19 προσλήψεις για το πρόγραμμα «Καλοκαίρι στο Βίδο 2019»

19 προσλήψεις για το πρόγραμμα «Καλοκαίρι στο Βίδο 2019»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα δεκαεννέα ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μηνών για τους μήνες από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο

12
Ιουλίου / 2019

προκηρύσσει ο Δήμος Κέρκυρας, για την λειτουργία του θερινού προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης «Καλοκαίρι στο ΒΙΔΟ 2019» 

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν οι εξής, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ειδικότητας και αριθμού ατόμων:

- Ένας (01) Ιατρός (παιδίατρος ή παθολόγος & ελλείψει αυτών των ειδικοτήτων, απόφοιτος Ιατρικής Σχολής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος),
- Δυο  (02) Νοσηλευτές/τριες (ΤΕ Νοσηλευτών),
- Τρείς (03) Γυμναστές/στριες (ΠΕ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού),
- Δύο (02) Ναυαγοσώστες/στριες (ΔΕ)
- Ένας / μία (01) Εικαστικός (ΠΕ ή ΤΕ)
- Ένας/μία (01) Αισθητικής Αγωγής  (ΠΕ ή ΤΕ),
- Ένας/μία (01) ΠΕ Θεατρικών Σπουδών (ΠΕ ή ΤΕ)
- Τέσσερις (04) Φύλακες (ΔΕ Φυλάκων και έλλειψη ΥΕ Φυλάκων), 
- Δύο (02) Καθαρίστριες (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας)
- Δύο (02) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων)
 
Μετά την λήξη της σύμβασης λύεται αυτοδίκαια η σχέση εργασίας.
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα σχετικά δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Κέρκυρας Μαράσλειο Μέγαρο Λ. Αλεξάνδρας 6α, ισόγειο, Τ.Κ. 49132, εντός προθεσμίας τριών (03) εργασίμων ημερών και ειδικότερα από Δευτέρα 15/7/2019 έως και Τετάρτη 17/7/2019
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2661 3 62773, -776
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους (χορηγείται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού) υποβάλλουν υποχρεωτικά & τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων ταυτότητας ή προκειμένου για αλλοδαπούς τα νομιμοποιητικά έγγραφα πρόσβασης στην αγορά εργασίας,
  2. Τίτλους σπουδών όπου απαιτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προσόντα υποψηφίων ανά ειδικότητα,
  3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,  όπου απαιτείται,
  4. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη κωλύματος του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα (το έντυπο χορηγείται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού),
  5. Υπεύθυνη Δήλωση περί απασχόλησης τελευταίου δωδεκάμηνου, (το έντυπο χορηγείται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού).
Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη στο αυριανό φύλλο της Καθημερινής Ενημέρωσης (13/7/2019).