Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο του Τελωνείου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο του Τελωνείου

Με απόφασή του ο Λιμενάρχης Σπ. Κοντομάρης ορίζει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή έως ότου ολοκληρωθούν τα έργα και δοθεί ο κόμβος στην κυκλοφορία, κανονικά.

15
Φεβρουαρίου / 2017

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ολοκλήρωση των εργασιών της Β΄ Φάσης του έργου ΝΕΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ως εξής:
- Η κυκλοφορία των οχημάτων επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου με κατεύθυνση τη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, θα πραγματοποιείται μέσω του ήδη κατασκευασμένου τμήματος του κυκλικού κόμβου.
- Η κυκλοφορία των υπολοίπων οχημάτων, από και προς τις υπόλοιπες κατευθύνσεις θα πραγματοποιείται όπως και στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Α΄ Φάσης, χωρίς καμία μεταβολή, όπως εγκρίθηκαν με την (Ε) σχετική.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την επόμενη εκδόσεως της παρούσης έως και την οριστική περάτωση των εργασιών της Β΄ Φάσης του υπόψη έργου καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου λόγω εκτέλεσης εργασιών.
Σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας, οι ανωτέρω εργασίες θα διακόπτονται κατά εντολή του Διοικητή Λιμενικής Αστυνομίας ή του εκάστοτε Αξιωματικού Φυλακής.
2. Η ανάδοχος εταιρεία κατασκευής του έργου «ΝΕΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών:
α. Να μεριμνήσει για την κατάλληλη σήμανση των εκτελούμενων έργων στην οδό, ώστε να παρέχεται στους οδηγούς έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση για τη μεταβολή των κανονικών συνθηκών κυκλοφορίας, με σκοπό την ασφαλή διέλευση οχημάτων από την περιοχή της ζώνης του εργοταξίου.
β. Να απομακρύνει από την οδό πριν την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αντικείμενα τα οποία δύναται να δυσχεράνουν την κίνηση των οχημάτων.
γ. Με το πέρας εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και την επαναφορά της κυκλοφορίας οχημάτων, να επαναφέρει τον χώρο απολύτως στην προτέρα κατάσταση όπως επίσης και την σήμανση σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
3. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης, οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 157 του Κ.Δ.Ν.Δ. όπως κυρώθηκε με το Ν.Δ. 185/73 (261 Α΄).