Πέμπτη 25.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Γαλιατσάτος: Ποια η τύχη των Τοπικών Μονάδων Υγείας στα Ιόνια Νησιά και της χρηματοδότησής τους;

ΤΟΜΥ
09 Nov 2020 / 20:11

ΚΕΡΚΥΡΑ. «Έχουμε θέσει δημόσια το ερώτημα κι άλλες φορές στο παρελθόν χωρίς να λάβουμε οποιαδήποτε απάντηση από τους αρμόδιους, τόσο την 6η ΥΠΕ ως δικαιούχο όσο και την ΠΙΝ ως χρηματοδότη» τονίζει ο Θεόδωρος Γαλιατσάτος, επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ στο περιφερειακό συμβούλιο.

Επερώτηση προς την Περιφερειάρχη

Την 28/02/2019 η ΠΙΝ/ΑΝΑΣΑ ενέταξε στο ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2014 την συγκεκριμένη δράση που προέβλεπε την λειτουργία 5 Τοπικών Μονάδων Υγείας από τις οποίες 2 ήδη λειτουργούσαν σε Κέρκυρα και Ζάκυνθο χρηματοδοτούμενες προσωρινά από το Εθνικό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα», και χρηματοδότησε την 6η ΥΠΕ με το ποσόν των 4.590.324,36 ευρώ προκειμένου αφ’ ενός να συνεχιστεί η χρηματοδότηση των ήδη λειτουργούντων και αφ’ ετέρου να ολοκληρωθεί η δράση με την ίδρυση και λειτουργία ακόμη 3 σε Κέρκυρα και Κεφαλονιά.

Είναι απορίας άξιο πώς είναι δυνατόν, σε μια περίοδο που η ανάγκη για υποδομές υγείας σε όλα τα επίπεδα είναι πασιφανής και τεράστια, το υπουργείο Υγείας και η 6η ΥΠΕ να μην αξιοποιούν την χρηματοδότηση που διαθέτουν εδώ και 20 μήνες για να εντάξουν τρεις νέες δομές υγείας και να απασχολήσουν 60 εργαζόμενους (υγειονομικούς και διοικητικό προσωπικό) στο σύνολο των πέντε ΤΟΜΥ.

Κατά την άποψή μας, το γεγονός αυτό συγκαταλέγεται σε μια γενικότερη αδυναμία και απροθυμία της κυβέρνησης να σχεδιάσει ένα πλαίσιο δράσεων και πολιτικών που θα θωράκιζε εν τοις πράγμασι το δημόσιο σύστημα υγείας και θα απέτρεπε αρνητικές εξελίξεις όπως αυτή του τωρινού lockdown.

Είναι στην ίδια κατηγορία με την ανυπαρξία πρόσληψης γιατρών, με την συνεχιζόμενη μεγάλη έλλειψη κλινών ΜΕΘ, με την ανυπαρξία ουσιαστικού ελέγχου στις πύλες εισόδου, με τον συνωστισμό στα λεωφορεία σχολικά και μη.

Επερωτάται η περιφερειάρχης:
  • Διαθέτει κάποια εξήγηση για την απραξία της 6ης ΥΠΕ;
  • Θα ζητήσει την άμεση ενεργοποίηση για την λειτουργία 3 ακόμη ΤΟΜΥ στα Ιόνια Νησιά;
  • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της 6ης ΥΠΕ, θα προχωρήσει στην αφαίρεση της χρηματοδότησης ώστε να χρησιμοποιηθεί σε ανάλογες δράσεις που είναι απαραίτητες;
Για την ΑΝΑΣΑ:
Θεόδωρος Γαλιατσάτος
περιφερειακός σύμβουλος
επικεφαλής ΑΝΑΣΑ
τ. περιφερειάρχης Ι.Ν.


Σημ: Ακολουθεί η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης των ΤΟΜΥ προκειμένου να γίνει κατανοητό το μέγεθος της ευθύνης εκείνων που είναι ανίκανοι να συνδράμουν την Δημόσια Υγεία.
«…. 4..Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Η δράση «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)» παρέχει καθολική δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες ΠΦΥ για το σύνολο του πληθυσμού ευθύνης των ΤΟΜΥ χωρίς διακρίσεις και συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία (Reducing Health Inequalities).

Το νέο μοντέλο υπηρεσιών στοχεύει στην ορθολογική πλοήγηση των ατόμων στο ΕΣΥ μέσω της ανακατεύθυνσης της ζήτησης από τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπως είναι τα Νοσοκομεία, παρέχοντας ποιοτικές, ολιστικές και κοινοτικά προσανατολισμένες υπηρεσίες ΠΦΥ.

Το νέο σύστημα ΠΦΥ αναπτύσσεται σε επίπεδο κοινότητας. Οι ΤΟΜΥ συγκροτούνται, ως διεπιστημονικές ομάδες, σύμφωνα με άρθρο 106, Ν4461/2017 με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), αποτελούμενες από προσωπικό έως 12 ατόμων, ενισχύοντας και αναβαθμίζοντας, ως αποκεντρωμένες μονάδες τους, το έργο που παρέχεται από τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ.

Οι ΤΟΜΥ λειτουργούν με ανθρώπινο δυναμικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Στελεχώνονται από επαγγελματίες υγείας και λοιπό προσωπικό, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 106 Ν4461/2017) (ή με μετακίνηση προσωπικού σύμφωνα με αριθ. Γ1α/Γ.Π.οικ.87406/24-11-2017 ΥΑ περί καθορισμού τρόπου λειτουργίας).

Αναφορικά με την επάρκεια των υποδομών των ΤΟΜΥ, προβλέπεται με ευθύνη της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, η εύρεση και διασφάλιση της στέγασης αυτών, καθώς και η διασφάλιση του αναγκαίου βασικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, εξοπλισμού γραφείων και επίπλωσης, αλλά και εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών προκειμένου να λειτουργήσουν οι ΤΟΜΥ.

Ο εγκεκριμένος σχεδιασμός του Υπουργείου Υγείας προβλέπει για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τη λειτουργία 5 ΤΟΜΥ με φορέα λειτουργίας την 6η ΥΠΕ.
Ως φυσικό αντικείμενο της παρούσας νοείται η απασχόληση του προσωπικού των συγκροτημένων ΤΟΜΥ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, εποπτείας της 6ης ΥΠΕ από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας της λειτουργίας κάθε ΤΟΜΥ στο ΠΕΠ και για διάρκεια λειτουργίας 36 μηνών (Η αριθ. 92805/17-9-2018 ΚΥΑ «Διαδικασία - Πλαίσιο Εφαρμογής των Πράξεων για τη Λειτουργία ΤΟΜΥ» - ΦΕΚ 4079/β/17-9-2018). Με βάση την εν λόγω ΚΥΑ, η πιλοτική λειτουργία των ΤΟΜΥ, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση u916 Δημόσιου Τομέα» (ΕΠ ΜΔΤ), προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί έως 30/06/2019.

Η παρούσα χρηματοδοτεί πέρα από τη λειτουργία των 2 ήδη συγκροτημένων ΤΟΜΥ της 6ης ΥΠΕ, οι οποίες για την (ενδεκάμηνη) πιλοτική λειτουργία χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ ΜΔΤ, και επιπλέον 3 (σύνολο 5) για 36 μήνες από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας της κάθε ΤΟΜΥ στο ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Σημειώνεται ότι η επάρκεια των πόρων εξαρτάται από τον αριθμό των ΤΟΜΥ και τη σύνθεση του προσωπικού τους σε συνέχεια των υφιστάμενων και προγραμματιζόμενων προκηρύξεων-προσκλήσεων πρόσληψης προσωπικού, καθώς και το μηνιαίο μικτό κόστος εργασίας της ΤΟMY, όπως υπολογίζεται με τα ατομικά στοιχεία του φακέλου μισθοδοσίας κάθε εργαζόμενου.

Οι υφιστάμενες 2 ΤΟΜΥ δύναται να ενισχυθούν με προσωπικό στη συνέχεια με μέγιστη σύνθεση τα 12 άτομα.

Οι ΤΟΜΥ, με την εποπτεία της 6ης ΥΠΕ, ως Φορέα Λειτουργίας Πράξης (ΦΛΠ), έχουν καθήκον να παρέχουν καθολική, προσβάσιμη, κατάλληλη, αποτελεσματική, αποδοτική και ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας υψηλής ποιότητας σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) και στον γενικό πληθυσμό, με έμφαση στις υπηρεσίες για την πρόληψη–διατήρηση της καλής υγείας των ατόμων και της κοινότητας. Οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της περιφέρειας αποτελούν σύμφωνα με το άρθ.1 του Ν.4486/2017 υποχρέωση για ειδική μέριμνα και παροχή υπηρεσιών στην ΠΦΥ. Επίσης, παρεμβαίνουν θετικά σε παράγοντες προσδιοριστικούς της υγείας και της διατήρησης της εργασιακής ένταξης…..»