Αντιμέτωπος με νέα αφαίρεση 15 βαθμών ο ΑΟΚ Κέρκυρα

Αντιμέτωπος με νέα αφαίρεση 15 βαθμών ο ΑΟΚ Κέρκυρα

ΑΘΗΝΑ. Οι οφειλές του ΑΟΚ Κέρκυρα στους Τουράμ, Κουτζαβασίλη, Γρομητσάρη, Βίλα και Χαντάκια, οδήγησαν το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου

05
Νοεμβρίου / 2019

της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να επιβάλλει ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών για κάθε ποδοσφαιριστή. Αναλυτικά οι αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου αναφέρουν:

  • Επιβάλλει στην Π.Α.Ε. Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή – Ροτζέριο ΚονσεΪσάο Ντο Ροζάριο του Εντμούντο, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 324/2019 απόφασης της Α΄Ε.Ε.Ο.Δ./Ε, του ποσού των εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (193.690,88) εν όλω, κατά τους ορισμούς στο διατακτικό της προαναφερθείσας απόφασης, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.
  • Επιβάλλει στην Π.Α.Ε. Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή – Φώτιου Κουτζαβασίλη του Γεωργίου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 321/2019 απόφασης της Α΄Ε.Ε.Ο.Δ./ΕΠΟ, του ποσού των ογδόντα μία χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα δύο ευρώ και τεσσάρων λεπτών( 81.842,04) εν όλω, κατά τους ορισμούς στο διατακτικό της προαναφερθείσας απόφασης, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.
  • Επιβάλλει στην Π.Α.Ε. Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή – Χρήστου Γρομητσάρη του Σωτηρίου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 323/2019 απόφασης της Α΄Ε.Ε.Ο.Δ./ΕΠΟ, του ποσού των τριών χιλιάδων επτακοσίων (3.700) υρώ εν όλω, κατά τους ορισμούς στο διατακτικό της προαναφερθείσας απόφασης, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.
  • Επιβάλλει στην Π.Α.Ε. Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή – Εμιλιάν Βίλα του Μικέλ, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 319/2019 απόφασης της Α΄Ε.Ε.Ο.Δ./ΕΠΟ, του ποσού των είκοσι τριών χιλιάδων τριάντα εννιά Ευρώ και ενενήντα έξη λεπτών (23.039,96) εν όλω, κατά τους ορισμούς στο διατακτικό της προαναφερθείσας απόφασης, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.
  • Ενεργοποιεί σε βάρος της Π.Α.Ε. Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή- Δημητρίου Χαντάκια του Σπυρίδωνος, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 251/2019 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 118/2019 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας.