρθρο 10
Παράταση ωραρίου λειτουργίας της μουσικής
Η παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων θα χορηγείται από το Συμβούλιο της  Δ. Κοινότητας Κερκυραίων σύμφωνα με το στοιχείο ιδ της παρ.1 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή την ΕΠΖ για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία λειτουργούν εντός ορίων κοινοτήτων κάτω των τριακοσίων (300) κατοίκων. Ο σεβασμός της κοινής ησυχίας και της ποιότητας της ζωής των πολιτών και ειδικότερα των περιοίκων των καταστημάτων υγειονομικών ενδιαφέροντος και των σχετικών επιχειρήσεων αποτελεί ουσιώδη και πρωταρχικό δικαίωμα των πολιτών αλλά και υποχρέωση όλων που ο Δήμος έχει καθήκον και χρέος να διασφαλίσει για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και του Δήμου γενικότερα.
Ταυτόχρονα ο Δήμος προς εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των καταστημάτων –επιχειρήσεων και της δραστηριότητας αυτών, κατ΄ εφαρμογή της ανωτέρω Αστυνομικής Διάταξης και λαμβάνοντας υπόψη και τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής, αλλά και την αρμονική συμβίωση των επιχειρηματιών και των κατοίκων της πόλης, δια της παρούσας λαμβάνει απόφαση και για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής, ως κάτωθι:
1. Επιτρέπεται η παράταση του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του Δ.Κ.Κ., που λειτουργούν στη Παλιά Πόλη της Κέρκυρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4442/2016,  ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, και αφού η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή το Συμβούλιο Κοινότητας ελέγξει, πέρα των δικαιολογητικών και τις πραγματικές συνθήκες του χώρου όπου λειτουργεί το κατάστημα, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στους περίοικους.
2. Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής ή το Συμβούλιο Κοινότητας, μετά την υποβολή του αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο, εξετάζει τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής, όπου βρίσκεται και λειτουργεί το κατάστημα του αιτούντος (π.χ. αμιγούς οικιστικής ή μη περιοχής, πυκνοκατοικημένης ή μη, απομονωμένο ή μη κ.λ.π), το είδος και την μορφή λειτουργίας του καταστήματος (π.χ. κλειστό ή ανοιχτό, με ή χωρίς ηχεία, με μηχανικά μέσα και μουσικά όργανα με ηχεία κ.λ.π), όπως και το αν και κατά πόσο ο υπεύθυνος του καταστήματος αυτού, έχει δώσει στο παρελθόν με την επιχειρηματική και λειτουργική του δράση, δικαιώματα διαμαρτυριών των περιοίκων, παραβάσεων, μηνύσεων διατάραξης κοινής ησυχίας κλπ.
3. Σε κάθε περίπτωση που χορηγήθηκε παράταση του ωραρίου και ο επιχειρηματίας του εν λόγω καταστήματος – επιχείρησης, δεν συμμορφώνεται στους όρους της κατεχόμενης άδειας και ενοχλεί συστηματικά και κατ’ εξακολούθηση τους περίοικους και ο Δήμος δεχθεί διαμαρτυρίες των πολιτών και των περιοίκων αυτού και με την εν γένει δραστηριότητα και λειτουργία, αλλά και με την χρήση της μουσικής, κατά τρόπο που διαταράσσει την Κοινή Ησυχία, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου, επιλαμβάνεται του προβλήματος και ανακαλεί αυτοδίκαια με νέα απόφαση την σχετική άδεια περί παράτασης του ωραρίου του εν λόγω καταστήματος – επιχείρησης.
4. Ο σεβασμός της κοινής ησυχίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών και ειδικότερα των περιοίκων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των σχετικών επιχειρήσεων, αποτελεί ουσιώδη και πρωταρχικό δικαίωμα των πολιτών αλλά και υποχρέωση όλων που, ο Δήμος έχει καθήκον και χρέος να διασφαλίζει για την εύρυθμη λειτουργία της πόλεως και του Δήμου γενικότερα.
Άρθρο 11
Δικαιολογητικά για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής – μουσικών οργάνων είναι τα εξής: α) Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία) από τον ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους δια εξουσιοδοτήσεως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, β) Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης, γ) Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλής στο δήμο (αναζητείται αυτεπάγγελτα). Για την χορήγηση της παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων δεν απαιτείται παράβολο.
 
Άρθρο 12
Περί της ανάκλησης της παράτασης ωραρίου μουσικής
Για την ανάκληση της παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, σε κάθε περίπτωση, η αρμοδιότατα ανήκει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανεξάρτητα από το όργανο που τη χορήγησε και ανακαλείται στις κάτωθι περιπτώσεις:  α- Όταν τα αρμόδια προς τούτο όργανα εντός ενός (1) ημερολογιακού έτους βεβαιώσουν τρεις (3) παραβάσεις για υπέρβαση της επιτρεπόμενης μέγιστης ηχοστάθμης, ήτοι υπέρβαση των 80db. β- Όταν τα αρμόδια όργανα βεβαιώσουν εντός ενός (1) ημερολογιακού έτους τρεις (3) παραβάσεις για υπέρβαση χρονικών ορίων της παράτασης ωραρίου μουσικής. γ- Όταν τα αρμόδια προς τούτο όργανα εντός ενός (1) ημερολογιακού έτους βεβαιώσουν δυο (2) παραβάσεις ότι το κατάστημα /επιχείρηση λειτουργούσε με ανοικτές πόρτες και παράθυρα μετά τις 23:00.
Σε όλες τις περιπτώσεις που τα αρμόδια όργανα του Δήμου πρόκειται να προβούν σε ανάκληση αδειών για διάφορες παραβάσεις ή παραβιάσεις αυτών, υποχρεωτικά θα καλείται με γραπτή πρόσκληση της αντίστοιχης υπηρεσίας ο επιχειρηματίας –υπεύθυνος του καταστήματος για να εκφράσει προφορικά ή και γραπτά τις απόψεις και τυχόν αντιρρήσεις του (δικαίωμα ακρόασης του πολίτη) ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του Δήμου, προτού ληφθεί η οποιαδήποτε απόφαση. Η πρόσκληση αυτή θα γίνεται υποχρεωτικά με αποδεικτικό επίδοσης.
Άρθρο 13
Υφιστάμενες άδειες μουσικής /περί της ανάκλησης υφιστάμενων αδειών
Οι άδειες χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων, οι οποίες εκδόθηκαν πριν την εφαρμογή του Ν.4442/2016 και ισχύουν, δεν θίγονται (εάν μεταβληθεί στοιχείο της δραστηριότητας με βάση το οποίο χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας, ο φορέας του καταστήματος υποχρεούται σε γνωστοποίηση κατά τη διάταξη του άρθρου 28 και εφεξής η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4442/16. (άρθρο 38 παρ.1 Ν.4442/16)).
1. Για την ανάκληση των εν λόγω αδειών λειτουργίας μουσικής, εφαρμόζονται όσα ισχύουν για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων. Συγκεκριμένα μία άδεια μουσικής που έχει χορηγηθεί παράνομα, πάσχει από ακυρότητα και πρέπει να ανακληθεί για λόγους νομιμότητας.
2. Ανακαλείται οριστικά η δημοτική άδεια μουσικής, όταν διαπιστωθούν και βεβαιωθούν εντός ενός (1) ημερολογιακού έτους τρεις παραβάσεις σε βάρος των υπευθύνων του καταστήματος, οπότε επιβάλλεται και το διοικητικό μέτρο της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας αυτού από 10 έως 60 ημέρες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ.180/79 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Για την ανάκληση της άδειας μουσικής, σε κάθε περίπτωση, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανεξάρτητα από το όργανο που τη χορήγησε. Σε όλες τις περιπτώσεις που τα αρμόδια όργανα του Δήμου πρόκειται να προβούν σε ανάκληση αδειών για διάφορες παραβάσεις ή παραβιάσεις αυτών, υποχρεωτικά θα καλείται με γραπτή πρόσκληση της αντίστοιχης υπηρεσίας ο επιχειρηματίας –υπεύθυνος του καταστήματος για να εκφράσει προφορικά ή και γραπτά τις απόψεις και τυχόν αντιρρήσεις του (δικαίωμα ακρόασης του πολίτη) ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του Δήμου, προτού ληφθεί η οποιαδήποτε απόφαση. Η πρόσκληση αυτή θα γίνεται υποχρεωτικά με αποδεικτικό επίδοσης.
Άρθρο 14
Κυρώσεις-Διοικητικά πρόστιμα
1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, νοείται εφεξής η διοικητική πράξη του αρμόδιου οργάνου που διατάσσει την προσωρινή ή οριστική διακοπή της χρήσης αυτής (άρθρο 34 παρ.4 Ν.4442/16). Η χρονική ισχύς της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων ή γνωστοποίηση χρήσης μουσικής (για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης) είναι ανεξάρτητη από την άδεια που αφορά στα πνευματικά δικαιώματα που χορηγείται από Ο.Σ.∆. (ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. εγκ.12/19421/24.06.2016).
2. Όλοι οι όροι που αναγράφονται πάνω στην εκάστοτε χορηγούμενη από τον Δήμο άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, τελούν υπό την αίρεση της τήρησης αυτών από τον επιχειρηματία χρήστη της μουσικής, διαφορετικά κάθε παραβίαση αυτών αποτελεί λόγο ανάκλησης της, επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά των παραβατών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των νόμων. 10 3.
Σ’ εφαρμογή της παρ. 3, του άρθρου 79, του Ν.3463/2006, με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται και επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα κατά των παραβατών εκείνων που δεν τηρούν τους όρους των αδειών παράτασης ωραρίου μουσικής που ο Δήμος τους χορήγησε, όσο και κατ’ εκείνων των επιχειρηματιών – υπευθύνων που χωρίς καν άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής του Δήμου θα εκτελούν – χρησιμοποιούν μουσική εντός των καταστημάτων τους, χωρίς να τηρούν τις σχετικές διατάξεις, πράξεις και παραβάσεις που θα διαπιστώνονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα ή τη Δημοτική Αστυνομία και ειδικότερα τα εξής:
α- Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας μουσικής πέραν του επιτρεπόμενου ωραρίου, πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000, 00 €). β- Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας μουσικής κατά την διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας (μεσημεριανό ωράριο κατά την οποία απαγορεύεται η χρήση και λειτουργία μουσικής), πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 €).
γ- Για βεβαίωση παράβασης για λειτουργία μουσικής πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου έντασης (μέγιστη ηχοστάθμη 80 db για τα λοιπά καταστήματα και τα 100 db για τα κέντρα διασκέδασης), πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €).
δ- Για βεβαίωση παράβασης για μη τήρηση ή τροποποίηση της κατεχόμενης άδειας μουσικής (π.χ. τοποθέτηση ηχείων στον εξωτερικό χώρο, λειτουργία με ανοικτές πόρτες, παράθυρα κ.λ.π) πρόστιμο εφτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00 €). Τα ανωτέρω διοικητικά πρόστιμα θα επιβάλλονται από το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με απόφαση Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου.
Άρθρο 15
Ο ρόλος των υγειονομικών υπηρεσιών στη λειτουργία μουσικής – μουσικών οργάνων
1. Ο έλεγχος της λειτουργίας της μουσικής και των μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θεσπίστηκε με την αρ. Α5/3010/85 Υγειονομική Διάταξη «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων Διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων», όπως τροποποιήθηκε με την Υ2/οικ 15438/10-10-2001 (ΦΕΚ 1346/2001 τ. Β), προκειμένου να προστατεύσει τον πολίτη από το θόρυβο που σύμφωνα με τα ισχύοντα επιστημονικά δεδομένα αποτελεί την πιο σημαντική όχληση στη διάρκεια των ωρών ησυχίας και φυσικά στη διάρκεια του ύπνου.
2. Η υγειονομική υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχει την αρμοδιότητα χορήγησης της γνωμοδότησης για την λειτουργία μουσικής σε κέντρο διασκέδασης, ύστερα από διαδικασία ηχομέτρησης.
Άρθρο 16
 Ειδική πρόβλεψη λόγω εθιμικού δικαίου στις τοπικές, θρησκευτικές και εθνικές εορτές, στις εκδηλώσεις δημοτικών και τοπικών φορέων, επιτρέπεται η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων, μέχρι τις 1:00, αρκεί η ηχοστάθμη τους να μην υπερβαίνει τα 80 db και να μη διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων.
Άρθρο 17
Δημοσιότητα – Έναρξη Ισχύος – Μεταβατικές διατάξεις
Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία ανάρτησής του στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ισχύει δεσμευτικά για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα. Με την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού. Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κανονισμού αντικαθίσταται και παύει να ισχύει ο αρχικός Κανονισμός που είχε τεθεί σε ισχύ με την αρ. 5-109/02-04-2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Οι άδειες παράτασης μουσικής – μουσικών οργάνων που έχουν χορηγηθεί από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και βρίσκονται σε ισχύ δύναται να εναρμονιστούν με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας  Κανονιστικής απόφασης, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου, αφού εξεταστεί από το αρμόδιο, κατά περίπτωση, συλλογικό όργανο για την λήψη της σχετικής απόφασης.
 
Κέρκυρα 3 Αυγούστου 2022
                                                             ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ
                                                            Δημοτικός Σύμβουλος
                                                          Επικεφαλής της Παράταξης
                                                         ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ