Τετάρτη 19.06.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Υπ. Τουρισμού, Περιφέρειας Ι.Ν. και Ιονίου Πανεπιστημίου (video)

Υπουργείο Τουρισμού
16 Ιουλίου 2021 / 11:35

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Υπουργείου Τουρισμού,

στο πλαίσιο της επίσκεψης της Υφυπουργού Τουρισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, στην Κέρκυρα.
Η υπογραφή του μνημονίου πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στις Αλυκές.

Το μνημόνιο συνεργασίας

Υπουργείου Τουρισμού,  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,  Ιονίου  Πανεπιστημίου &
Τμήματος Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου
 
Σήμερα, 16/7/2021 στην πόλη της Κέρκυρας, τα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός το Υπουργείο Τουρισμού, που εδρεύει επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας αρ. 12, 10557 Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από την Υφυπουργό Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη (υπ' αρ. 281/11.1.2021, ΦΕΚ Β’ 35), και αφετέρου η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, που εκπροσωπείται νόμιμα από την περιφερειάρχη κα. Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που εδρεύει επί της οδού  Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρύτανη, καθηγητή Ανδρέα Φλώρο  και το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου, που εδρεύει επί της οδού Π. Βραΐλα Αρμένη 4, 49132 Κέρκυρα και εκπροσωπείται νόμιμα από την πρόεδρο, αναπλ. Καθηγήτρια Αδαμαντία Πατέλη, αναγνώρισαν πως η μεταξύ τους συνεργασία είναι ωφέλιμη για όλες τις πλευρές και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και συμφώνησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τους εξής στόχους στο πλαίσιο της προώθησης των ειδικών μορφών Τουρισμού και της παροχής Τουριστικής Εκπαίδευσης στην χώρα:

1)     Σχεδιασμός και υποστήριξη στην υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για στελέχη των κλάδων  του τουρισμού.
 
2)     Παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης/ κατάρτισης στελεχών σε πεδία όπως (ενδεικτικά) αυτό του ψηφιακού μάρκετινγκ, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της πράσινης διαχείρισης και της κυκλικής και δημιουργικής οικονομίας με έμφαση στο πεδίο του τουρισμού, γενικώς αλλά και των διαφορετικών μορφών, χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων/προοπτικών θεματικού τουρισμού     .
 
3)     Σχεδιασμός προγραμμάτων επιμόρφωσης «φιλοξενία» με προσδιορισμό των κατάλληλων δεξιοτήτων για διάφορους κλάδους τουρισμού και των θέσεων εργασίας  στην τουριστική αγορά και στον τομέα των σύγχρονων υπηρεσιών.

4)     Εκπόνηση ερευνών/μελετών για την καταγραφή των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης διαφορετικών τουριστικών φορέων (τουριστικά πρακτορεία, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις εστίασης, μεταφορές) προς την κατεύθυνση μετασχηματισμού τους στο ψηφιακό περιβάλλον, την κυκλική οικονομία και τον αειφόρο τουρισμό.
 
5)     Ανάπτυξη από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ψηφιακής πλατφόρμας για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (Δημιουργική Οικονομία) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με σκοπό την χαρτογράφηση του κλάδου, τον εντοπισμό και την προβολή των επιχειρήσεων, την δικτύωση τους με άλλους φορείς για την ανάπτυξη συνεργατικών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και για την ψηφιακή προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών τους σε εγχώριες και ξένες αγορές.
 
6)     Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων καθώς και παροχή προτάσεων για τις δυνατότητες ανάπτυξης σε επίπεδο περιφέρειας αλλά και επιμέρους νησιών της περιφέρειας Ιονίων Νήσων ειδικών μορφών τουρισμού, όπως είναι ο θαλάσσιος τουρισμός, ο γαστρονομικός τουρισμός, ο συνεδριακός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας και ευεξίας κ.α.
    
Για την προώθηση των ως άνω στόχων του παρόντος, τα μέρη συμφωνούν την μεταξύ τους αδιάλειπτη συνεργασία.
 
Ειδικότερα, το Υπουργείο Τουρισμού είναι επιτελικώς αρμόδιο για την χάραξη και παρακολούθηση της τουριστικής πολιτικής της χώρας σε επίπεδο κεντρικού πολιτικού σχεδιασμού. Για την προώθηση των ως άνω στόχων, αναλαμβάνει να παρέχει την εξειδικευμένη τεχνογνωσία που διαθέτει ειδικά στον χώρο της Τουριστικής Εκπαίδευσης. Συμπληρωματικά, το Υπουργείο μεσολαβεί και διευκολύνει την επικοινωνία με φορείς του τουριστικού κλάδου και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος μνημονίου.
 
Ομοίως, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, όπως περιγράφονται ανωτέρω. Επιπλέον, μεριμνούν για την εξεύρεση και αξιοποίηση απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση των συμφωνημένων με το παρόν στόχων.

Για την εκπλήρωση των σκοπών και δράσεων που απορρέουν από το παρόν Μνημόνιο τα μέρη ιδιαιτέρως αναλαμβάνουν:
α) την κατάρτιση συμφωνιών, στις οποίες θα εξειδικεύεται το αντικείμενο, οι  αρμοδιότητες, το χρονοδιάγραμμα κλπ της εκάστοτε συνεργασίας,
β) τη συγκρότηση ομάδων εργασίας και την διοργάνωση συσκέψεων με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων,
γ) την ανάληψη κάθε άλλης δράσης η οποία διευκολύνει και προωθεί τη συνεργασία των δύο μερών