Ορισμός Αντιδημάρχων Ερείκουσας και Μαθρακίου

Ορισμός Αντιδημάρχων Ερείκουσας και Μαθρακίου

Με θητεία από 20/01/2023 έως 31/12/2023

02
Φεβρουαρίου / 2023

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας με ανακοίνωσή του ενημερώνει για τον Ορισμό Αντιδημάρχων Ερείκουσας και Μαθρακίου, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

Ορίζουμε τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους, ως κατά τόπον Αντιδημάρχους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με θητεία από 20/01/2023 έως και 31/12/2023 και τους μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως ακολούθως:
 
Α) Τον  Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου μας κ. Κατέχη Αλέξανδρο του Σπυρίδωνος, ως κατά τόπον Αντιδήμαρχο Ερείκουσας και του μεταβιβάζουμε τις κάτωθι αρμοδιότητες, που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Ερείκουσας:

α) την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των Δημοτικών Υπηρεσιών.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης και εκτέλεσης των έργων, των εργασιών και των προμηθειών.

γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού.

δ) Την συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Πρόεδρο και μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών.

Επίσης, εξουσιοδοτείται να παρίσταται στις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου.

ε) Την υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης, καθώς και προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής, την παρακολούθηση και εκπόνηση μελετών

στ) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στην παραπάνω Δημοτική Ενότητα και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή της η Δήμαρχος.
 
        Ο ανωτέρω εξουσιοδοτείται να υπογράφει με εντολή Δημάρχου όλα τα έγγραφα που αφορούν τις ανωτέρω ανατεθείσες αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Ερείκουσας, πλην των χρηματικών ενταλμάτων.
 
Β) Τον  Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου μας κ. Αργυρό Βασίλειο του Αναστασίου, ως κατά τόπον Αντιδήμαρχο Μαθρακίου και του μεταβιβάζουμε τις κάτωθι αρμοδιότητες, που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Μαθρακίου:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των Δημοτικών Υπηρεσιών.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης και εκτέλεσης των έργων, των εργασιών και των προμηθειών.

γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού.

δ) Τη συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Πρόεδρο και μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών της παραπάνω Δημοτική Ενότητα. Επίσης, εξουσιοδοτείται να παρίσταται στις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου.

ε) Την υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης, καθώς και προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής, και την παρακολούθηση και εκπόνηση μελετών

στ) Την μέριμνα για τους υδάτινους πόρους και τα δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης, την καταγραφή συναφών προβλημάτων και συμβολή στην επίλυσή τους.

ζ) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στην παραπάνω Δημοτική Ενότητα και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή της η Δήμαρχος.
 
        Ο ανωτέρω εξουσιοδοτείται να υπογράφει με εντολή Δημάρχου όλα τα έγγραφα που αφορούν τις ανωτέρω ανατεθείσες αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Μαθρακίου, πλην των χρηματικών ενταλμάτων.
 
        Οι ανωτέρω οριζόμενοι αντιδήμαρχοι θα λαμβάνουν αντιμισθία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).