4,8 χιλ. ευρώ για εργασίες καθαρισμού των Graffiti στην πόλη της Κέρκυρας

4,8 χιλ. ευρώ για εργασίες καθαρισμού των Graffiti στην πόλη της Κέρκυρας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας

28
Ιουλίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Nήσων ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία  με τίτλο:  «Εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων από τα GRAFFITI)», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προϋπολογισμού 4.798,80€, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Σύμφωνα με την μελέτη, προβλέπονται οι εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων
χώρων κατά το έτος 2021 -2022, προκειμένου ο Δήμος να προβεί στον καθαρισμό εξωτερικών επιφανειών από γκράφιτι και συνθήματα σε μάρμαρα, μνημεία, αγάλματα και τοίχους που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους, Δημοτικά
κτίρια, διότι υποβαθμίζουν την αισθητική εικόνα της πόλης και πολλές φορές
προκαλούν φθορές, κυρίως στις μαρμάρινες επιφάνειες.

Ο Δήμος προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό  και να υποβάλλουν:

α) Οικονομική Προσφορά και

β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι  αποδέχονται τους όρους και πληρούν  τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Τα ανωτέρω θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο

email: [email protected]  μέχρι και την 30/07/2021 και ώρα: 12.00μ.μ.

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής θα ακολουθήσει το άνοιγμα των υποβληθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων και η έναρξη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης.