Σάββατο 30.09.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Την Τρίτη 2 Αυγούστου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κέρκυρας

Νότια Κέρκυρα
01 Αυγούστου 2022 / 16:11

Ο κατεπείγον λόγος της συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός της άμεσης έγκρισης των αναμορφώσεων του Προϋπολογισμού έτους 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου Νότιας Κέρκυρας  την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022 από ώρα 12.30 έως 13.30, μετά την ματαίωση της 17ης και 18ης Συνεδριάσεως λόγο μη απαρτίας , για λήψη Απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση της αριθ. 21-4/2022 ΑΔΑ:98646ΜΓΣΙ-ΑΧΛ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Νότιας Κέρκυρας οικονομικού έτους 2022.

Ο κατεπείγον λόγος της συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός της άμεσης έγκρισης των αναμορφώσεων του Προϋπολογισμού έτους 2022 για την συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας.

Επισημαίνεται δε, ότι αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του (άρθρο 96,παρ. 3 του Ν. 3463/2006).