ΦΟΔΣΑ: Έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης και επέκτασης ΧΥΤΥ‐ΟΕΔΑ Κεφαλονιάς

ΦΟΔΣΑ: Έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης και επέκτασης ΧΥΤΥ‐ΟΕΔΑ Κεφαλονιάς

«Πράσινο φως» για την Μονάδα Διαχείρισης και έργα Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης - Επέκτασης ΧΥΤΥ‐Ο.Ε.Δ.Α. Κεφαλονιάς

08
Νοεμβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μια μακρά κρίσιμη ιστορία για την Κεφαλονιά οδεύει σε αίσιο τέλος, ανακοίνωσε η πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Ρόδη Κράτσα.

Η ανακοίνωση του ΦΟΔΣΑ αναλυτικά: 

Μετά την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του 2ου πρακτικού για το έργο “Έργα Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Επέκτασης ΧΥΤΥ‐Ο.Ε.Δ.Α. Κεφαλονιάς” και ακολούθως εντός των προσεχών ημερών θα υπογραφεί η σύμβαση και οι διαδικασίες για την έναρξη εργασιών.
 
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα γίνουν ανάμεσα στα άλλα παρεμβάσεις για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των στραγγισμάτων, αναβάθμιση των υποδομών προεπεξεργασίας και κομποστοποιησης, έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης με σύστημα τηλεπαρακολούθησης διαδικασιών και λειτουργία του έργου για 6 χρόνια.
 
Στόχος του έργου αποτελεί η περιβαλλοντική αναβάθμιση κατά τη λειτουργία της μονάδας, η προσθήκη γραμμής κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων που προβλέπεται να συλλέγονται ως ξεχωριστό ρεύμα με διαλογή στην πηγή.
 
“Η Κεφαλονιά μπαίνει στο χάρτη των σύγχρονων κοινωνιών για την δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος”, δηλώνει η περιφερειάρχης και πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου
 
Ειδικότερα το έργο με κόστος κατασκευής  7.170.819,32€ και κόστος λειτουργίας 640.000 €/έτος περιλαμβάνει:
 
1. Την αναβάθμιση της υφιστάμενης μονάδας προεπεξεργασίας με την προσθήκη αναγκαίων υποδομών (υποδοχή, στέγαστρο) και εξοπλισμού επεξεργασίας (μαγνήτης, χειροδιαλογή) με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση της λειτουργίας της.
 

2. Την προσθήκη γραμμής κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων.
 

3. Τη βελτίωση των υφιστάμενων και την κατασκευή νέων υποδομών για την ορθή λειτουργία του χώρου. Ειδικότερα προβλέπεται η εγκατάσταση ηλεκτροκίνητης πύλης και φυλακίου στην είσοδο του χώρου, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία και τον έλεγχο των εισερχόμενων φορτίων.
 
4. Τη δημιουργία ενδιάμεσου κυττάρου, μεταξύ του παλαιού Α’ κυττάρου και του εν λειτουργία Β’, το οποίο θα αυξήσει τον χρόνο ζωής του χώρου για περισσότερο από 15 χρόνια.
 
5. Την ανάπτυξη των υποδομών για την διαχείριση των στραγγισμάτων. Πιο συγκεκριμένα θα κατασκευαστεί δίκτυο συλλογής των παραγόμενων στραγγισμάτων, τόσο από το νέο πυθμένα που θα δημιουργηθεί στο ενδιάμεσο πλατώ, όσο και από την επιφάνεια του α΄ κυττάρου η οποία θα στεγανοποιηθεί.
 
6. Επιπλέον, λόγω της αύξησης της παραγωγής των στραγγισμάτων, αλλά και την διαπιστωμένης ανεπάρκειας της υφιστάμενης δεξαμενής εξισορρόπησης, κατασκευάζεται νέα δεξαμενή εξισορρόπησης στο βόρειο τμήμα του χώρου συνοδευόμενη από τον απαιτούμενο εξοπλισμό (αντλιοστάσιο, αγωγοί κτλ) για τη μεταφορά των συλλεγόμενων στραγγισμάτων στην Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων.
 
7. Λόγω της κατασκευής της επέκτασης στον ενδιάμεσο χώρο, ο οποίος σήμερα χρησιμοποιείται ως οδός πρόσβασης προς τις υποδομές που βρίσκονται στο νότιο τμήμα του γηπέδου (Μ.Ε.Σ., Μ.Ε.Α.), καθώς και για την απομάκρυνση των ομβρίων από το τμήμα αυτό, θα κατασκευαστεί νέα περιμετρική οδοποιία.
 
8. Για το ίδιο λόγο θα γίνει επανασχεδιασμό τις διαχείρισης των ομβρίων.
 
9. Τα σχεδιαζόμενα νέα έργα οδηγούν σε αύξηση των ηλεκτρικών καταναλώσεων, ως εκ τούτου απαιτείται η εγκατάσταση νέου μετασχηματιστή, ηλεκτρικών πινάκων και λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών.
 
10. Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης: ο χώρος δεν διαθέτει όλες τις απαιτούμενες υποδομές και εξοπλισμό για την περιβαλλοντική παρακολούθηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. Αυτό διορθώνεται με την κατασκευή γεωτρήσεων παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων, εντοπισμού διαφυγών βιοαερίου και την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού.
 
11. Εγκατάσταση κεντρικού συστήματος τηλεελέγχου στο οποίο θα περιλαμβάνεται ο έλεγχος και η παρακολούθηση όλων των βασικών λειτουργιών του χώρου.
 
12. Αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων με την προσθήκη προκατασκευασμένων μονάδων υπερδιήθησης και αντίστροφης ώσμωσης και την μετατροπή της υφιστάμενης μονάδας SBR, επιτυγχάνοντας έτσι:

- την αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων, έτσι ώστε να μπορεί να επεξεργαστεί τις αυξημένες ποσότητες παραγόμενων στραγγισμάτων

- την παραγωγή επεξεργασμένων στραγγισμάτων υψηλής ποιότητας κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση (άρδευση, βιομηχανικό νερό κτλ.). Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν εντός του οικοπέδου του υφιστάμενου Χώρου Υγειονομικής Ταφής της νήσου και είναι σύμφωνο με την υπ’ αριθμό 37577/15-3-2018 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του. Η κατασκευή και λειτουργία του έργου αποτελεί μέρος του γενικότερου σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων.
 
Η σύμβαση περιλαμβάνει και την λειτουργία του έργου για 6 έτη, με πρόβλεψη για τη δυνατότητα επέκτασης αυτής για άλλα 6 χρόνια και θα πραγματοποιηθεί εντός του οικοπέδου του υφιστάμενου σήμερα Χώρου Υγειονομικής Ταφής της νήσου.
 
Όλες οι αποφάσεις και ενέργειες πραγματοποιήθηκαν με στόχο την πλήρη εναρμόνιση της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων της Κεφαλονιάς με την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία και τον εγκεκριμένο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων. Για το λόγο αυτό είναι και το πρώτο υπό κατασκευή Έργο με δικαίωμα «προαίρεσης», της δυνατότητας δηλαδή περαιτέρω χρηματοδότησης από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ για επέκταση του Εργοστασίου με ανάκτηση και ανακύκλωση αυξημένου ποσοστού απορριμμάτων και περιορισμού της Υγειονομικής Ταφής κάτω από το  10% των παραγόμενων απορριμμάτων της Διαχειριστικής Ενότητας Κεφαλονιάς. Το τελικό αποτέλεσμα πρόκειται να είναι μία πλήρη και λειτουργική εγκατάσταση από τις πλέον σύγχρονες στην Ελληνική Περιφέρεια.