Κυριακή 14.07.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Υποβολή δηλώσεων παρελθόντων ετών, χωρίς πρόστιμο

Φορολογικές δηλώσεις
23 Ιανουαρίου 2017 / 17:43

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Λογιστών Κέρκυρας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, όλα τα Ν.Π.Ι.Δ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, Πολιτιστικούς συλλόγους, Καλλιτεχνικούς, θεατρικούς,

αθλητικούς συλλόγους και σωματεία και παντός είδους σωματεία (συνδικαλιστικά, εργατικά, εργοδοτών, θεματικά) ότι με το ν. 4446/2016, δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα να υποβάλλουν παντός είδους δηλώσεις, φόρου, τέλους  ή εισφορών, χωρίς την επιβολή προστίμων.
Επομένως και τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τα προηγούμενα χρόνια δεν υπέβαλαν  δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή άλλου είδους δηλώσεις μπορούν να τις υποβάλλουν τώρα, έστω ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ .
Παράλληλα ανασύρεται η διάταξη και ζητείται η πληρωμή τέλους χαρτοσήμου (2,4%) στις συνδρομές των μελών των σωματείων. Για το έτος 2016 καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 28/2/2017.
Οι κυριότερες φορολογικές υποχρεώσεις των σωματείων αυτών είναι:
1. Υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ν.Π  (έστω μηδενική).
2. Υποβολή δήλωσης τέλους  χ/μου  1 %, επί των συνδρομών.
3. Υποβολή παρακρατούμενου φόρου 20 %, επί αμοιβών σε τρίτους.
4. Συγκεντρωτική τιμολογίων ανά 3μηνο.
5. Υποβολή και πληρωμή δηλώσεων ΦΠΑ  (αν υποχρεούνται  σε δήλωση ΦΠΑ ).
Σημειώνουμε ότι η ‘’ μη υποβολή δήλωσης ‘’ υπόκειται σε 15ετή παραγραφή  δηλ.  μπορεί να αναζητηθούν δηλώσεις  εισοδήματος, χαρτοσήμου ή άλλου τέλους, 15ετίας.