Δια περιφοράς η 1η συνεδρίαση του Δημ. Συμβ. Ν. Κέρκυρας για το 2022

Δια περιφοράς η 1η συνεδρίαση του Δημ. Συμβ. Ν. Κέρκυρας για το 2022

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 Ιανουαρίου

31
Δεκεμβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Δια περιφοράς θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας για το 2022. Η συνεδρίαση που περιλαμβάνει τρία θέματα με αντικείμενο «ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΔΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την πρόσκληση: 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» 1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.», καθώς επίσης και το άρθρο 10 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020
 
καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα την Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022 με  ώρα έναρξης 11.00 και ώρα λήξης 12.00.
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
1. Έγκριση της υπ. Αριθμ. 38-1-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νότιας Κέρκυρας με τίτλο « ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΔΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»
 
2.   Έγκριση της υπ. Αριθμ. 38-2-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νότιας Κέρκυρας με τίτλο « ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΔΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»»            
3.    Έγκριση της υπ. Αριθμ. 38-3-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νότιας Κέρκυρας με τίτλο « ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΔΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»»              
 
      Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Νότιας Κέρκυρας
 
Ιωάννης Κ. Καββαδίας
 
 
Παρακαλούμε οι απόψεις σας , να αποσταλούν εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δημοτικού Συμβουλίου : [email protected] ή τηλεφωνικά στο 2662360414 και ώρα 11.00-12.00