Αυτός είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Κέρκυρας (ΣΥΔΙΣΑ)

Αυτός είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Κέρκυρας (ΣΥΔΙΣΑ)

Η δεματοποίηση των σκουπιδιών μετά από κάποια διαλογή, η προσωρινή και μεταβατική μέθοδος που κυριάρχησε αυτήν την περίοδο και κόστισε αναλόγως. ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ-ΤΕΜΠΛΟΝΙ

Ντοκουμέντο. Ολόκληρος ο απολογισμός της διοίκησης Ασπιώτη από τον Δεκέμβριο του 2014 μέχρι σήμερα, όπου παρουσιάζονται ανάγλυφα, με χρόνους και ποσά, οι δράσεις του Συνδέσμου την πενταετία που «έσκασε στα χέρια των διοικούντων» το διαχρονικό, εκρηκτικό μείγμα της διαχείρισης των σκουπιδιών στα νησιά της Κέρκυρας.

11
Δεκεμβρίου / 2019

Απολογισμός Δράσεων ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας
 
Είμαι Πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας από τις 11/12/2014 σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 44-1αβ/2014 (ΑΔΑ: 7ΙΟΠΟΞΗ7-Ζ2Ψ) απόφαση του Δ.Σ. Όταν παρέλαβα στον ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας ο φορέας είχε 3 εργαζομένους στα γραφεία με σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου ήταν τέσσερις (4) χειριστές μηχανημάτων, ένας (1) φύλακας - ζυγιστής και ένας (1) εργάτης.
Για το διάστημα κατά το οποίο ήμουν Πρόεδρος του φορέα ως Δ.Σ. προβήκαμε στις ακόλουθες δράσεις ενέργειες για την βελτίωση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ.
 
ΧΥΤΑ Τεμπλονίου
 
Σύμφωνα με την υπ’άριθμ. 83968/2-12-2014 (ΑΛΑ: Β8Ε1ΩΕΑ-41Τ) συστάθηκε ο επιτροπή για να διερευνήσει τις δυνατότητες διαχείρισης των στερεών αποβλήτων Δήμου Κέρκυρας, το πόρισμα τις επιτροπής αυτής ανέφερε ότι η διαχείριση των απορριμμάτων να γίνει μέσω δεματοποίησης.
Εν συνεχεία ο ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας προέβει σε διαδικασία τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την διαχείριση των απορριμμάτων με δεματοποίηση. Με την υπ’αριθμ. 9453/4377/2-6-2016 (ΑΔΑ: 7ΡΓΟΡ1Φ-1ΗΑ) απόφαση εκδόθηκαν οι Π.Ο για την διαχείριση των απορριμμάτων με δεματοποίηση.
 
Νέα έργα
 
1) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ - ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ -ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (324.000,00€)
Προϋπολογισμός: 498.723,82€
Ανάδοχος: Καμαριώτης Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Εταιρεία Συμβατική προθεσμία: 2 μήνες.Έχουν δοθεί παρατάσεις.
Το έργο ολοκληρώθηκε και έχει παραληφθεί προς χρήση και επί του έργου αυτού διενεργείται η υπηρεσία της διαχείρισης-διαλογής -δεματοποίησης.
2) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ) (237.708,006)
Η υπ’αριθμ. 105/2016 μελέτη των Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας
Στις 23/6/2017 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του ΣΥΔΙΣΑ και της εταιρείας Watt Α.Ε. για την διαχείριση των απορριμμάτων για το μεταβατικό διάστημα με δεματοποίηση έως 2 μήνες.
Η ως σύμβαση ολοκληρώθηκε και παρήχθησαν καλώς οι ανωτέρω υπηρεσίες, οι οποίες έλαβαν χώρα από 1-10-2017 έως 27-12-2017.
3) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΩΣ 30 ΜΗΝΕΣ) (6.150.276,606)
Με την υπ’αριθμ. 24-2/8-12-2017 απόφαση του Δ,.Σ του Συνδέσμου περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού
Με την υπ’αριθμ. 7-1/22-2-2018 (ΑΔΑ: ΨΝΠΓΟΞΗ7-ΦΘ2) πρακτικό της Ε.Ε του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας εγκρίθηκε το πρακτικό No 2 με το οποίο ορίζεται ως προσωρινός ανάδοχος η ένωση εταιρειών.
Με το Πρακτικό Νο3 και σε συνέχεια επανελέγχου της τεχνικής προσφοράς της επιτροπής διαγωνισμού διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν διαφορές μεταξύ της τεχνικής περιγραφής του ΣΥΔΙΣΑ και της τεχνικής προσφοράς του αναδόχου η οποία κρίθηκε ως μη κατάλληλη. Με το ανωτέρω προτείνεται η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2α.
Εν συνεχεία η ΕΑΑΑΗΣΥ δεν έδωσε την σύμφωνη γνώμη για την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Κατά συνέπεια ο διαγωνισμός αυτός ακυρώθηκε.
4) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΩΣ 3 ΜΗΝΕΣ) (246.234,24€)
Με την υπ’αριθμ. 15/2017 μελέτη του ΣΥΔΙΣΑ εκπονήθηκε η μελέτη για την παροχή υπηρεσιών για το μεταβατικό διάστημα με δεματοποίηση έως 3 μήνες
Στις 29/12/2017 με το υπ’αριθμ. 1579/2017 πρωτόκολλο υπογράφηκε η σύμβαση για την διαχείριση των απορριμμάτων για το μεταβατικό διάστημα με δεματοποίηση έως 3 μήνες ποσού 246.234,24€.
Η ανωτέρω διαδικασία διενεργήθηκε παράλληλα με την υπό στοιχείο Γ ανωτέρω, και ολοκληρώθηκε καλώς.
5) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) (72.912,00€)
Με την υπ’αριθμ. 8/2018 μελέτη του ΣΥΔΙΣΑ εκπονήθηκε η μελέτη για την παροχή υπηρεσιών για την διαχείριση των απορριμμάτων για το μεταβατικό διάστημα με δεματοποίηση (Συνοπτικός διαγωνισμός)
Στις 2-7-2018 υπογράφηκε η υπ’αριθμ. 982/2018 (ΑΔΑ: ΩΑ540ΞΗ7-ΧΗ2) σύμβαση παροχής υπηρεσιών για το μεταβατικό διάστημα με δεματοποίηση ποσότητας 2.100,00tn.
Η ως σύμβαση ολοκληρώθηκε και παρήχθησαν καλώς οι ανωτέρω υπηρεσίες.
6) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ) (587.633,42€)
Με το υπ’αριθμ. 1369/12-9-2018 υπογράφηκε η σύμβαση για την ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΣΤΟ ΤΕΜΠΛΟΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της υπηρεσίας ήταν 2 μήνες. Και θα ολοκληρώνοντας ως 12-11- 2018, όμως δόθηκε παράταση ενός μήνα και οι εργασίες αποκατάστασης της μονάδας του ΒΙΟ.ΚΑ ολοκληρώθηκαν καλώς και εμπρόθεσμα.
Με το υπ'αριθμ. 211/28-12-2018 βεβαιώθηκε από τον ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας η καλής εκτέλεση της σύμβασης που αφορούν τις εργασίες αποκατάστασης της λειτουργίας του βιολογικού.
Από το Φεβρουάριο 2019 ξεκίνησε να λειτουργεί η μονάδα του βιολογικού καθαρισμού και υπάρχουν χημικές αναλύσεις οι οποίες επιβεβαιώνουν την καλή λειτουργία της μονάδας.
7) ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Β' (ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ) (52.384,04€)
Με την υπ’αριθμ. 25-3/22-12-2017 απόφαση του Δ.Σ του Συνδέσμου περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού
Με την υπ’αριθμ. 531/4-5-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΖΞΟΞΗ7-ΟΒΖ) υπογράφηκε η σύμβαση εκπόνησης μελέτης.
Η μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε και παρελήφθη από τις υπηρεσίες του ΣΥΔΙΣΑ.
8) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ) (6.289.900,00€) ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
Με την υπ’αριθμ. 1364/11-9-2018 ΑΔΑ: 66ΥΩΟΞΗ7-ΟΥΓ) περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων για το μεταβατικό διάστημα με δεματοποίηση.
Με την υπ’αριθμ. 500/21-3-2019 (ΑΔΑ: ΨΧ5ΘΟΞΗ7-6ΨΝ) υπογράφηκε η σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
9) ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
Ο ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας έχει υπογράψει την υπ'μριθμ. 125/26-2-2013 σύμβασης εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του παραγόμενου βιοαερίου με την εταιρεία Watt Α.Ε.
• Στις 27.7.2018 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας WATT Α.Ε και της διαχειρίστριας εταιρείας έκτοτε λειτουργεί η μονάδα καύσης του βιοαερίου όπως φαίνεται και από τα τιμολόγια πώλησης. Από την εργολαβία αυτή ο ΣΥΔΙΣΑ έχει έσοδα 4% επί του ετησίου κύκλου εργασιών της εταιρείας.
10) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ (3.478.200,00€)
Με την υπ’αριθμ. 51-1/27-12-2018 (ΑΔΑ: ΨΛΣΠΟΞΗ7-ΨΗ7) απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΙΣΑ περί έγκρισης όρων και τευχών δημοπράτησης.
Με την υπ’αριθμ. 941/2-7-2019 (ΑΔΑ: ΨΧ5ΘΟΞΗ7-6ΨΝ) υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του έργου.
11) ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΔΕΛΦΑΤΩΝ 4,7 ΣΤΡΕΜ. (20.000,00€)
Στις 27-12-2018 υπογράφηκε το συμβόλαιο με αριθμ. 24773 για την αγορά οικοπέδου των αδελφάτων συνολικού ποσού αγοράς 20.000,00€.
12) ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 52 ΣΤΡΕΜ. (350.000,00€)
Με την υπ’αριθμ. 26-2/2018 (ΑΔΑ: 6Μ420ΞΗ7-ΩΨΓ) αποφασίστηκε η αναγκαιότητα αγοράς του οικοπέδου.
Στις 30/08/2019 υπογράφηκε το υπ’αριθμ. 25.284 συμβόλαιο αγορά του οικοπέδου αξίας 350.000,00€.
13) ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΧΥΤΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (591.659,48€)
Στις 15-1-2018 με την υπ’αριθμ. οικ.269/2018 (ΑΔΑ: ΩΒΖΒ465ΧΙ8-ΡΗ8) εντάχθηκε η πράξη «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 828.043,986
Με την υπ’αριθμ. 1201/12-8-2019 υπογράφηκε η σύμβαση για την εκπόνηση μελετών για την δημιουργία νέου ΧΥΤΥ Κέρκυρας.
14) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΟΕΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Στις 3/10/2018 υπογράφηκε η σύμβαση για την εκπόνηση των μελετών.
Με την υπ’αριθμ. 37-4/2018 (ΑΔΑ: ΩΞ7ΚΟΞΗ7-ΟΩ7) απόφαση της Δ.Σ. του ΣΥΔΙΣΑ με την οποία εγκρίθηκε και παραλήφθηκε η ανωτέρω μελέτη.
15) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Στις 31/12/2018 κατατέθηκε Τεχνικό δελτίο για την ένταξη της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων συνολικού πόσου 31.636.220,48€.
Στις 3-7-2019 με την υπ’αριθμ. οικ.6517/3-7-2019 (ΑΔΑ: ΨΧΡ1465ΧΙ8-Ε3Ι) εντάχθηκε η Πράξη «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5041382 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 30.084.039,08€ (Δημόσια Δαπάνη 29.132.756,83€ και Δαπάνη συνδέσμου 951.282,25€). Αναμένεται η έγκριση των όρων για την δημοπράτηση του εργοστασίου της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
16) ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΔΕΛΦΑΤΩΝ 4,7 ΣΤΡΕΜ.
Εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 94/16211/25-2-2019 (ΑΔΑ:Ψ14Π7ΛΕ-7ΩΟ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την οποία δίνεται η υπαγωγή σε ΠΠΔ της δραστηριότητας αποθήκευσης του δεματοποιημένου υπολείμματος στη θέση ΚΟΕΡΟΥ Τεμπλονίου. Με την υπ’αρίθμ. 2128/31-12- 2018 (ΑΔΑ: 78380ΞΗ7-ΜΡ5) σύμβαση για την προμήθεια υλικού οδοστρωσίας 3Α το οποίο Θ7α χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του χώρου όπου θα γίνεται η προσωρινή αποθήκευση των δεμάτων.
17) ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 52 ΣΤΡΕΜ
18) ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ (FOLLOWGREEN)
Με την υπ’αριθμ. 1266/26-8-2019 σύμβαση ποσού 24.552,00€ υπογράφηκε η σύμβαση
παροχής υπηρεσιών για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» η οποία αφορά τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. ,
Έχει ήδη εκπονηθεί η μελέτη για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ η οποία θα αφορά τους Δήμους Βόρειας Κέρκυρας, Νότιας Κέρκυρας και Παξών ποσού 40.000,00€ πλέον του ΦΠΑ. Ή ανωτέρω μελέτη αναμένεται να δημοπρατηθεί εντός των επόμενων ημερών.
19) Ήδη έχει παραδοθεί στα πλαίσια της παραπάνω σύμβασης η τροποποίηση της ΜΠΕ ΟΕΔΑ Τεμπλονίου ώστε να συμπεριλάβει όλα τα έργα που θα ξεκινήσουν στο οικόπεδο των 53 στρεμ. (κατασκευή νέου ΧΥΤΥ, Μεταφορά της μεταβατικής διαχείρισης ) και έχει κατατεθεί προς έγκριση στην Α.Π.Δ.Ε.&Ι.Ν. με ΠΕΤ 1911219424/27-11-2019 , καθώς επίσης και η χωροθέτηση αυτών των έργων στην Π.Ι.Ν /ΠΕΧΩ με αρ. πρωτ.37993/21-10-2019.
 
ΧΥΤΥ Λευκίμμης
 
Για τον ΧΥΤΥ Λευκίμμης προβήκαμε στις ακόλουθες ενέργειες προκειμένου: α) να εναποτεθεί το δεματοποιημένο υπόλειμμα από την μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και β) να καταστεί λειτουργικός και να αποφευχθεί η δημοσιονομική διόρθωση λόγω της μη λειτουργίας του ΧΥΤΥ Λευκίμμης. Τροποποιήθηκαν οι Π.Ο και μετατράπηκε από ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ.
Από τον Μάιο 2015 έως και σήμερα έχει υποστεί πολλές δολιοφθορές οι οποίες έχουν κοστίσει συνολικά περίπου 1.441.124,00€
Επιγραμματικά αναφέρουμε:
Μάιος 2015 ποσό 200.000,006
Δολιοφθορές από εκδήλωση πυρκαγιάς στο χώρο του ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας: Η πυρκαγιά ξέσπασε στον οικίσκο του εξοπλισμού και κατέστρεψε ολοσχερώς τον εξοπλισμό (καταστροφή του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης εγκατάστασης, των υπολογιστών, έπιπλα και ηλεκτροπαραγωγικά ζεύγη). ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: άνω των 200.000 ευρώ.
11 Απριλίου 2018: Τάφρος στα Μεσοράχια. Αδύνατη η πρόσβαση στο ΧΥΤΑ καθώς άγνωστοι άνοιξαν τάφρο (τη Μ. Παρασκευή). ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 150.000,00€.
06 Μαΐου 2018: Καταστράφηκαν τρία κτήρια στην εγκατάσταση του ΧΥΤΥ Λευκίμμης από φωτιά που ξέσπασε. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 498.000,00€.
12 Αυγούστου 2018: μέσα σε 8 ημέρες δυο περιστατικά κοπής ξύλινων στύλων δικτύου μέσης τάσης που ηλεκτροδοτεί την ευρύτερη περιοχή της Λευκίμμης.
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018: άγνωστος ή άγνωστοι έκοψαν 100 μέτρα από την περίφραξη του χώρου. ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 400,00€.
29/11/2018: Νέα επίθεση στο Α.Τ. Λευκίμμης με μολότοφ αλλά και με εκρηκτικούς μηχανισμούς.
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018: Νέο κρούσμα επίθεσης σε εργολάβο του ΧΥΤΑ Νότου. Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε εργαζόμενους που δουλεύουν σε εργολάβο που έχει αναλάβει τις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στο Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Κέρκυρας.
Στο δεύτερο εξάμηνο του 2018 η ΔΕΥΑΚ προχώρησε σε εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ύδρευσης προς το ΧΥΤΥ Λευκίμμης. Προκλήθηκαν δολιοφθορές. Αποκαταστάθηκαν και μετά από λίγο νέες δολιοφθορές έλαβαν χώρα στις σωληνώσεις του δικτύου από αγνώστους οι οποίοι μάλιστα απείλησαν και τους εργαζόμενους του αναδόχου εκτέλεσης της αποκατάστασης των βλαβών και της επούλωσης των ασφαλτικών ορυγμάτων.
23 ΙΑΝ, 2019: Επίθεση στο Α.Τ. Λευκίμμης με μολότοφ και πέτρες.
Μολότοφ, πέτρες και μπογιές έριξαν τα ξημερώματα άγνωστοι στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκίμμης.
20-2-2019: Καταγγελία της ΔΕΔΔΗΕ ότι πριονίστηκαν 8 κολώνες της ΔΕΗ και ότι παραβιάστηκε λουκέτο διακόπτη.
21-2-2019: άγνωστος ή άγνωστοι έκοψαν 40 μέτρα περίφραξη. . ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ• 300,00€.
23-2-2019:δολιοφθορά (κάψιμο) μεμβρανών που προορίζονταν για αποκατάσταση των φθαρμένων στον ίδιο χώρο. ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 102.424,00€.
25 προς 26-2-2019: Νέες δολιοφθορές στο ΧΥΤΥ Λευκίμμης. Κάηκαν -καταστράφηκαν κτηριακές υποδομές (τα τρία κτίρια που καταστράφηκαν στέγαζαν τον εξοπλισμό, κονσόλες, δίκτυα, γεννήτριες της εγκατάστασης, τα οποία καταστράφηκαν επίσης) του ΧΥΤΥ Νόηας Κέρκυρας. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 491.000,00€.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ (2.384.7413,20€)
Με την υπ’αριθμ. 32-1/1-8-2018 (ΑΔΑ: 67ΗΒΟΞΗ7-6ΑΧ) απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΙΣΑ περί έγκρισης όρων και τευχών δημοπράτησης.
Με το υπ’αριθμ. 13728/7-3-2019 έγγραφο του ελεγκτικού Συνεδρίου - Κλιμάκιο Ζ εγκρίθηκε το σχέδιο της σύμβασης.
Έως και σήμερα δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση για την λειτουργία του ΧΥΤΥ Λευκίμμης λόγω της μη ολοκλήρωσης των έργων την αποκατάστασης των φθορών ύστερα από την τελευταία δολιοφθορά του ΧΥΤΥ Λευκίμμης.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΜ AT ΟΠΟΙΗΜΕΝ ΟΥ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
• Με την υπ’αριθμ. 2113/28-12-2018 διακήρυξη δημοσιεύτηκε ο ανοικτός διαγωνισμός για την μεταφορά του δεματοποιημένου υπολείμματος από τον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου στο ΧΥΤΥ Λευκίμμης συνολικού προϋπολογισμού 2.179.684,086.
Με το υπ’αριθμ. 32533/14-6-2019 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κλιμάκιο Ζ' εγκρίθηκε το σχέδιο της σ’υμβασης. Δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση έως και σήμερα.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΧΥΤΥ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Με την υπ’αριθμ. 775/17-5-2019 διακήρυξη δημοσιεύτηκε ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση των ζημιών και φθορών που προέκυψαν από τις τελευταίες δολιοφθορές οι οποίες έγιναν στο ΧΥΤΥ Ν. Κέρκυρας. Το συνολικό κόστος των αποκαταστάσεων ανέρχεται σε 491.000,00€.
Με την υπ’αριθμ. 24-1/6-8-2019 (ΑΔΑ: Ω1ΙΥΟΞΗ7-ΥΩΤ) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας έγινε η οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάθεση στην εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.. Δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση ακόμη.
 
Αδειοδότηση της Λευκίμμης
 
Ύστερα από μακροχρόνια αλληλογραφία μεταξύ των υπηρεσιών του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας και της ΠΙΝ εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 95/16212/25-2-2019 (ΑΔΑ: Ψ7Μ17ΛΕ-Σ20) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την οποία δίνεται άδεια λειτουργίας του ΧΥΤΥ Ν. Κέρκυρας δυνάμει των άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 29407/3508/2002 με όρους και προϋποθέσεις.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Όταν παρέλαβα στον ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας ο φορέας είχε 3 εργαζομένους στα γραφεία με σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
Στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου ήταν τέσσερις (4) χειριστές μηχανημάτων, ένας (1) φύλακας - ζυγιστής και ένας (1) εργάτης.
Με Το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 488/Γ/2017 διορίστηκαν στο ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας τρεις μόνιμοι υπάλληλοι ύστερα από την 1/175Μ/2007 προκήρυξη μόνιμου προσωπικού. Οι υπάλληλοι αυτοί είναι ένας (1) ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, (1) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και ένας (1) ΤΕ Τεχνολόγων Αντιρρύπανσης. Επίσης με την 3Κ ο Σύνδεσμος έχει στελεχωθεί επίσης με έναν μόνιμο χειριστή και έναν μόνιμο οδηγό.
Τον Ιούλιο 2015 ήρθε στο φορέα με μεταφορά υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και ορίστηκε ως αναπληρωτής προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών.
Τον Νοέμβριο 2017 ήρθε στο φορέα με μεταφορά υπάλληλος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός και ορίστηκε ως αναπληρωτής προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Ο ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας με την υπ’αριθμ. ΣΟΧ1/2019 ανακοίνωση για την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσέλαβε τελικά 9 άτομα για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών. Το προσωπικό αυτό καλύπτει τις ακόλουθες ειδικότητες:
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (1)
ΠΕ Χημικών Μηχανικών (1)
ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (1)
ΤΕ Τεχνολόγων Αντιρρύπανσης (1)
ΤΕ Πολιτικών έργων Υποδομής (1)
ΔΕ Διοικητικών (3)
ΔΕ Ηλεκτρολόγων (1)
ΥΕ Κλητήρων (1)
Με την υπ’αριθμ. 8-1/22-2-2019(ΑΔΑ: 6Σ7Ρ0ΞΗ7-350) έχει ληφθεί απόφαση για την έγκριση και προκήρυξη 8 θέσεων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου. Οι θέσεις αυτές αφορούν τις ακόλουθες ειδικότητες:
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (1)
ΠΕ Οικονομολόγων (1)
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (1) ΠΕ Χημικών Μηχανικών (1)
ΤΕ Τεχνολόγων Αντιρρύπανσης (1)
ΤΕ Λογιστικού ΔΕ Διοικητικού  (1)
ΔΕ Διοικητικού (1)
Στις 24/4/2019 με την υπ’αριθμ. 678/24-4-2019 (ΑΔΑ: 6Α9ΠΟΞΗ7-Ι8) σύμβαση υπογράφηκε η σύμβαση για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗ 2011-2018» το ποσό σύμβασης βάσει προσφοράς : 24.552,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Στις 30/8/2019 ανατέθηκε η σύμβαση σε εξωτερικό λογιστικό γραφείο για την τήρηση του διπλογραφικό συστήματος των οικονομικών υπηρεσιών του Συνδέσμου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΦΓ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2015-2019» ποσού 24.056,00€.
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 536.379