Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διαχείριση απορριμμάτων

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διαχείριση απορριμμάτων

Τροποποίηση σχεδιασμού-νέοι εργολάβοι

25
Ιουλίου / 2018

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κέρκυρας, στο Μον–Ρεπό, σήμερα, 25 Ιουλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων :
 
1.
Έγκριση τροποποίησης σχεδιασμού αποκομιδής απορριμμάτων με ανάκληση παλαιών και έγκριση νέων προτάσεων ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
2.Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
3. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Κέρκυρας» από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
4 Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμου χαρτιού (εκτός συσκευασιών) Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
5. Έγκριση υποβολής της πρότασης «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
6. Διάθεση ποσοστού έως 50% των εισπραττόμενων τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2018 για την κάλυψη αυξημένων δαπανών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
7 Έγκριση των υπ’ αριθμ. 26-20/02-07-2018 και 28-20/16-07-2018 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 
Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα καθότι :
Για το 1ο θέμα, είναι αναγκαία η άμεση τροποποίηση του σχεδιασμού αποκομιδής των απορριμμάτων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει.
Για τα θέματα 2, 3 και 4, είναι άμεση αναγκαιότητα αποδοχής των συγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων που αφορούν κατά κύριο λόγο τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο Δήμο Κέρκυρας και της κατά το δυνατόν συντομότερης υλοποίησης των αντίστοιχων πράξεων. 
Για το 5ο θέμα,  η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης είναι η 27η/07/2018.
Για το 6ο θέμα, για την άμεση κάλυψη αυξημένων δαπανών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κέρκυρας.
Το 7ο θέμα, αποτελεί άμεση αναγκαιότητα για την υλοποίηση σημαντικών υποχρεώσεων του Δήμου Κέρκυρας, με ιδιαίτερα περιορισμένα χρονικά περιθώρια.