Και με την βούλα πιστοποιημένο το ΠΠΣ του Τμήματος Πληροφορικής

Και με την βούλα πιστοποιημένο το ΠΠΣ του Τμήματος Πληροφορικής

Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει, για μια ακόμη φορά, τη δυναμική του Τμήματος Πληροφορικής, τα υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών και την υψηλή στάθμη του προσωπικού του

21
Σεπτεμβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την χορήγηση πιστοποίησης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου αποφάσισε το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ, κατά τη Συνεδρίασή του στις 13/13-07-2021.

Η πιστοποίηση βεβαιώνει ότι το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG). Η πιστοποίηση έχει διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών (έως 12-07-2025).

Σύμφωνα με την αναλυτική έκθεση αξιολόγησης, το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου έλαβε εξαιρετικά σχόλια σχετικά με την εναρμόνιση του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών που προσφέρει με την αιχμή της επιστήμης της πληροφορικής και τη διαρκή επικαιροποίηση του προγράμματος αυτού, την ενσωμάτωση ερευνητικών δραστηριοτήτων για τους προπτυχιακούς φοιτητές κυρίως μέσω της πτυχιακής εργασίας, της πρακτικής άσκησης, αλλά και της εθελοντικής συμμετοχής σε ακαδημαϊκές δράσεις των ερευνητικών εργαστηρίων.

Επιπλέον, σημειώθηκαν ιδιαίτερα θετικά σχόλια σχετικά με την υποστήριξη των φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, από την εγγραφή, την υποδοχή, τη φοίτηση, έως και την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ ανέδειξε τη σημαντικότητα της συνεισφοράς του Τμήματος Πληροφορικής προς την τοπική κοινωνία και οικονομία, μέσω έργων έρευνας και ανάπτυξης. 

Η πιστοποίηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ επιβεβαιώνει, για μια ακόμη φορά, τη δυναμική του Τμήματος Πληροφορικής, τα υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών και υπηρεσίες που προσφέρει, και την υψηλή στάθμη του προσωπικού του (διδακτικό και ερευνητικό, διοικητικό).

"Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε και θα ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για την υψηλής ποιότητας διδασκαλία και έρευνα σε τομείς αιχμής της επιστήμης των πληροφοριακών συστημάτων και των ψηφιακών εφαρμογών με επίκεντρο τον Άνθρωπο, την ενίσχυση της περιφερειακής αριστείας, τη σύνδεση με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, τη μεταφορά καινοτομίας", επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Τμήματος.