Κυριακή 19.05.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Στα 106,2 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του Δήμου Κεντρ. Κέρκυρας

Προϋπολογισμός
23 Φεβρουαρίου 2024 / 09:57
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

Αυξημένος κατά 5,3 εκατ. ευρώ - Συζητείται σήμερα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στη Δημοτική Επιτροπή συζητείται σήμερα το σχέδιο προϋπολογισμού Κεντρικής Κέρκυρας, που διαμορφώνεται στα 106.192.074 ευρώ. Μετά τη έγκρισή του, θα κατατεθεί προς συζήτηση, ψήφιση και λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Έσοδα

Στο σκέλος των εσόδων, ο προϋπολογισμός περιέχει μόνο τα νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης του κάθε εσόδου (εισπραχθέντα) και δικαιολογείται με συγκεκριμένα στοιχεία η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης.

Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα διαμορφώνονται ως εξής:

Τακτικά έσοδα : 26.910.762,07 ευρώ

Έκτακτα έσοδα : 10.001.291,69 ευρώ

Έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά: 4.210.552,00 ευρώ

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.: 38.651.941,76 ευρώ

Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων: 9.369.121,99 ευρώ

Χρηματικό υπόλοιπο (προηγ.χρήσης) : 17.048.405,38 ευρώ

Ειδικότερα, τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα ανέρχονται στο ποσό των 8.641.020,00 ευρώ, τα οποία όπως επισημαίνεται στο σχέδιο του προϋπολογισμού καλύπτουν δαπάνες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

Έξοδα

Ως προς το σκέλος των εξόδων ενεγράφησαν τα ποσά που προβλέπεται να πληρωθούν και κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες λειτουργίας του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν.3463/2006, οι προαιρετικές δαπάνες, οι δαπάνες επενδύσεων, οι προμήθειες παγίων, οι συνεχιζόμενες προμήθειες, υπηρεσίες, έργα, μελέτες, νέα έργα και μελέτες σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα οικον. έτους 2024, οι επιχορηγήσεις στα Νομικά του Πρόσωπα, οι συμμετοχές σε επιχειρήσεις, οι πληρωμές Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.), οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, οι κρατήσεις προς τρίτους και το αποθεματικό κεφάλαιο.

Πιο συγκεκριμένα τα έξοδα διαμορφώνονται ως εξής:

Λειτουργικές δαπάνες χρήσης: 43.043.551,73 ευρώ

Επενδυτικές δαπάνες: 17.685.723,44 ευρώ

Πληρωμές ΠΟΕ: 5.137.581,82 ευρώ

Λοιπές αποδόσεις: 6.630.000,00 ευρώ

Προβλέψεις μη είσπραξης: 33.295.217,90 ευρώ

Αποθεματικό: 400.000,00 ευρώ

Αυξημένος κατά 5,3 εκατ. ευρώ

Ο προϋπολογισμός του Δήμου για το 2024 είναι ισοσκελισμένος στα 106.192.074,89 ευρώ, και πραγματοποιήθηκε με γνώμονα το επίπεδο του συνόλου των εξόδων (μετά του αποθεματικού) έναντι του συνόλου των εσόδων (μετά του χρηματικού υπολοίπου). Συγκριτικά πάντως με εκείνον του προηγούμενου έτους (100,9 εκατ. ευρώ), είναι αυξημένος κατά 5,3 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ο μήνας αναφοράς των οικονομικών δεδομένων, βάσει των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισμός είναι ο Νοέμβριος του 2023.

ΦΩΤΟ: Η αντιδήμαρχος Οικονομικών Φανή Τσιμπούλη

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

Απόφοιτος του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δημοσιογράφος στην Εφημερίδα «Καθημερινή Ενημέρωση», στον ιστότοπο enimerosi.com και στο EN-The Magazine. Έχει λάβει τιμητική διάκριση από το Ίδρυμα Προαγωγής της Δημοσιογραφίας Αθ. Μπότση για την ευαισθητοποίηση του κοινού στη Δωρεά Οργάνων.