Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων, συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου το βράδυ της Τρίτης και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

18
Φεβρουαρίου / 2020

Υπέρ ψήφισαν οι παρατάξεις Κερκυραίων Δήμος (Υδραίου), η Κέρκυρα Ψηλά (Νεράντζης), ο Χρύσανθος Σαρλής, ο Σπύρος Πουλής και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Ρίγγας.
Κατά ψήφισαν οι παρατάξεις Κέρκυρα να ζεις (Τρεπεκλής), Λαϊκή Συσπείρωση (Μπορμπότης), Πρώτα η Κέρκυρα (Καλούδης), ο Λευτέρης Μαρκάτης, η Μαρία Δρυ, η Άντζελα Ρίγγα και ο Γιώργος Καρύδης. 

Ο προϋπολογισμός του Τεχνικού Προγράμματος

Το ύψος του φετινού Τεχνικού Προγράμματος έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά τα 2 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται επί τις τακτικές επιχορηγήσεις (ΣΑΤΑ) από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ τα υπόλοιπα αφορούν χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τον ΦιλόΔημο.

Η Εισήγηση – Πρόταση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2020 έγινε λαμβάνοντας υπ’ όψη τα έσοδα από:

α) το καθαρό ποσό της επιχορήγησης των «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ)», ύψους 860.220,36€ για το 2020 & 1.014.087,54€ από προηγούμενα οικονομικά έτη

β) την εξειδικευμένη πίστωση, που αφορά σε έργα επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων (χρηματοδότηση που εμπεριέχεται στο χρηματικό υπόλοιπο) ύψους 257.569,12€ (συνολικά για Α΄ & Β΄ βάθμια εκπαίδευση), καθώς και

γ) τις πιστώσεις για έργα που χρηματοδοτούνται από ΣΑΕΠ (Συλλογικές Αποφάσεις Έργων Περιφέρειας) βάσει αποφάσεων ένταξης, συνολικού ύψους 17.824.825,00€, από τα οποία εντός του 2020 προβλέπεται να απορροφηθούν  8.992.129,50€.

Από τα παραπάνω ποσά σε ό, τι αφορά τα σχολεία ο προϋπολογισμός αναφέρεται στις πιστώσεις του έτους 2019, ενώ δεν περιλαμβάνονται οι πιστώσεις του έτους 2020, που θα είναι περίπου 150 χιλ €. Επίσης από τα προβλεπόμενα έργα, που χρηματοδοτούνται από ΣΑΕΠ (ΠΔΕ & ΦιλοΔημος) ποσόν ύψους 3.331.800 € αφορούν έργα του Ενιαίου Δήμου, που αφορούν δημοτικές ενότητες, είτε του δήμου Νότιας Κέρκυρας, είτε της Βόρειας Κέρκυρας.

Τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος

ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης):

Αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντ. 400.000€
Έλεγχος και επισκευή ή αντικατάσταση ιστών δημοτικού φωτισμού (πλατειών, παιδικών χαρών) Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντ. 130.000€
Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών, Φαιάκων, 410.000€
Συντήρηση, επισκευή Δημοτικών κτιρίων & υπαίθριων χώρων Δ.Ε Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών, Φαιάκων, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντ. 150.000€
Συντήρηση, επισκευή Δημοτικών κτιρίων & υπαίθριων χώρων Διαποντίων Νήσων 40.000€
Εφαρμογή μέσων και μέτρων πυρασφάλειας στο Δημοτικό Θέατρο 200.000 €
Δημοτική οδοποιία Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντ. (χρημ/ση ΣΑΤΑ) 200.000€
Αντιμετώπιση εκτάκτων φθορών οδικού δικτύου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντ. 250.000€
Αποκατάσταση τμήματος τοιχείου περίφραξης και διαμόρφωση νέας εισόδου οχημάτων και πεζών στο κτήμα Βασιλάκη 40.000,00€
Διαμόρφωση πεζοδρομίων για κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια (χρημ/ση ΣΑΤΑ) Συνολ. Π/Υ 80.000€

Από το ΠΔΕ

Έργα συντήρησης και αποκατάστασης οδικών δικτύων:

ΔΕ Κερκυραίων-Φαιάκων: 2.325.000€
ΔΕ  Αχιλλείων-Παλαιοκαστριτών-Παρελίων 850.000€
ΔΕ Διαποντίων 150.000€

Αντιπλημμυρικά έργα:

ΔΕ Κερκυραίων 1.130.000€
ΔΕ Αχιλλείων-Παλαιοκαστριτών- Παρελίων 133.000€
Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών Δήμου Κέρκυρας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» 214.550€

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Έργα βελτίωσης γηπέδων στις ΔΕ Κερκυραίων & Φαιάκων 324.900€
Επισκευή και συντήρηση κτιρίου Δημοτικού Συνεργείου 150.000€
Εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών και υλοποίηση τεχνικών έργων 232.875,53€
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Τ.Π περιλαμβάνεται πίστωση ύψους 334.800 € για βελτίωση προσβασιμότητας σε αγροτικές οδούς των Δ.Ε. Φαιάκων, Θιναλίων, Κορισσίων.

ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Για την Α/βάθμια Εκπαίδευση 100.283,74€
Για τη Β/βάθμια Εκπαίδευση 157.285,38€