Πέμπτη 18.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Εξ αποστάσεως τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου που δεν απαιτούν φυσική παρουσία

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
17 Φεβρουαρίου 2024 / 18:14
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

"Η πραγματοποίηση των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου για όσο χρόνο συντρέχουν οι έκτακτες συνθήκες δύναται να πραγματοποιηθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης"

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, αποφάσισε αναφορικά με την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24, αν γίνονται εξ αποστάσεως τα μαθήματα, η φύση των οποίων επιτρέπει την πραγματοποίηση των παραδόσεων με αυτόν το τρόπο. Αυτό το μέτρο θα ισχύει για τα τμήματα και τα μαθήματα στα οποία αντιμετωπίζονται αντικειμενικές δυσκολίες για την δια ζώσης παρακολούθηση. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει

«ΑΠΟΦΑΣΗ: Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψιν:


• τις διατάξεις του Άρθρου 67 (παρ. 1 και 4) του Ν. 4957/22, σύμφωνα με τις οποίες: 
1. Η εκπαιδευτική διαδικασία δύναται να διεξάγεται με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αποκλειστικά στις ακόλουθες  περιπτώσεις: [...] ε) σε ανωτέρα βία ή έκτακτες συνθήκες, όπου δεν καθίσταται δυνατή η διά ζώσης διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή η χρήση των  υποδομών του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) για τη διεξαγωγή των  εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του […] 4. Η οργάνωση  μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τη χρήση μεθόδων  σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αφορά σε μαθήματα και εκπαιδευτικές  δραστηριότητες που από τη φύση τους δύνανται να υποστηριχθούν με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και δεν εμπεριέχουν πρακτική,  εργαστηριακή ή κλινική εξάσκηση των φοιτητών, που για τη διεξαγωγή τους  απαιτείται η συμμετοχή των φοιτητών με φυσική παρουσία. Για τον σκοπό αυτόν,  με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καθορίζονται τα μαθήματα και οι  εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δύνανται να διεξάγονται με τη χρήση μεθόδων  σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με το παρόν,


• την απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου ακαδ. έτους 2023-2024, που αφορά στον Ειδικό Κανονισμό εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (άρθρο 5),


• την υπ’ αρ. 577/25-1-2024 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα «Διευκρινίσεις για την υλοποίηση διατάξεων του ν. 4957/2022 (Α’ 141)»,


• το γεγονός ότι στον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιονίου  Πανεπιστημίου δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, και διαπιστώνοντας ότι σε Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου με έδρα την πόλη της  Κέρκυρας εξακολουθούν να διαμορφώνονται έκτακτες συνθήκες με αδυναμία πρόσβασης στις υποδομές τους και δεν είναι εφικτή η διά ζώσης παρουσία των συντελεστών της  εκπαιδευτικής διαδικασίας ενόψει της επικείμενης έναρξης του εαρινού εξαμήνου του  ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, αποφασίζει τα εξής, αποσκοπώντας στη διασφάλιση της  συνέχισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας:


1. Στις ανωτέρω περιπτώσεις Τμημάτων και μαθημάτων τους, που η προγραμματισμένη βάσει της κείμενης νομοθεσίας διά ζώσης υλοποίηση της  εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν είναι εφικτή, η πραγματοποίηση των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου για όσο χρόνο συντρέχουν οι έκτακτες συνθήκες δύναται να  πραγματοποιηθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εφόσον οι οικείες  διοικητικές υπηρεσίες -γραμματείες είναι εφικτό να λειτουργήσουν. 
2. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται, σύμφωνα με την  ισχύουσα νομοθεσία, μαθήματα για τα οποία, λόγω της φύσης τους, δεν δύναται  να γίνει χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εμπεριέχουν πρακτική-εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών, για δε τη διδασκαλία απαιτείται η  συμμετοχή των φοιτητών και φοιτητριών με φυσική παρουσία.

Διευκρινίζεται ότι:
I. τα ανωτέρω ισχύουν και για όποια άλλα ακαδημαϊκά Τμήματα αντιμετωπίσουν τυχόν αντίστοιχες έκτακτες συνθήκες, χωρίς νεότερη απόφαση 
II. ο Ειδικός Κανονισμός εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, ο οποίος εγκρίθηκε στις 20.12.2023 στην 5η Συνεδρίαση της Συγκλήτου, εφαρμόζεται και για τα  προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. 

Για την εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του διδακτικού έργου και συγκεκριμένα για το συντονισμό των απαραίτητων διαδικασιών, την υποστήριξη των διδασκόντων και την υποβοήθηση της εφαρμογής τεχνικών και οργανωτικών μέτρων πραγματοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης συνεχίζει το έργο  της η Επιτροπή Υποστήριξης εξ Αποστάσεως Εξετάσεων, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την  από 06.02.2024 απόφαση της 8ης συνεδρίασης της Συγκλήτου.

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος»

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Βασίλης Πανταζόπουλος είναι απόφοιτος του τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ρόδος), με ειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις. Επιπλέον, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Reading στις Στρατηγικές Σπουδές.