Ψήφισμα του Δημ. Συμβουλίου για την έδρα του ΕΟΤ στα Ιωάννινα

Ψήφισμα του Δημ. Συμβουλίου για την έδρα του ΕΟΤ στα Ιωάννινα

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κέρκυρας, στη Συνεχιζόμενη (20η) Συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Αυγούστου 2018,

17
Aυγούστου / 2018

συζήτησε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος το θέμα σχετικά με τη σύσταση υπηρεσίας ΕΟΤ Ηπείρου και Ιονίων Νήσων με έδρα τα Ιωάννινα.
Ως προς το κατεπείγον, εγκρίθηκε ομόφωνα.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κέρκυρας αποφάσισε ομόφωνα να εκδώσει το ακόλουθο κείμενο ψηφίσματος - αποφάσεως :
Με το νέο Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 72/2018) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/Α/141/2-8-2018για τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού συστήνονται για πρώτη φορά Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. εσωτερικού ανά Περιφέρεια.
Το Π.Δ. εξαιρεί την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και συγκεκριμέναστο άρθρο 31 παράγραφος 1β αναφέρει: ‘’Συστήνεται Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού Ηπείρου
και Ιονίων Νήσων, με έδρα τα Ιωάννινα…».
Οι εν λόγω Υπηρεσίες έχουν ιδιαίτερα σημαντικές αρμοδιότητες που αφορούν τη συνεργασίαμε τις Περιφέρειες και τους Ο.Τ.Α. σε προγράμματα στρατηγικής επικοινωνίας και δράσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και τη συνεργασία με φορείς σε θέματα διαφήμισης,προβολής και προώθησης του τουρισμού της χώρας, που αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημά μας.

Στην συγκεκριμένη απόφαση για τη λειτουργία του Ε.Ο.Τ. αποφασίστηκε να μην συμπεριληφθεί η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τα παραπάνω δε τουριστικά ζητήματα των νησιών του Ιονίου να συζητούνται και ν’ αποφασίζονται στην Περιφέρεια της Ηπείρου.

Δεδομένου ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποτελεί ενιαία γεωγραφική, ιστορική,πολιτιστική, κοινωνική, οικονομική, τουριστική αλλά και διοικητική ενότητα και τα στοιχεία αυτά επιβάλλεται να επιβεβαιώνονται σε όλες τις διοικητικές λειτουργίες της, όπως παντού συμβαίνει, δεδομένου ότι αφενός μεν με την πρόσφατη νομοθετική πρόβλεψη για τον ΕΟΤ, υποβαθμίζεται εμφανώς η ήδη εγκαταλελειμμένη νησιωτική Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων με ορατό ανιστόρητο στόχο την πλήρη κατάργησή της, αφετέρου δε είναι διαφορετικής υφής και στόχων η τουριστική πολιτική νησιώτικων και ηπειρωτικών περιοχών, επειδή τα παραπάνω αποτελούν ευθεία παραβίαση του άρθρου 102 του Συντάγματος αλλά και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία της νησιωτικότητας,


Το Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ απαιτεί:
1) Την ανάκληση ή τροποποίηση της σχετικής απόφασης για την κατανομή των
εσωτερικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. που συμπεριλαμβάνει τις Υπηρεσίες του ΕΟΤ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ στην Περιφέρεια της Ηπείρου.
2) Την συμπερίληψη των παραπάνω Υπηρεσιών στην Κέρκυρα που τυγχάνει έδρα της Π.Ι.Ν.  και
3) Την ενίσχυση της λειτουργίας της Π.Ι.Ν. με την ενοποίηση στο χώρο ευθύνης της
καίριων διοικητικών δομών όπως της Υγείας, της Παιδείας, του Τουρισμού, της
Δικαιοσύνης κ. ά. και όχι τη διάσπασή τους.

Το παρόν ν΄ αποσταλεί:
α) στην αρμόδια Υπουργό Τουρισμού
β) στους αρχηγούς των
πολιτικών κομμάτων της βουλής των Ελλήνων και
γ) στους βουλευτές των Ιονίων Νήσων.

Η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 20-436/13-08-2018
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε.