Παρατείνεται η προθεσμία αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες της Κέρκυρας

Παρατείνεται η προθεσμία αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες της Κέρκυρας

Με 3η τροποποίηση της απόφασης «Ανάρτησης δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, πλην των περιοχών των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, Κ. Κορακιάνας και πρώην Δήμου Κερκυραίων»

30
Μαρτίου / 2022

Μέχρι 31/5/2022 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες της Κέρκυρας. Όπως γνωστοποιεί η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Δασών Κέρκυρας, γίνεται ‘’3η Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. οικ.11899/22-1-2021 απόφασης «Ανάρτηση δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας πλην των περιοχών των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, Κ. Κορακιάνας και πρώην Δήμου Κερκυραίων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του»:
«Τροποποιούμε την αρ. οικ.11899/22-1-2021 απόφασή μας, κατά το μέρος που αφορά στις προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής: «Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός της προθεσμίας η οποία πλέον λήγει την 31η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη».
Κατά τα λοιπά η με αριθμό οικ.11899/22-1-2021 απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει».