Τετάρτη 04.10.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Δημόκριτος: Χαμηλές οι μετρήσεις αέριων ρύπων στο Τεμπλόνι

Δημόκριτος
20 Ιουλίου 2022 / 17:23

Στο «μικροσκόπιο» κτηνοτροφικά και ελαιουργικά προϊόντα, λόγω παράνομων καύσεων απορριμμάτων στο Λιβάδι του Ρόπα

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ανακοινώθηκαν τα πρώτα συμπεράσματα των μετρήσεων αέριων ρύπων στην ευρύτερη περιοχή του Τεμπλονίου μετά τις δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις που διενέργησε ο «Δημόκριτος».

Όπως αναλύεται στην έκθεση όλοι οι τοξικοί παράγοντες που βρέθηκαν στο «μικροσκόπιο» του ερευνητικού κέντρου βρίσκονται είτε σε χαμηλά επίπεδα είτε εντός ορίων. Ιδιαίτερη ωστόσο έμφαση αναμένεται να δοθεί στην δειγματοληψία και ανάλυση των κτηνοτροφικών και των ελαιουργικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, λόγω των παράνομων καύσεων απορριμμάτων που γίνονταν στο Λιβάδι του Ρόπα κατά την περίοδο των δειγματοληψιών.

Τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν αφορούν την α’ περίοδο αναλύσεων, ενώ θα ακολουθήσει και β’ περίοδος δειγματοληψιών και αναλύσεων, η οποία θα ολοκληρωθεί σε περίπου ένα χρόνο από τώρα.

Τα συμπεράσματα

Ειδικότερα μετά τις μετρήσεις των αέριων ρύπων διαπιστώθηκαν τα εξής:

-Οι τιμές συγκέντρωσης συνολικής τοξικότητας διοξινών και φουρανίων που μετρήθηκαν στην περιοχή του Τεμπλονίου κατά την πρώτη περίοδο δειγματοληψιών κυμαίνονταν σε χαμηλά επίπεδα, παρόμοιες με αυτές που ανιχνεύονται σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές και χαμηλότερες από αυτές που ανιχνεύονται στο κέντρο της Αθήνας.

-Οι τιμές συνολικής τοξικότητας για «παρόμοια με τις διοξίνες» PCBs (TEQ PCBs) και συνολικής συγκέντρωσης indicator PCBs που μετρήθηκαν στην παρούσα περίοδο ήταν σε χαμηλά επίπεδα για περιοχή με αγροτικές και αστικές δραστηριότητες.

-Δεν μετρήθηκε υπέρβαση της οριακής συγκέντρωσης των PM10 (50 μg/m3 Οδηγία 2008/50/ΕC) σε κανένα σημείο δειγματοληψίας.

-Όσον αφορά στα βαρέα μέταλλα, δε διαπιστώθηκαν σε καμία περίπτωση υπερβάσεις από τις θεσμοθετημένες τιμές συγκέντρωσης (As, Cd, Ni: 6 ng/m3 , 5 ng/m3 και 20 ng/m3 αντίστοιχα ΕU DIRECTIVE 2004/107/EC και Pb : 1 μg/m3 ΕU DIRECTIVE 2008/50/EC).

-Η συγκέντρωσή του benzo(a)pyrene σε όλα τα σημεία δειγματοληψίας ήταν χαμηλότερη από το ελάχιστο όριο ποσοτικοποίησης και την προτεινόμενη οριακή τιμή συγκέντρωσης το 1 ng/m3 (EU Directive 2004/107/EC) Η συγκέντρωση του βενζολίου δεν ξεπέρασε την προτεινόμενη οριακή τιμή συγκέντρωσης 5 μg/m3 (ημερολογιακό έτος) (Οδηγία 2008/50/ΕC) σε κανένα από τα δείγματα που ελήφθησαν στα υπό εξέταση σημεία.

Κτηνοτροφικά και ελαιουργικά προϊόντα

Ωστόσο ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην δειγματοληψία και ανάλυση των κτηνοτροφικών και των ελαιουργικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου.

Κι αυτό διότι κατά την περίοδο των δειγματοληψιών παρατηρήθηκε ότι στο Λιβάδι Ρόπα, γινόταν σε καθημερινή βάση παράνομες ανοικτές καύσεις απορριμμάτων και άλλων υλικών προφανώς για την εξόρυξη μετάλλων προς πώληση.

«Κατά την καύση απορριμμάτων παράγονται σημαντικές ποσότητες επιβλαβών χημικών ουσιών επικινδυνότερες των οποίων είναι οι διοξίνες, οι πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες, τα βαρέα μέταλλα. Όλες αυτές οι ουσίες μολύνουν τον αέρα, εναποτίθενται στο έδαφος, στα φυτά, στα επιφανειακά νερά και τέλος καταλήγουν στα ζώα, όπου και βιοσυσωρεύονται και τελικά στα τρόφιμα. Από προηγούμενες μελέτες του Εργαστηρίου Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών σε παρόμοιες περιπτώσεις είναι γνωστό ότι υπάρχει σοβαρή επιβάρυνση στα κτηνοτροφικά και αγροτικά προϊόντα σε απόσταση έως και 5 χλμ από την εστία της πυρκαγιάς, με την επιβάρυνση να μειώνεται αυξανομένης της απόστασης και να εξαρτάται από τον όγκο των απορριμμάτων, την έκταση και τη διάρκεια των καύσεων και την κατεύθυνση του αέρα», επισημαίνεται στην έκθεση του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος.

Προγραμματική σύμβαση

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα του «Δημόκριτου» στο Τεμπλόνι πραγματοποιείται, στο πλαίσιο υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με το ερευνητικό κέντρο για την πλήρη περιβαλλοντική αποτύπωση του Τεμπλονίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Η εν λόγω έρευνα έχει διάρκεια τρία έτη και περιλαμβάνει εξειδικευμένες χημικές αναλύσεις δειγμάτων αέρα, υπογείων υδάτων, εδαφών και κτηνοτροφικών και ελαιουργικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή του Χ.Υ.Τ.Α.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ