Δημιουργία προσβάσιμων για ΑμΕΑ θαλάσσιων προορισμών σε τέσσερις παραλίες της Κέρκυρας

Δημιουργία προσβάσιμων για ΑμΕΑ θαλάσσιων προορισμών σε τέσσερις παραλίες της Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Εντάχθηκε στις 24/9/2019 η πράξη «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών Δήμου Κέρκυρας»

26
Σεπτεμβρίου / 2019

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», προϋπολογισμού 214.550 €.
 
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης παρέμβασης για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ και των εμποδιζόμενων ατόμων σε ακτές του Δήμου Κέρκυρας.
 
Στόχος του έργου αποτελεί η διευκόλυνση της προσπελασιμότητας των ΑμΕΑ σε οργανωμένες παραλίες, καθώς επίσης και ο προσανατολισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην ολοκληρωμένη προσέγγιση σε θέματα προσβασιμότητας στις ακτές.
 
Το έργο θα πραγματοποιηθεί στις  οργανωμένες παραλίες του Δήμου (πρώην Κέρκυρας):
 
- Παραλία ΝΑΟΚ, Δ.Ε. Κερκυραίων
- Παραλία ΙΟΚ, Δ.Ε. Κερκυραίων
- Παραλία Μπούκα Λευκίμμης, Δ.Ε. Λευκιμμαίων
- Παραλία Αχαράβης, Δ.Ε. Θιναλίων

 
Η παρούσα παρέμβαση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση σε τρεις παραλίες της Κέρκυρας (παραλία ΙΟΚ, παραλία ΜΠΟΥΚΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ, παραλία Αχαράβης) ενός αυτόματoυ συστήματος πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα και σε μία παραλία (ΝΑΟΚ) ένα αυτόνομο σύστημα καθοδήγησης ατόμων με δυσκολία όρασης.
 
Στις παραλίες ΙΟΚ και Μπούκα Λευκίμμης θα εγκατασταθεί χημική τουαλέτα πρόσβασιμη σε ΑμΕΑ.
 
Σε κάθε παραλία θα τοποθετηθούν ειδικοί ευδιάκριτοι και κινητοί διάδρομοι οι οποίοι θα δημιουργούν πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης στην παραλία.
Θα αναπτυχθεί ένα δίκτυο κύριων διαδρόμων και ένα δίκτυο δευτερευόντων διαδρόμων, με τους οποίους θα επιτυγχάνεται η ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλα τα σημεία της παράλιας και στη θάλασσα. Ο ειδικός διάδρομος θα παρέχει εύκολη πρόσβαση όχι μόνο στα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και στους γονείς με παιδικά καρότσια, τους ηλικιωμένους και όλους τους επισκέπτες και τουρίστες.
 
Επίσης, σε κάθε παραλία θα τοποθετηθεί ένας ειδικός κάδος αποκομιδής απορριμμάτων, κατάλληλος για χρήση από άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο και πληροφοριακή πινακίδα κατάλληλη για την πληροφόρηση του κοινού για τον υπάρχοντα εξοπλισμό στις παραλίες.
 
Η πράξη έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης μέχρι 31/10/2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).