Κυριακή 23.06.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Μεταλληνός: Δεν υπάρχει η δυνατότητα συνεδρίασης δημ. συμβουλίου σήμερα

Δημοτικό συμβούλιο
17 Μαρτίου 2023 / 15:50

«Για πολλοστή φορά σας έχει επισημανθεί, ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί η τεχνική - διοικητική κάλυψη»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Δεν υπάρχει η δυνατότητα τεχνικής κάλυψης της συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου απόψε, επαναλαμβάνει ο πρόεδρος Δημήτρης Μεταλληνός, απαντώντας στην επιστολή των παρατάξεων που ζητούν να είναι είναι έτοιμη η αίθουσα. «Σήμερα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση,  όπως για πολλοστή φορά σας έχει επισημανθεί, αφού δεν μπορεί να διασφαλιστεί η τεχνική - διοικητική κάλυψη, επειδή ο αρμόδιος συνεργάτης θα υποστηρίξει τεχνικά τις εργασίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων στη Λευκάδα.»

Η απάντηση Μεταλληνού

«Σε απάντηση της από 17.3.2023 επιστολής σας την οποία λάβαμε ηλεκτρονικά αυθημερόν στις 14.50 σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον κανονισμο λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου και την εγκύκλιο υπ' αριθμον 375/2022 του Υπουργείου Εσωτερικών σας γνωρίζουμε τα εξής:
 
Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3) και την υπ’ αριθμόν 375/39167/2.6.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπεται ότι: Α. «Σύγκληση κατόπιν αιτήματος του ενός τρίτου (1/3) των μελών του συμβουλίου» «Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στην περίπτωση σύγκλησης του δημοτικού συμβουλίου κατόπιν αιτήματος του ενός τρίτου (1/3) των μελών του δημοτικού συμβουλίου, επισημαίνονται τα εξής: «Για να συγκληθεί το συμβούλιο, πρέπει να υποβληθεί προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου γραπτή αίτηση η οποία να υπογράφεται από το ένα τρίτο (1/3) των μελών του συμβουλίου, ανεξαρτήτως παράταξης από την οποία προέρχεται. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια το θέμα ή τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση.

Ο πρόεδρος εκδίδει σχετική πρόσκληση για σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου, στην οποία είναι δυνατόν να προσθέσει στην ημερήσια διάταξη και άλλα θέματα προς συζήτηση, πέραν αυτών που έχουν ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) των μελών.Στην περίπτωση που ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν εκδώσει πρόσκληση  το αργότερο μέχρι την έκτη (6η) ημέρα από την υποβολή της αίτησης, αυτή εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τους συμβούλους που έκαναν την αίτηση. Η εκδιδόμενη πρόσκληση αφορά αποκλειστικά στο θέμα ή στα θέματα που έχουν αιτηθεί οι σύμβουλοι, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη για τη σχετική εισήγηση ενώπιον του συμβουλίου. Κατά τα λοιπά, η συνεδρίαση που έχει προκληθεί από το ένα τρίτο (1/3) των μελών του συμβουλίου δεν διαφοροποιείται από οποιαδήποτε άλλη συνεδρίαση».
 
Η πρόσκλησή σας δεν έχει εκδοθεί με τα οριζόμενα στην ως άνω εγκύκλιο, ήτοι μετά την άπρακτη πάροδο της ως άνω εξαήμερης προθεσμίας για την έκδοση πρόσκλησης και ως εκ τούτου δεν παράγει έννομες συνέπειες.
 
Από την πλευρά μας ανταποκριθήκαμε άμεσα, ήτοι εκδόσαμε την υπ' αριθμόν 8900/14.3.2023 ημερήσια διάταξη, τη 2η ημέρα μετά την υποβολή του υπ' αριθμόν 8693/13.3.2023 πρωτοκόλλου αιτήματός σας και κατά συνέπεια εντός του προβλεπομένου εξαημέρου.
Για το λόγο αυτό σας επαναποστέλω την ημερήσια διάταξη για τη 2η κατεπείγουσα Συνεδρίαση, για τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 και ώρα 19.30.
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Γ. Μεταλληνός»