Παρασκευή 23.02.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Η Ρόδη Κράτσα απαντά στη διαμαρτυρία του Ιονίου Πανεπιστημίου

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
18 Οκτωβρίου 2023 / 11:38

Το Ι.Π. δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για την μελέτη βιώσιμου τουρισμού στα Ιόνια Νησιά

ΚΕΡΚΥΡΑ. «Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αποτελεί κατ’ εξοχήν εταίρο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και δικαιούχο χρηματοδοτήσεων σε σημαντικούς τομείς» τονίζει η Ρόδη Κράτσα, απαντώντας σε πρόσφατη δήλωση δυσαρέσκειας λόγω της ανάθεσης μελέτης στο Πανιστήμιο Αιγαίου. 

Όπως αποσαφήνισε η Περιφερειάρχης, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής αναδόχου, καθώς δεν είναι εγγεγραμμένο στον «Κατάλογο Προμηθευτών & Παρόχων Υπηρεσιών» της Διαχειριστικής Αρχής Ιονίων Νήσων, κάτι που αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση δεδομένου ότι η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης χρηματοδοτείται από την Τεχνική Βοήθεια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014-20 .

Υπενθυμίζεται ότι στη ανακοίνωσή του Ι.Π. έκανε λόγο για «εν κρυπτώ και παραβύστω» διαδικασία σχετικά με την επιλογή αναδόχου. 

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση του Ιονίου

Σύμφωνα με την Ρόδη Κράτσα, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αποτελεί εταίρο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και πολύ σημαντικό συνεργάτη ως ένας από τους κύριους φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ειδικότερα στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της ψηφιακής μετάβασης, του περιβάλλοντος και του πολιτισμού.

Ωστόσο, σε ότι αφορά τη μελέτη για την Περιφερειακή Στρατηγική Βιώσιμου Τουρισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δεν είχε δικαίωμα να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής αναδόχου, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τη νομοθεσία.

Κι αυτό διότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δεν έχει μέχρι σήμερα εγγραφεί στον «Κατάλογο Προμηθευτών & Παρόχων Υπηρεσιών» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ιόνια Νησιά», κάτι που αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση δεδομένου ότι η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης χρηματοδοτείται από την Τεχνική Βοήθεια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014-20.

Η διαδικασία αυτή σε καμία περίπτωση δεν αποκλείει το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου από τη συμμετοχή του στη διαβούλευση του ανωτέρω έργου.

Αναλυτικά το ιστορικό της διαδικασίας επιλογής αναδόχου έχει ως εξής:

Στις αρχές του τρέχοντος έτους (Ιανουάριος 2023) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» απευθύνθηκε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Τουρισμού), στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και σε τρεις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα -φορείς εγγεγραμμένοι στον «Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών»- για μια έρευνα αγοράς όσον αφορά στις προϋποθέσεις (περιεχόμενο και οικονομικό κόστος) εκπόνησης της μελέτης για την Περιφερειακή Στρατηγική Βιώσιμου Τουρισμού για τα Ιόνια Νησιά. Η διαδικασία αυτή οδήγησε στον καθορισμό της πλέον κατάλληλης δομής και του εύλογου κόστους μιας τέτοιας μελέτης, τα οποία αποτυπώθηκαν σε σχετική απόφαση ένταξης και χρηματοδότησης από την Τεχνική Βοήθεια του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020.

Δεδομένου ότι η εκπόνηση της μελέτης (δημόσια σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών) χρηματοδοτείται από την Τεχνική Βοήθεια του ΠΕΠ, η ΕΥΔ ΠΙΝ είναι ο μοναδικός Δικαιούχος, άρα και η μόνη αρμόδια Υπηρεσία να υλοποιήσει τις διαδικασίες για την ανάθεση και την ολοκλήρωση της ως άνω μελέτης.

​Για την ανάθεση της συγκεκριμένης μελέτης, προϋπολογισμού 58.500€ χωρίς ΦΠΑ, η ΕΥΔ ΠΙΝ ακολούθησε τη διαδικασία του άρθρου 119 παρ. 2 του ν. 4412/2016, με επιλογή αναδόχου μέσω καταλόγου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου στην παραπάνω διαδικασία είναι η προηγούμενη εγγραφή του στον «Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών» της ΕΥΔ ΠΙΝ.

Η Πρόσκληση για εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών της ΕΥΔ δημοσιεύθηκε στις 16/06/2017 και παραμένει σε ισχύ έως τις 31/12/2023. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις εγγραφής καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της πρόσκλησης και ο Κατάλογος επικαιροποιείται διαρκώς συμπεριλαμβάνοντας τις νέες κάθε φορά αιτήσεις.

Σημειώνεται ότι ούτε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ούτε ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του περιλαμβάνονται στους εγγεγραμμένους φορείς, καθώς δεν έχουν υποβάλει ποτέ ως τώρα αίτηση προς τούτο. Συνεπώς ήταν αδύνατο να συμμετάσχουν στην εν λόγω διαδικασία.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, κλήθηκαν με την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 1327/16-05-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τρεις (3) εγγεγραμμένοι στον Κατάλογο, υποψήφιοι για την υποβολή προσφορών για την «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου/Μελέτης για την Περιφερειακή Στρατηγική Βιώσιμου Τουρισμού στην Π.Ι.Ν.». Συγκεκριμένα κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορές, 2 εταιρείες και ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η διαδικασία διεξήχθη εξ ολοκλήρου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 193276. Κριτήριο για την ανάθεση ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή).

Δύο από τους 3 συμμετέχοντες (ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μία εταιρεία) υπέβαλαν ισότιμες οικονομικές προσφορές και για τον λόγο αυτό ακολούθησε η προβλεπόμενη διαδικασία της δημόσιας κλήρωσης (άρθρο 90 του Ν4412/2016), από την οποία προέκυψε ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως ανάδοχος.