Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας την προσεχή Τρίτη

Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας την προσεχή Τρίτη

Εκλογές στους Αυλιώτες, ορισμός μελών στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού λόγω κορωνοϊού και αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

27
Μαρτίου / 2020

ΑΧΑΡΑΒΗ (ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ). Συνεδριάζει, δια περιφοράς, την προσεχή Τρίτη 31 Μαρτίου (12:00-15:00), το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

Πρόκειται για την 6η Τακτική Συνεδρίαση του σώματος, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Αίτημα προς τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για προκήρυξη, διεξαγωγή και διενέργεια εκλογών στην Κοινότητα Αυλιωτών

2. Ορισμός τριών τακτικών και τριών αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων (δυο και δυο από την πλειοψηφία και ένας κι ένας από τη μειοψηφία) ως μέλη στο Δ.Σ. της Διαδημοτικής Δ.Ε.Υ.Α. Κέρκυρας.

3. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας της με υπ’ αριθμό 1881/10.12.2019 Σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις επισκευές των φθορών των οδοστρωμάτων Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, περί Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας οικονομικού έτους 2020 (κορωνοϊός).

5. Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (καταληκτική ημερομηνία 31.03.2020)
Α. Ενοποίηση τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
Β. Μείωση των τελών στις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες.

6.  Ορισμός νέου/νέας Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος στο Δ.Σ του ΣΥΝ. ΚΟΙ. Π.Ε.