Διαζύγιο express με ένα «κλικ»

Διαζύγιο express με ένα «κλικ»

Με τον υπ’ αριθμόν 4.800/2021 νόμο, «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου»,

07
Ιουνίου / 2021

(ΦΕΚ: Α’ 81/21-05-2021) επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο. Αντικείμενο του νέου νόμου αποτελεί, συν τοις άλλοις, η ρύθμιση των θεμάτων που προκύπτουν από τη διακοπή της συμβίωσης, το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης.

Το άρθρο 1.441 του Αστικού Κώδικα τροποποιείται και πλέον οι σύζυγοι μπορούν να λύσουν την έγγαμη συμβίωση με κοινή ψηφιακή δήλωση πέραν της έγγραφης συμφωνίας. Τόσο η έγγραφη συμφωνία όσο και η κοινή ψηφιακή δήλωση υποβάλλεται από αυτούς με την παρουσία ή με ψηφιακή σύμπραξη πληρεξουσίου δικηγόρου αντίστοιχα για καθέναν από αυτούς. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτήν. Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων ή την κοινή ψηφιακή δήλωση. Η ημερομηνία της έγγραφης συμφωνίας των συζύγων αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αυτών.

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων δεν απαιτείται στην περίπτωση υποβολής κοινής ψηφιακής δήλωσης. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνο οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα δίδεται τον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο, όπου έχει κατατεθεί η σύσταση του γάμου ή με ενημέρωση του ληξιαρχείου με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Εν ολίγοις, ο νόμος αυτός εκσυγχρονίζει το οικογενειακό δίκαιο, το οποίο ήταν αμετάβλητο από το 1983, παρόλο που είχε επέλθει σημαντική αλλαγή στις κοινωνικές συνθήκες. Με τη δυνατότητα λύσης του γάμου με ηλεκτρονικά μέσα, εξοικονομείται χρόνος υπέρ των συζύγων και αποφεύγεται η ταλαιπωρία αυτών στις γραμματείες των δικαστηρίων. Επιπλέον, προβλέπεται η κοινή συμφωνία των συζύγων για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου να λαμβάνει χώρα με κοινή ψηφιακή δήλωση, μη απαιτουμένης της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής προς τον σκοπό εξοικονόμησης του χρόνου και επίσπευσης της διαδικασίας.

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΚΕΡΑ