Παρασκευή 24.05.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Ο Γιώργος Καρύδης ζητά την αναβολή της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Γιώργος Καρύδης
31 Οκτωβρίου 2023 / 09:41

Στη συνεδρίαση περιλαμβάνονται 75 θέματα, πολλά από τα δεν αφορούν έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο επικεφαλής της παράταξης ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Γιώργος Καρύδης ζητά με επιστολή του πρόεδρου του δημοτικού συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας, την αναβολή της σημερινής συνεδρίασης του ΔΣ καθόσον υπάρχουν θέματα νομιμότητας αυτής:

«κ. Πρόεδρε

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο αλλά και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου ‘’ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και για θέματα, που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων’’.

Στην Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης του ΔΣ για τις 31-10-2023 περιλαμβάνονται προς συζήτηση και λήψη απόφασης 75 θέματα για πολλά από τα οποία δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου δεδομένου ότι δεν αφορούν έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης   ούτε αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Κατά συνέπεια τίθεται ζήτημα νομιμότητας της λήψης των σχετικών αποφάσεων.

Επιπλέον επειδή η υπ αριθμ. 488/35496/2023 Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για τον τρόπο σύγκλησης των συλλογικών οργάνων απαιτεί τουλάχιστον μία συνεδρίαση το μήνα να λαμβάνει χώρα δια ζώσης και δεδομένου ότι η 31η Οκτώβρη είναι η τελευταία ημέρα του μήνα, τίθεται θέμα σύννομου τρόπου της μοναδικής συνεδρίασης για τον Οκτώβρη 2023.  

Πέραν αυτού είναι και ζήτημα δημοκρατικής λειτουργίας το ΔΣ να συνεδριάζει είτε δια ζώσης είτε τουλάχιστον με μικτό τρόπο, όταν δεν τίθεται κάποιο ζήτημα ανωτέρας βίας ( λ.χ. αποφυγή μετάδοσης ιού).

Προς τούτο ζητούμε ν΄αναβληθεί η σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ για τον επόμενο μήνα αφενός μεν περιλαμβάνοντας τα απολύτως αναγκαία έκτακτα και εξαιρετικά επείγοντα θέματα, αφετέρου δε να διεξαχθεί δια ζώσης».

Κέρκυρα 31 Οκτώβρη 2023

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ

Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής της Παράταξης

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ