Τρίτη 23.07.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σχετικά με την εκλογή της Κ. Ρέβη στη θέση της Β΄ Αντιπροέδρου

Επιμελητήριο Κέρκυρας
02 Φεβρουαρίου 2022 / 14:43

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του τα εξής:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ 14/12/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ Κ.ΡΕΒΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 
1) Η πλήρωση της θέσης του Β΄ Αντιπροέδρου στο όργανο της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Κέρκυρας έγινε με βάση τις διατάξεις του ν. 4497/2017 άρθρο 74 παρ. 2 το οποίο ορίζει τα εξής:
 «στα Επιμελητήρια όπου η Διοικητική Επιτροπή απαρτίζεται από επτά μέλη, η θέση του δεύτερου Αντιπροέδρου καταλαμβάνεται από υποψήφιο, ο οποίος προέρχεται από το δεύτερο σε ψήφους συνδυασμό, αν αυτός έχει καταλάβει έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 30% των έγκυρων ψηφοδελτίων». Ο επικεφαλής του δεύτερου συνδυασμού υποδεικνύει  κατά συνέπεια τον Β΄ Αντιπρόεδρο.

Σύμφωνα λοιπόν με τα προαναφερόμενα, τα μέλη που προέρχονται από τον δεύτερο συνδυασμό δικαιούνται να θέσουν υποψηφιότητα εφόσον ο επικεφαλής δεν υφίσταται πια λόγω παραίτησης.
 
2) Το Επιμελητήριο Κέρκυρας έθεσε τον προβληματισμό του για την ερμηνεία της ανωτέρω διάταξης με το υπ΄ αρ. 128568/3-12-2020 έγγραφό του στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και επισυνάπτεται η απάντησή του.

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 2220/30.11.2020 εγγράφου σας σχετικά με θέματα διοικητικής λειτουργίας του Επιμελητηρίου Κέρκυρας σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
            
Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4497/2017: α) Ως Επιμελητήρια νοούνται οι αυτοτελείς ενώσεις των οποίων «τα όργανα διοίκησης των Επιμελητηρίων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και Διοικητική Επιτροπή» άρθρο 68 του ιδίου νόμου. Τα όργανα διοίκησης μετά από εξέταση των κατά περίπτωση συνθηκών έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν αποφάσεις σύμφωνες με την Επιμελητηριακή νομοθεσία για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Επιμελητηρίων.

            
Σε κάθε περίπτωση στο πλαίσιο της Διοικητικής Αυτοτέλειας των Επιμελητηρίων το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να εξετάσει τα πραγματικά περιστατικά και να επιλύσει θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του όταν ανακύπτουν ζητήματα όπως αυτά που περιγράφετε στο ως άνω έγγραφο σας, μέσα στο πλαίσιο που ορίζει ο 4497/2017.

            
Τέλος υπενθυμίζεται η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπ’ αριθμόν 549/2012 σύμφωνα με την οποία «αποτελεί ζήτημα το οποίο προδήλως συνάπτεται με τη διοίκηση των υποθέσεων τους, [των Επιμελητηρίων], στο πλαίσιο της Διοικητικής Αυτοτέλειας την οποία απολαμβάνουν ως αυτοτελείς…….. Εκ τούτου παρέπεται, ότι δεν αποτελεί ζήτημα υπαγόμενο στον έλεγχο της κατασταλτικής διαχειριστικής εποπτείας που ασκεί η διοίκηση [ Υπουργός Ανάπτυξης] – ως προς την νομιμότητα των πράξεων των εν λόγω Ν Π Δ Δ που αφορούν στη διαχείριση των οικονομικών τους πόρων.» και «από καμία διάταξη του προεκτεθέντος. θεσμικού πλαισίου που διέπει τα επιμελητήρια δεν προκύπτει ότι το τεθέν ερώτημα απασχολεί τη διοίκηση στα πλαίσια άσκησης συγκεκριμένης αρμοδιότητας της…»

 
Κατόπιν αυτού το ΔΣ με την υπ΄ αρ. 14/12/2020 αποφάσισε με δημοκρατικές διαδικασίες και σύμφωνα με το ν. 4497/2017 την εκλογή της κα. Ρέβη στο αξίωμα του Β Αντιπρόεδρου.
 
 
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας